Полезна информация за овцете. Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете. Стрижбата е много отговорен период от отглеждането на овцете. В нашата страна

овцете се стрижат през май и юни. В равнинните райони стрижбата обикновено се извършва по-рано, а в планинските - по-късно. Датата на стрижбата в зависимост от времето и състоянието на вълната. Например, преди да започне изобилното отделяне на серей и вълната да бъде смазана добре, трудно се извършва стрижбата. Ако овцете се стрижат в хладно време, това се отразява върху млечността им. Вследствие на охлаждането на тялото млекоотдаването е смутено и след това много трудно се възстановява. Ако стрижбата на овцете се проведе в много горещо време, т.е. към края на юни или се закъснее повече, има опасност от изгаряне на кожата на остриганите животни.

Стрижбата може да се проведе по два начина - ръчно и машинно. Ръчното стригане на овцете се прилагаше у нас главно при условията на личното стопанство. В големите ферми ръчната стрижба е трудно приложима, тъй като изисква много усилия, и е твърде бавен процес. Ето защо се прилага механизирана стрижба. При ръчната стрижба един стригач може да остирже дневно 15-20 овце, а при механизираната - 40-50 тънкорунни и полутънкорунни овце или 60-70 грубовълнести. При въвеждането на скоростната машинна стрижба броят на овцете, остригани от един човек за един ден, се увеличава неколкократно.

Използването на машинките за стригане на овце увеличава много производителността на труда. Освен това поради ниското стригане на вълната близко до кожата вълнодобивът на овца се увеличава с 200-400 гр. По-голямата дължина на остриганата с машина за стригане на овце вълна я нрави по-подходяща за производство на висококачествени тъкани.

Важен момент в общата подготовка на стрижбата на овцете са изборът и обзавеждането на помещението за стрижба. Помещението, където се провежда стрижбата, трябва да бъде достатъчно широко, светло и сухо. Трябва да бъде близо до пасище и водопой. В помещението трябва да се отдели място за неостриганите овце. То трябва да бъде свързано с друго, по-малко по размери място, откъдето стриганите да си хващат овцете за стрижене. Трябва да се предвиди място и за пускане на остриганите овце. Освен това необходимо е и място за измерване, класиране и опаковане на вълната.