Торене на земеделските култури.Торене на кайсии.


Торенето на кайсиите е едно от основните мероприятия за осигуряване на добър растеж и получаване на редовни и добри добиви. Въпреки, че кайсията се развива добре и при сравнително по-бедни почви, без редовно торене с органични и минерални торове , не могат да се очакват добри резултати. Нуждата от торене на кайсиите е в зависимост от почвените условия и възрастта на дърветата.

В млада възраст кайсиевите дървета изпитват най-остра нужда от азотно торене, тъй като минималните потребности от фосфор и калий се задоволяват от депозираните преди засаждането торове.

Подхранването на младите дървета се извършва в околостъблената част, като наторената площ трябва да превишава проекцията на короната. Торовите норми се определят на основата на площта, която заема кореновата система на младите дръвчета. В зависимост от почвените условия и силата на растежа, всяка година се внасят по 20-30 г/м2 азотен тор в началото на март и към края на май. Торовете трябва да се разхвърлят равномерно по цялата хранителна площ, като непосредствено след това се извършва окопаване. Площта, която се тори, постепенно се увеличава и към петата година обикновено се преминава към торене на цялата площ.

Тъй като фосфорните и калиеви торове трябва да се внасят дълбоко (не по-малко от 30-40 см), при което се изрязват част от корените, целесъобразно е торенето с фосфорни и калиеви торове да се извършва периодично - веднъж на 3-4 години, с норми, изчислени за съответния период. Много добри резултати се получават, когато има възможност заедно с фосфорните и калиевите торове да се внесат и по 2-4 т/дка оборски тор.

Торовите норми за торене на кайсии винаги трябва да бъдат съобразени с почвените условия и състоянието на растенията. Нуждата от торене най-точно може да се установи на базата на почвени анализи и чрез листна диагностика.

В плододаващите кайсиеви градини всички торове се разхвърлят върху цялата площ. Азотните се внасят всяка година, като 1/2 от нормата - в началото на пролетта, а другата - към края на май. Фосфорните, калиевите и оборският тор се внасят периодично през две-три години, като се заорават с есенната оран по възможност по-дълбоко. За плододаващите кайсиеви градини се препоръчва и трикратно торене с азотни торове, като 1/2 от нормата се внася в началото на март, 1/4 - в края на май и другата 1/4 - през октомври.

Азотните торове се внасят ежегодно, обикновено в три срока: 1/2 от торовата норма в началото на март, 1/4 - в края на май и 1/4 - през октомври.