Торене на земеделските култури.Как се образува хумуса?.


Като главен източник за образуване на хумуса в почвата служат органичните остатъци от умрелите растения, животни и микроорганизми. Най-голямо количество остатъци постъпват в почвата от висшата зелена растителност. Така под гората ежегодно се отлагат от 300 до 700 кг на декар сухи остатъци, а под тревистата растителност - от 700 до 1500 кг на декар. Остатъците от животните са 20-50 кг на декар суха маса, а от микроорганизмите - около 7,5 кг на декар.

Следователно за образуване на хумуса решаваща роля имат растителните остатъци в почвата.

Образуването на хумуса е твърде сложен биохимичен процес който протича под влияние на микроорганизмите. Той преминава през две фази. През първата фаза органичните остатъци се разлагат под действието на ензимите (ферментите), които микроорганизмите отделят. Като попаднат върху органичните остатъци, ензимите отначало разрушават анатомичния им строеж, а по-късно разлагат сложните органични вещества, от които те са изградени (белтъчини, захари, целулоза, лигнин и др.). От тези сложни съединения се получават по-прости органични вещества. Така белтъчните вещества се разпадат на аминокиселини, полазахаридите - на монозахариди, лигнинът - на феноли и т.н. Тези по-прости съединения за разлика от изходните вещества са разтворими във вода (стават подвижни) и се наричат междинни продукти.

По-нататъшната съдба на междинните продукти е различна. Част от тях микроорганизмите използват за храна. При всмукване от разтвора чрез клетъчната ципа те ги превръщат с помощта на вътрешни ензими отново в сложни органични вещества (белтъчини, въглехидрати и др.). По такъв начин микроорганизмите се хранят и изграждат клетките си.

Друга част от междинните продукти микроорганизмите разлагат напълно, в резултат на което на мястото на разлагането остават само прости минерални съединения (Н2О, СО2 , МН3 и др.).

Този процес, при който от органичните остатъци се получават прости минерални съединения, се нарича минерализация на органичното вещество.

От останалата част от междинните продукти под въздействието на микроорганизмите се образуват сложните хумусни вещества. Това става по следния начин:

Най-напред под влияние на специфични ензими, отделяни от микроорганизмите, няколко по-прости органични вещества се съединяват и образуват първична хумусна молекула. По-късно няколко първични молекули се съединяват в една обща молекула. Така се образува сложната молекула на хумуса. Получените по такъв начин сложни, качествено нови органични съединения представляват хумусните вещества (хумусът) в почвата.