Полезна информация за Вашите пчели. Пчелната майка се нарича майка, защото от сне­сените от нея яйца се излюпват всички пчели в пчелното семейство.

Тя снася яйца в продължение на няколко годи­ни и по такъв начин семейството се обновява. Майката надживява много поколения пчели работнички и търтеи, които са се излюпили от нейните яйца.Кога завършва участието на пчелната майка в запазването напотомството?Единствената функция на пчелната майка е снасянето на яйца. Тя не се грижи за по-нататъшното развитие на яйцата и ларвите. Напротив, за майката се грижат собствените й „дъщери“ – младите пчели, без които тя не може да съществува и загива.

Каква е продължителността на живота на пчелната майка?

Естествената продължителност на живота на пчелната майка може да достигне 7 години, но в повечето случаи тя загива много по-рано. В практиката рядко се случва пчелна майка да доживее до 4 години, тъй като най продуктивната й възраст е през втората или тре­тата година, след което пчеларят я сменя с млада и продуктивна майка.

Колко време пчелната майка запазва способността си за копулация?

При нормални климатични и други условия майката обикновено копулира с търтеи между 5-ия и 10-ия ден след излюпването й   (При неблагоприятно време това може да стане и по-късно). Ако по някакви причини май­ката не бъде оплодена до 40-ия ден след излюпването, тя загубва способността си да копулира и започва да сна­ся търтиеви яйца. През последните години беше разра­ботена техника за изкуствено осеменяване на пчелни майки със сперма, получена от търтеи с установени до­бри наследствени качества. При този начин времето на осеменяване се определя от пчеларя и майката не може да бъде оплодена от търтеи с неизвестни качества.

Каква част от теглото си губи пчелната майка 24 часа след излюпването й?

След излюпването майката губи от теглото си по 1 мг на всеки час от денонощието. Това е биологична необходимост, предизвикана от факта, че майката трябва да извършва надеждни и уверени ориентировъчни облитания и брачни полети.


Какво е състоянието на пчелната майка след излюпването й?

След излюпването майката е слаба, плаха и гладна. Пла­хостта и се дължи на нервност, която се засилва, когато чува звуците, издавани от излюпващите се в съседните маточници други пчелни майки. Нервността поражда инстинкта за самосъхранение и първата излюпена майка се опитва да унищожи другите още преди излизането им от маточниците. Тя прогризва килийките отстрани и през отвора жили другите още неизлюпени пчелни май­ки, като по този начин ги умъртвява.


Колко тежи пчелната майка?

Чехословашки изследователи (Hejtmanek и др.) са уста­новили, че теглото на пчелните майки е различно, а спо­ред съветски учени то е племенен показател. Излюпените майки (които не са хранени) тежат от 138.8 до 212,1 мг. Теглото на оплодените майки (по Hejtmanek) варира от 230 до 300 мг. За пчеларя е от важно значение теглото на майката след излюпването й; то не трябва да бъде по-малко от 180 мг. Интерес представлява фак­тът, че след оплождането най-много се увеличава тегло­то на тези пчелни майки, които са били най-леки след оплождането.

От какво зависят теглото и големината на бъде­щата пчелна майка?

Теглото и големината на бъдещата пчелна майка зави­сят от много фактори. Доминиращи са наследствени­те качества, пчелното семейство, средата, в която е отглеждана майката, качеството и количеството на храната в маточниците, климатът. Поради това телесното тегло на пчелните майки се колебае в широки грани­ци; средно при оплодените майки е 265 мг. Дължината на тялото също е твърде различна, средно достига 16- 20 мм. Големината на майката се влияе от размерите на маточника, в който произтича развитието й, а също и от възрастта на ларвата, използвана за отглеждането. Колкото по-късно пчелите започнат да хранят ларвата, толкова по-малки ще бъдат теглото и големината на бъдещата пчелна майка.

От какви маточници се излюпват пчелни майки с най-голямо тегло?

Най-тежки пчелни майки се излюпват от маточници с дължина от 19 до 24 мм. С такава дължина са маточници­те за тиха смяна и някои роеви маточ­ници.Кои пчелни майки са по-плодовити — по-едрите или по-дребните?Не може да се твърди, че по-едрите пчелни майки са по-продуктивни. Продуктивността на майката се определя преди всичко от произхода на наследствените и качест­ва.  Така например, дребната пчелна майка може да има много по-добри наследствени качества и съответно по-висока продуктивност, отколкото едрата майка.

