Торене на земеделските култури.Торене на ранни картофи.


За направляване процесите на клубенообразуването производителите на ранни картофи най-често използват органичното и минералното торене. Ефективността от торенето е в пряка зависимост от количеството, срока и начина на торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене на картофите, температурния режим и микробиологичната дейност на почвата, развитието на кореновата система и др. В практиката ранните картофи се торят обикновено еднократно - по време на засаждането, а в някои случаи се извършва и подхранване. И в единия, и в другия случай не се вземат пред вид биологичните особености и изискванията на сорта, поради което и ефектът от торенето не е еднакъв.

Органичните торове се внасят с есенната оран в количества 2-4 т/дка. При наличието на добре угнил оборски тор торенето на картофите може да се извърши и рано напролет, преди засаждането на картофите.

В зависимост от сорта и срока на прибиране на картофите азотните торове под формата на амониева селитра се дават еднократно при засаждането или две трети при засаждането, а една трета след поникването на картофите при първата копан. Нормата на торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене зависи от почвеното плодородие и варира от 15 до 20 кг N на декар.

Фосфорните и калиевите торове се внасят с есенната оран или рано напролет в количества 18-24 кг и 15-20 активно вещество на декар. Внасянето на фосфор дори когато почвата е добре запасена , се отразява благоприятно върху ранозрелостта, добива и качеството на продукцията от ранните картофи.

При необходимост може да се направи торене на ранните картофи и с микроелементи.