Торене на земеделските култури.Влияние на външните условия при храненето на растенията.


Усвояването на хранителните вещества от растенията е сложен биологичен процес и затова той се изменя в широки граници в зависимост от условията на външната среда.

Температура на околната среда

Температурата на околната среда е важно условие при усвояване на хранителните вещества. Когато тя се приближава към оптималната температура за развитието на растенията, скоростта при усвояването на хранителните вещества се увеличава. В това отношение различните видове растения не проявяват еднаква чувствителност. Така например грахът усвоява най-интензивно фосфора при 30°С, царевицата - при 35°С, фасулът - при 39°С. Когато температурата се повиши над 40°С, скоростта на приемането на хранителните вещества от растенията рязко се понижава. При температури около 0°С усвояването на хранителните вещества не спира, но протича значително по-бавно и с различна скорост при отделните видове растения. Например краставицата при 0°С за 2 часа приема 15 пъти повече фосфор, отколкото лукът.

Светлина

Светлината също влияе при усвояването на хранителните вещества. Успоредно с увеличаване интензивността на осветлението се увеличава и усвояването на хранителните вещества. Установено е, че при недостиг на светлина (при засенчване) най-силно намалява усвояването на фосфора, на второ място на азота и най-малко на калия. Опитно е доказано, че недостигът на светлина отчасти може да се компенсира с калиево торене.

Газообмен (аерация) на почвата

Аерацията на почвата също влияе върху усвояването на хранителните вещества. Когато кореновите клетки не разполагат с достатъчно кислород, дишането в тях протича бавно, а това потиска поглъщането на хранителните йони. Следователно при по-добре аерираните почви усвояването на хранителните вещества протича по-интензивно. Влошаването на аерацията най-силно се отразява върху усвояването на калия, на второ място на азота и най-слабо на фосфора.

Вода

Водата е основен фактор, който влияе върху усвояването на хранителните вещества. Храненето на растенията, може да се осъществява само при условие, че хранителните вещества в почвата се намират във вид на воден разтвор. Почвата може да съдържа големи количества хранителни вещества, но без вода те са недостъпни за растенията. Всички биохимични процеси, които се извършват в растителната клетка при приемането на хранителните вещества и тяхното пренасяне в растителния организъм, се осъществяват също така при наличието на вода. За да протичат интензивно тези процеси, растителната клетка трябва да бъде в нормално тургурно състояние.

Върху хода на усвояването на хранителните вещества влияе относителната влажност на приземния въздух и наличната влажност на почвата, от която зависи концентрацията на солите в хранителния разтвор.

Установено е, че при понижаване на относителната влажност на приземния въздух растенията усвояват по-малко хранителни Вещества, което се дължи на по-слабия растеж поради усилена транспирация.

Обща концентрация на всички йони и съотношението на отделните йони в хранителния разтвор

Концентрацията на йоните също влияят върху усвояването на хранителните вещества.

Успоредно с увеличаването на концентрацията на даден йон а хранителния разтвор се увеличава и скоростта на усвояването му и той се натрупва в по-голямо количество в растенията, отколкото е необходимо. По този начин в растенията, може да постъпят йони, които при нормални условия не се приемат.

Оптималната концентрация на йоните от отделните елементи е различна. Тя зависи от вида и сорта на растенията и от фазата на развитието им. За голяма част от растенията концентрацията 20-30 mg N и К2О и 10-15 mg Р2O5 на един литър разтвор във фазата на най-активен растеж е напълно достатъчна.

Съотношение и взаимодействие между йоните в хранителния разтвор

Съотношението и взаимодействието между йоните също оказват голямо влияние върху храненето на растенията

Когато концентрацията на даден йон в хранителния разтвор се повиши, той се приема в по-голямо количество и с това се пречи на усвояването на други йони, които са в по-малка концентрация, но са по-необходими за растенията.

Проблемът за съотношението и взаимодействието на йоните в хранителния разтвор има голямо производствено значение , особено при съвременното земеделие, когато се употребяват големи дози изкуствени торове, които предизвикват дълбоки промени в протичането на химичните и физичните процеси в почвата.