Необходимо ли е да се унищожават пчелните майки от маточниците.в които след излюпването не е останало пчелно млечице?

Някои специалисти поддържат становището, че ако в процеса на развитието си ларвите на пчелните майки са изразходвали цялото количество пчелно млечице, те ще започнат да гладуват, преди да преминат в стадий какавида, което ще окаже отрицателно влияние върху по-­нататъшното им развитие   Практиката обаче показ­ва, че тези ларви са качествени. Ето защо такива пчелни майки не трябва да се унищожават, но е необходимо да се има предвид, че са с по-малко тегло.Изяждат ли младите майки пчелното млечице, ос­танало вматочниците?Доказано е от Orosi, че младите майки не изяждат пчел­ното млечице, останало на дъното на маточниците дори и когато липсва друга храна. Те могат да издържат на глад до 17 часа след излюпването им.

Как влияе неподходящото хранене през ларвния стадий на развитиена пчелната майка?

Ларвата, от която ще се развие майка, не трябва да се храни с неподходяща храна. Това се допуска само ако по­ради липса на яйца и по-млади ларви за развъждане е из­ползвана по-възрастна ларва на пчела работничка, която вече е хранена с храна, предназначена за ларви на пчели работнички. След излюпването майката, развила се от такава ларва, притежава белези, типични за пчелите ра­ботнички: дълго хоботче, своеобразен устен апарат, кошничка за събиране на цветен прашец, черни крака и т. н. Освен това при такива майки се наблюдава и намаля­ване на броя на яйчните тръбички. Ето защо те трябва да се унищожават.

Каква е причината за излюпване на недоразвити пчелни майки?

Ако през периода на ларвното развитие на майките температурата е била по-ниска, те остават недораз­вити; дори краткотрайното понижаване на температу­рата води до излюпване на майки с недоразвити край­ници (най-вече крила).

Колко яйца снася пчелната майка за една година?

За една година майката снася приблизително от 150 000 до 160 000 яйца, в зависимост от наследствените ка­чества и възрастта й, а също и от влиянието на околна­та среда.

Как влияе върху пчелното семейство снасянето на яйца късно през есента?

Снасянето на яйца късно през есента (обикновено се по­лучава при младите майки) води до изразходване на бел­тъците в мастните клетки. Пчелите, които се излюп­ват през ноември и декември, не живеят дълго и тако­ва пчелно семейство започва късно през пролетта да отглежда пилото.

Кога пчелната майка снася неоплодени яйца?

Ако се даде възможност на пчелното семейство да из­гражда търтееви килийки, майката започва да снася не­оплодени яйца Тя може да снесе до 30 000 търтееви яйца. От тях никога няма да се излюпят търтеи, ако за­печатаното пило бъде изрязано. В този случай инстинк­тът за роене в пчелното семейство се проявява по-късно.

Полага ли грижи пчелната майка за своето по­томство?

Майката само снася яйца. За излюпените от тях лар­ви се грижи пчелното семейство, което ги храни и се старае да създаде оптимални температурни условия за развитието им.

Може ли нормално оплодената пчелна майка да снесе яйца и по траничните стени на килийките?

Само оплодена майка с деформирани крака или изкривена задна част на тялото може да снася яйца и по странични­те стени на килийките. От тези яйца се излюпва нор­мално поколение, но пчелите заменят такава майка.

По кое време на денонощието пчелната майка снася яйца?

Майката снася яйца по всяко време на денонощието. След като снесе няколко десетки яйца, тя си почива, като през това време приема храна от младите пчели, които се грижат за нея.

По какъв признак може да се разбере кога да се сме­ни пчелната майка?

Питата с пило, при която в килийките на пчелите ра­ботнички има и търтееви яйца, е доказателство за това, че спермата, с която е бил пълен семеприемникът на майката, вече е изразходвана и количеството й не е до­статъчно за оплождането на всяко яйце. При този случай майката трябва да се смени.

На колко време се храни пчелната майка през лято­то?

