Торене на земеделските култури.Торене с твърди минерални торове.


Торенето с твърди минерални торове включва съхраняване, подготовка, срокове, начини и техника на внасяне.

Съхраняване на минерални торове

Понеже са разтворими във вода, а някои от тях са и хигроскопични, за да не се влошат качествата им, минералните торове се съхраняват в сухи, проветриви и запазени от дъжд помещения. Най-добре е, когато те се запазят в заводските опаковки. Когато са в насипано състояние, дебелината на пласта в склада не трябва да е повече от 2-3 m. В складовете всеки тор се съхранява в отделен бокс.

Подготовка на минералните торове

Подготовката на минералните торове се състои в раздробяване и смесване. За да се осигури равномерно разпръскване на торовете, ако са сбити на буци, предварително се наситняват с тородробилка, а понякога и ръчно. Смесване на торовете се налага , , когато ще се внасят по едно и също време няколко хранителни елемента, а няма сложни торове. По този начин с едно преминаване на агрегата се внасят всички торове. Когато торовете са в гранулирана форма, може да се смесват непосредствено преди внасянето или няколко дни преди това. Ако обаче суперфосфатът е праховиден, може да се смесва с амониеви торове само непосредствено преди сеитбата.

Срокове за внасяне на минерални торове

Растенията имат нужда от фосфор в началните фази на развитие. Задоволени през този период с фосфор, те образуват по-мощна коренова система, която прониква по-дълбоко в почвата, и по този начин по-добре използват влагата, а зимните култури по-добре презимуват. Освен това се ускорява развитието им и узряват по-рано. Азотът е необходим при усиленото нарастване.

За да се задоволят нуждите на растенията от хранителни вещества през целия вегетационен период, минералните торове се внасят в различни срокове. В зависимост от срока на внасяне на торовете торенето бива:

Основно торене - при него се внасят калиевите торове и по- голяма част или цялото количество фосфорни торове. При пролетните култури торовете се заорават с дълбоката оран, а при зимните - с първата предсеитбена обработка. Предсеитбено торене - при него се внасят азотните и невнесените фосфорни торове, като се заравят с една от предсеитбените обработки. Присеитбено торене - извършва се едновременно със сеитбата. Най-подходящи са гранулираните висококонцентрирани фосфорни торове. Прилага се главно при зимните култури. Подхранване - това е торене през вегетацията с азотни торове. При зимните култури се извършва рано през пролетта, за да се усили вегетацията им, а при пролетните окопни култури - преди първото окопаване и преди първата поливна. Торовете могат да се внесат и разтворени във вода.

Начини и техника за внасяне на минерални торове

Торенето може да стане разпръснато и редово. При разпръснатото торене определено количество тор се разпределя равномерно върху цялата площ. Така се провеждат основното и предсеитбеното торене при всички култури и подхранването при културите със слята повърхност. Извършва се с наземни центробежни тороразхвърлящи машини (тороразпръсквачки), агрегатирапи с трактор. Разпръснато торене се извършва и със самолети и вертолети, което има особено предимство при висока влажност на почвата. Освен това става и по-бързо.

Редовото торене се извършва едновременно със сеитбата със сеялки, комбинирани с торово устройство, а ако нямат такова устройство, семената и торът се смесват в сеялката, или като подхранване при окопните култури. При подхранването се използва култиватор-подхранвач, който поставя торовете в междуредието на желаната дълбочина.