Торене на земеделските култури.Определяне нуждите на овощните растения от торене.


Нуждите на овощните растения от минерални хранителни вещества при всеки вид и условия на месторастене се определят по различни методи: чрез съдови и особено полски опити, визуално, чрез анализ на листни и почвени проби.

Най-ефикасен, но и най-бавен от всички методи е полският метод, съпътстван от лабораторни и съдови опити. По тази причина се прибягва до прилагането и на другите методи , които също дават известна ориентация относно нуждите на овощните растения от торене.

Визуален метод (по външно видими признаци)

Външният вид на растенията, особено на листата и на леторастите, дава известни насочвания за разбиране условията на почвено хранене на растенията. Някои състояния и външни признаци са свързани или с недостиг, или с излишък на съответни макро- или микроелементи в почвената среда. Някои от тези признаци са съвсем очевидци и отразяват определени състояния на почвената среда. Други по-трудно се забелязват или често пъти се дължат на липса или излишък на различни хранителни елементи или пък на гъбно заболяване. Каквито и да са външните признаци, свързани с условията на хранене, те винаги ни ориентират или към конкретни непосредствени мерки, или към прилагане на други, по-ефикасни методи за установяване същинските причини на забелязаните признаци.

Листна диагностика

Този метод се изразява в химичен анализ на проби от листа за установяване на техния състав. Той се базира на научно обоснованото положение, че минералният състав на сухото вещество и на пепелта на листата при нормално минерално хранене се движи в определени граници. Установено е обаче също, че минералният състав варира значително при един и същ вид и сорт в зависимост и от другите условия в месторастенето. Затова винаги е необходимо листният анализ да се съчетава с почвен химичен анализ и с данни от полски опити за изработване на конкретна правилна система наторене и поддържане на почвеното плодородие в овощните насаждения.

Химичен анализ на почвата

Извършването на химичен анализ на почвата в овощните насаждения е свързано с големи затруднения. Най-напред е трудно да се вземе представителна почвена проба поради дълбоката коренова система на овощните растения. При все това почвеният анализ допълва и прави резултатни другите методи на изучаване нуждите от торене.