През този период (на снасяне на яйца) майката е зао­биколена от млади шест- до дванадесетдневни пчели, които й осигуряват свободно движение и място за сна­сяне. Едновременно с това те я хранят с пчелно млечице през 10  до  30 мин., в зависимост от интензивността на снасяне на яйца.

Кога в пчелното семейство могат да презимуват две майки?

При тиха смяна на майката, ако е стана­ла след главната паша, пчелите приемат както новата (младата) майка, така и старата. И двете снасят яйца, но обикновено старата майка загива през зимата.

Може ли пчелната майка да се храни сама?

Само младата майка може да се храни сама, но не повече от 8 дни след излюпването й.

Кога пчелната майка използва жилото си?

В специализираната литература се посочва, че майката обикновено използва жилото си един път през своя жи­вот, и то срещу съперничка, т. е. друга майка.  Тя може да жили и летящи пчели при самоот­брана. В изключителни случаи, и то когато не е оплодена (например при белязяне), майката може да ужили и човек. Ужилването не е болезнено, но предизвиква сърбеж в засегнатото място (понякога в продължение на 3 дни). Оплодената майка никога не жили човек.

Кой е наблюдавал за първи път копулация на пчелна майка с два търтея?

Копулация с два търтея е наблюдавана за първи път от немския пчелар Guttler на 5 и 6 септември 1857 г. Резул­татите от наблюденията му са публикувани в списание „Nordlinger Bienenzeitung“.

От кога е известно за копулация на пчелна майка с няколко търтея?

Копулацията на пчелна майка с няколко търтея е доказа­на научно през 1953 г., в резултат на няколко опита, про­ведени на остров Вулкано. Това обаче е било установено преди повече от 100 години от словашкия пчеларОблаков, опитът на който бил описан през 1867 г. в труда на съ­народника му Лествик „Лесовъдство“.

Какво означава в пчеларството понятието по­добряване на качеството?

В пчеларството понятието подобряване на качеството означава смяна на майките, в резултат на което се по­лучават по-продуктивни пчелни семейства. Това не мо­же да се получи при тихата смяна. Единственият правилен път е да се отглеждат майки от племенен материал на пчелни семейства, чиито на­следствени качества са изключително добри.

Какво се знае за пчелните майки от порода Нигра?

Тази порода е създадена от швейцарския пчелар Крамер и е наречена Нигра поради черната окраска на тялото на пчелата. В прекия смисъл на думата породата не се в съхранила в първоначалния си вид, но днес в Швейцария съществува една от нейните линии. Според чехословашките учени черната окраска на тялото на майката не е породен признак, а свидетелство за това, че тя е от­глеждана при неподходящи условия (недостатъчно сил­но пчелно семейство и некачествена храна).

Какво е станало с пчелните майки от порода Нигра след пренасянето им в Словакия?

Една година след пренасянето на пчелните майки от по­рода Нигра в Словакия типичният черно-син цвят на хитиновата им обвивка изчезнал. Това е доказателство, че характерното оцветяване е наследствен признак, проявяващ се само при условията на швейцарския кли­мат.

Какво е известно за пчелните майки от порода 47?

Порода 47 е получена чрез дългогодишно селекциониране от известния пчелар Скленар. Става дума за линия от породата Краинка, която се характеризира с понижена склонност към роене, липса на агресивност, красив вън­шен вид, бързо развитие и добра продуктивност. Тази порода е била разпространена и в Словакия, но в резул­тат на честото кръстосване е загубила първоначалните си качества, така че на практика вече не съществува.

Връща ли се обратно неоплодената пчелна майка, излетяла случайно при преглед на кошера?

Излетялата неоплодена майка се връща след няколко ми­нути обратно в кошера или в питата и затова пчела­рят не трябва да се безпокои за нея. Необходимо е само кошерът да бъда отворен и всичко да се остави така, как­то е било преди излитането й.

Какво привлича пчелната майка в магазина на ко­шера?

Инстинктът за запазване на вида принуждава майката да снася яйца и в търтеевите килийки. Именно тези килийки я привличат в магазина на кошера и затова пче­ларят не трябва да допуска майката да попада там.

По какви признаци може да се установи, че в пчел­ното семействолипсва майка?

Ако в пчелното семейство липсва открито пило. това означава, че то е без майка. В него може да се забележи също, че пчелите донасят малко цветен прашец, а в пи­тите има резервни (свищеви) маточници, в които има ларви. Липсата на майка може да се установи и когато в кошера има пити с открито пило. Ако пчелите изграж­дат върху него маточници, пчелното семейство ве­роятно е без майка.

Кои са основните начини за придаване на пчелни майки?

Основните начини за придаване на майки са два – пряк и косвен. При прякото придаване майките се пускат в кошера направо върху питите, между пчелите или през прелката (входа), през нощта. Този начин се използва при придаване на майки в отводки или в оплодни сандъчета. При косвеното придаване майките се поставят в клет­ки, където се държат, докато пчелите сами не ги осво­бодят, т. е. докато не изядат захарно-меденото тесто, с което е запълнен отворът на клетката.

Как може да се нанесе вреда на пчелното семейст­во, в което е придадена нова майка?

Пчелното семейство, в което е придадена нова майка или е сменена старата, трябва да бъде оставено в пъ­лен покой най-малко една седмица. Излишното любо­питство на пчеларя и преждевременното обезпокояване на пчелите може да доведе до това, че те да се струпат около майката и да я убият. Затова е необходимо да се изчака с прегледа на кошера до запечатването на пилото (9-ия ден след придаването на майката).

Какво трябва да се направи с майката, подготвена за оплождане с племенни търтеи, за да бъдат запазени те в критичен момент?

При наличността на майка в семейството, пчелите може преждевременно да отстранят търтеите. За да не се случи това, необходимо е да се отстрани майката за­едно с малка отводка и след 10 дни отново да се обедини заедно с отводката с пчелите от семейството. Преди това обаче   трябва да се унищожат всички маточници, изградени за това време, за да се предотврати убиване­то на майката.

Къде се отглеждат пчелни майки в големи количества?

Американският пчелар Гарел от щата Алабама е познат под прозвището крал на пчелните кралици. Годишно той продава до 55 000 пчелни майки в САЩ, Канада, Ев­ропа, Южна Америка и Япония.

Защо пчелните майки не снасят яйца в новите килийки, изградени върху средостения, използвани през предходната година?

Една от причините е, че краищата на тези килийки са запълнени с восък, обогатен с прополис. При надстроява­нето им пчелите, които строят питите, работят твърде бързо (предимно при запечатването на килийките) и затова много от питите стават неравни и не са предпочитани от майката. За да се избегне това, до­статъчно е преди поставянето на новите пити за пило върховете на килийките да се изрежат с нагрят нож или друг остър предмет. Установено е, че след като пче­лите поправят килийките, майките започват да снасят в тях яйца.

В какво се състои тихата смяна на майката и колко маточника изграждат пчелите за нея?

Тихата смяна (самосмяната) е отличителна наследстве­на особеност на пчелното семейство, изразяваща се пре­ди всичко с отсъствие на роене. Пчелното семейство само заменя своята майка, която вече е загубила способ­ността си да снася яйца. То се подготвя за смяната, ко­гато у майката започват да се проявяват първите при­знаци на стареене. В този случай пчелите обикновено изграждат само 2—3 маточника (понякога могат да бъ­дат и повече), които са големи, белезникави на цвят, с характерен външен вид и обилно запълнени с пчелно мле­чице. Разположени са вертикално и близо един до друг на повърхността на питата, в добре защитено място. Пчелните майки от тихата смяна са много качествени и затова е желателно да се използват всичките.

Какво представляват феромоните?

Феромоните, отделяни от насекомите, са активни ве­щества, които влияят върху физиологичното състояние и поведение на индивиди от един и същ вид. Това наиме­нование е предложено от немските учени Карлсон иЛюшер през 1959 г. Действието на феромоните е изследвано най-вече при ципокрилите насекоми (мравки и пче­ли). Установено е, че пчелите отделят 3 типа феромони: ориентировъчни, защитни и размножителни. Феромоните от първия тип се изработват от насоновата жлеза, феромоните от втория тип са установени в секрета на горночелюстната (мандибулната) жлеза и на отровните жлези, феромонът от третия тип е известен като маточно вещество. Изработва се от мандибулната жлеза на пчелната майка и възпре­пятства развитието на яйчници у пчелите работнички.

По какви начини се бележат пчелните майки?

Майките се бележат най-често по следните 4 начина:а) със синтетични оцветители; б) със станиолови знаци; в) с кръгчета от опалит; г) с подрязване на крилата.Колко цвята се използват за белязане на пчелните майки?За белязане на майките се използват 5 основни цвята: бял, червен, син, жълт и зелен. С бял цвят се отбелязват майките, излюпили се през високосна година, а след това се използват другите цветове в порядъка на първата буква от наименованието им в латинската азбука. Изключение прави зеленият цвят, с който се бележат майки с неустановена възраст.

Как се бележат пчелните майки с оцветители?

За белязане на майките се продава комплект оцветители. За дадената календарна година се използва цветът, който е приет. Ако оцветителят е гъст, трябва да се разреди с ацетон, но така, че да не се стича. Предварително се приготвя карфица или клечка за зъби, заостре­на клечка кибрит, в краен случай — обикновен стрък трева. Определената за белязане майка се хваща с дясна­та ръка и след това се поставя между палеца и показале­ца, като отдолу се подпира със средния пръст. С края на карфицата (или клечката за зъби) се нанася малка капка от оцветителя върху средната част на гърдите на пче­лата така, че да се образува кръгче с диаметър 2 мм. Работи се внимателно, за да не се стича боята.  След като оцветителят изсъхне и неприятният мирис на ацетон изчезне, майката може да бъде върната в кошера. Препоръчва се преди това да се облее с вода.

Как се бележат пчелните майки със станиолови знаци?

Този начин на белязане на майките е най-съвършен, но е много трудоемък, тъй като изисква последователна подготовка на всеки станиолов знак. Цветните станиолови листчета са номерирани от 1 до 99. За да не се изтрият цифрите и да се запазят по-дълго, по­върхността на листчетата се покрива с шеллак. Кога­то шеллакът изсъхне, станиоловите знаци с отделните числа се изрязват така, че да съответстват на големи­ната и формата на гърдите на майката. Затова те трябва да се поставят върху парче картон с лицевата страна надолу и с гумена щампа да се направят малки вдлъбнатини. Приготвеният знак, както и гърдите на майката се намазват с лепило След това знакът се при­тиска плътно с предварително намокрения край на клечката за зъби към гърдите на насекомото. При беля­зането майката трябва да се държи с ръка по начина, описан по-горе. Станиоловите знаци са много ярки и белязаните с тях майки се разпознават лесно до­ри и в най-силните пчелни семейства.

Как се бележат пчелните майки с кръгчета от опа­лит?

Кръгчетата от опалит са с диаметър 2 мм., като върху тях обикновено има нанесени цифри или букви, а поня­кога са без обозначения. Използват се 5 цвята. Върху гърдите на майката се нанася чисто, синтетично лепило, към което с клечка за зъби се прити­ска кръгчето от опалит в нужния цвят. Неудобството на този начин е, че кръгчетата от опалит са матови и бе­лязаните майки трудно се откриват в кошера.

Надеждно ли е белязането на пчелната майка чрез подрязване на крилата й?

Някои пчелари бележат майката, като подрязват лявото й крило при нечетна година, а дясното — при четна, сменят майките на всяка втора година. Този начин на белязане е надежден, но твърде жесток, тъй като често между остриетата на ножиците попада някой от краката на майката. Осакатената майка се открива трудно в кошера и затова този начин на белязане не се препоръчва.

Защо не се бележат неоплодените пчелни майки?

Неоплодените майки са много подвижни и плахи и се крият в труднодостъпни места. Те често излитат от кошера и тъй като не са оплодени, може да се загубят. Боязливата пчелна майка може много лесно да бъде ранена при улавяне, затова майките се бележат след оплождането им.

Що е маточно Вещество?

Маточното вещество е феромон със специфична ми­ризма, произвеждан от горночелюстната (мандибулната) жлеза на пчелната майка. Действието и произхо­дът му все още не са добре проучени. Благодарение на то­ва вещество пчелите узнават, че в пчелното семейство има майка. Пчелите работнички облизват феромона от тялото на майката и го предават на други пчели. По то­зи начин то се разпространява бързо в цялото пчелно семейство. Когато майката загине или се изгуби, пре­даването на маточното вещество се прекъсва и така пчелите усещат, че тяхната майка липсва.


Още за пчелите: