Полезна информация за Вашите пчели.Упражнение 1 - ПЧЕЛНО СЕМЕЙСТВО И ПЧЕЛНО

ГНЕЗДО


За упражнението са необходими заселен спчели наблюдателен кошер, препарирани пчелни майки,пчели работнички и търтеи, снимки, диапози­тиви. изградени пити с различни видове килийки линийки , маточници и др.

 

Студентите наблюдават пчелите в наблюдателния кошер, снимките и препаратите, обръщат внимание върху формата и размерите на тялото, големината на очите, крилата, краката, коремчето. Разглеждат устрой­ството на пчелната пита. измерват и сравняват различните видове килийки по питите.

 

При нормални условия семейството се състои от една- пчелна майка и много хилядипчели работнички. През пролетта и лятото в него се появяват от неколкостотин до няколко хиляди мъжки индивиди (търтеи).

 

Пчелното семейство има свои индивидуални качества с присъщите му наследствени особености. Всяко семейство в една или друга степен се отличава от другото по интензивност на увеличаване броя на пчелите за главната паша, по темпа нз строеж на нови пити и натрупване на храни­телни запаси в жилището, по склонност към роене, по миролюбивоот, приспособимост към условията на зимуване (зимоустоичивост), устойчивост на заразни и други заболявания и т.н.

 

Животът на пчелното семейство е тясно свързан с обкръжаващата го среда - климатични условия и медоносна растителност като източник на храна. Нормално то живее и се развива е пълен състав. Всеки член нз пчелното семейство - майка, рзботничка и търтеи (фиг 1) - изпълнява определени функции, подчинени на запазването и продължаването, на живота на семейството.

 

В нормално семейство има по една оплодена пчелна майка Гова е единствената женскапчела в семейството с напълно развити размножителни органи. Отличава се лесно от останалитепчели по своите размери и по масата си - почти дга пъти е по голяма от тях. Дължи­ната на тялото и се колебае е зависимост от породата и от сезона от 20 до 30 мм, а масата и от 150 до 300 мг. При неоплодемите маики масата варира от 150 до 220 мг, а при оплодените в разгара на яйцеснасянето - от 180 до 300 мг и повече. Тялото на пчелната майка е различно оцветено - от тъмночервено до светлокафяво, жълто-оран­жево и жълто. Цветът на тялото зависи от произхода и от породната група на пчелното семейство. Коремчето почти винаги е по-светло от гръбната част на тялото. .То е силно удължено излиза значително зад задния край на крилцата при спокойно състояние и завършва заострено. Големината на тялото се определя от коремчето. Вследствие на пълното развитие на яйчниците, които заемат по-голямата му част. коремчето из пчелната майка е значително по-голямо, отколкото на работничката.

 

Фиг.1. 7-пчелна майка: 2-пчоло работничка; 3-тьртей

 


В еволюцията майката се е специализирала за размножителна дейност. При нея са отпаднали редица свойствени за женските индивиди дейности, като строителна дейност, отглеждане на потомство, събиране на храна, защита на гнездото и др. Това е довело до редица дълбоки изменения в нейния морфологичен и анатомичен строеж. Очите й са по- слабо развити от очите на работничката и на търтеите, хоботчето е по- късо, жилото е по-слабо развито, липсват приспособления на задните крачка за събиране на прашец и т. н.

 

При ноомални условия пчелната майка живее в семейството 4-5 го­дини. Съществува пряка зависимост между продължителността на живота на майката и нейната маса. При еднакви условия на зимуване от едновъзрастовите майки по-дълго живеят по-едрите. През първите две години майките снасят най-много яйца. С възрастта носливостта на­малява, а в същото време старата майка освен оплодени яйца започва да снася и много неоплодени.

 

Ролята на пчелната майка не се ограничава само в снасянето на яйца. Тя отделя и известно количество маточно вещество, благодарение на което регулира жизнената дейност на семейството.

 

Пчелите работнички са женски индивиди с недоразвити размножителни органи. В резултат от различия в храненето и в условията на отглеждане на личинките за майки и запчели работнички яйчниците на пчелите работнички остават недоразвити. При нормални условия пчелите работнички не снасят яйца.

 

Тялото на пчелата работничка е два пъти по-късо от тялото на майката - 12-14мм, масата й е средно 100 мг. Върху обфата маса на пчелите силно влияят степента на запълване на медовото стомахче с нектар или мед. натоварването на дебелото черво с фекална маса. условията на отглеждане, възрастта, породата и т. н. Прието е да се смята, че масата на 10 000пчели е 1 кг.

 

Пчелите работнички изпълняват редица дейности в семейството, без които съществуването му би било невъзможно. Те направляват и регу­лират живота на семейството като цяло. снабдяват го с нектар, цветен прашец и вода, отделят восък и строят пити, хранят и топлят пилото, защищават семейството от неприятели и врагове, чистят и проветряват жилището, сменят непригодната майка, изгонват търтеите след при­вършването на пчелната паша и т.н. За да може да извършва всички тези дейности, тялото на пчелата работничка е устроено със съответ­ните за това приспособления. За да събира и пренася нектара, тя има добре развито хоботче и медово стомахче. За събиране и пренасяне на прашеца има специални приспособления на краката, а за намиране на храна - добре развити крила, зрение и обоняние. При пчелата работ­ничка са развити добре слюнчените жлези, восъчните жлези и жилоносният апарат за защита на семейството.

 

Продължителността на живота на пчелите работнички зависи от ин­тензивността на работата и на обмяната на веществата. През лятото по време на главната паша в резултат от усилената работа пчелите бързо се изтощават и продължителността на живота им е 30 - 35 дни. През втората половина на лятото и началото на есента интензивността на работата значително намалява и тогава те живеят около 55 - 60 дни Отгледаните през есента младипчели не участвуват в пчелната паша и в отглеждането на пилото, добре понасят зимата и живеят 6-7 месеца, като запазват способността си да отглеждат личинки след зимуването. Пчелите, отгледани в силни семейства, живеят по-дълго от отглежда­ните в слаби семейства. Независимо от краткия живот на отгледанитепчели семейството като биологична единица запазва своята жизненост много дълго, тъй като се попълва непрекъснато с млади пчели, в резултат от което състават му постоянно се обновява.

 

Търтеите са временни членове на пчелното семейство. Ос новното им предназначение е да оплождат неоплодените пчелни майки. Пчелите ги отглеждат през пролетта и лятото. Отличават се от пчелите работнички и от пчелната майка по своето по-голямо и тъпо завършващо коремче. Крилата при спокойно състояние излизат малко зад  коремчето. Дължината на  тялото им    е 15-17 мм. а масата      - 0,200 мг. Търтеите имат силно развити полови  органи, които  запълват   повече от половината от коремчето.Търтеите не извършват никаква работа. Хранят се с готова храна. Когато са желани в семейството, често и самитепчели работнички ги хранят. Те се разхождат безпрепятствено във всички семейства на пчелина и дори в чужди пчелини. След приключване на пашата пчелите не ги допускат до храната, като ги изолират на дъното на кошера или между стените и крайната пита. Обезсилени от глад. те не могаг да окажат съпротива и пчелите ги извличат навън от кошера. Това е си­гурен признак, че главната паша е приключила и трябва да се еземат мерки за подготовка на семейството за зимуване. В семействата ос­танали с неоплодени пчелни майки или без майки, пчелите не изгонват търтеите, а ги оставят да зимуват в семейството. Наличието на търтеи в семейството при зазимяване през есента означава, че има някаква нередност. ,

 

Пчелното гнездо се състои от няколко отвесни и успоредни една на друга пити на разстояние   9-12 мм. които пчелите изграждат на под­ходящо и защитено от външните условия място. Формата ,броят и големината им зависят от избраното от пчелното семейство място за жилище. Отглежданите от човека пчелни семейства устройват по същия начин своите гнезда в кошерите.В пчелното гнездо живее и се развива пчелното семейство. През различните сезони вътре се поддържат оптимална температура и влаж­ност на въздуха, отглеждат се млади пчели, съхраняват се хранителните запаси и пр. При разрушаване на гнездото семейството съсредоточава цялата си енергия за неговото възстановяване и е обречено на гибел, ако не успее да го възстанови.

 

Пчелите изграждат питите от восък, който се отделя при известни условия от восъчните жлези на пчелите работнички. Строителната дей­ност на пчелите е инстинктивна проява, при която сляпо и автоматично се повтаря опитът на миналите поколения. Всяка пита има общо сре- достение, като килииките са разположени от двете страни със слаб наклон нагоре. Нормално питата е дебела 24 - 25 мм при дълбочина на кипийките 12 мм. Правилно изградените килийк имат шестоъгълна форма.

 

Пчелите изграждат няколко вида килиики. Основната част са работ­ническите килийки. Използуват се за отглеждане напчели работнички, за складиране на мед и цветен прашец. Диаметърът на работническата килийка се движи от 5,3 до 5.7 мм (средно 5.37 мм). а дълбочината е 11-12 мм. В 1 см2  от питата има 4 килийки, като всяка е с обем 0,25 см2. За изграждането на една работническа килийка се изразходва 13 мг восък. В една плодникова дадан-блатова пита има 8500 - 9000 килиИки. При складиране на мед в тези килийки пчелите ги надграждат, като увеличават дълбочината им. Такива килийки се наричат медови. В такива случаи дебелината на питата може да достигне 37 мм и повече.

 

Търтеевите килийки са относително малко. Пчелите ги изграждат обикновено по краищата и по-рядко по средата на питата. Служат за отглеждане на търтеи и складиране на мед. Диаметърът на една търтеева килийка е около 7 мм, а дълбочината й достига 13-16 мм. В 1 см2 се побират 3 търтееви килийки. За изграждането на една такава килийка пчелите изразходват 30 мг восък.

 

По краищата на питите и между търтеевите и работническите килийки пчелите изграждат известно количество килийки с неправилна форма, наречени преходни. Използуват се само за складиране на мед.

 

В края, а понякога и по средата на питите пчелите изграждат големи  килийки с форма на жълъд, които винаги са обърнати с върха надолу. Това са майчините килийки, или маточниците. Пчелите ги изграждат само когато семейството се готви за роене, при самосмяна на пчелната майка и при внезапното й загубване. Броят на изградените маточници зависи от целта, за която ще се отглеждат майките. При самосмяна пчелите изграждат обикновено 4-5 маточника, а често само 1-2 по края на питата При внезапно загубване на пчелната майка изграждат 10-15 ма­точника встрани на двете плоскости на питата (там, където има най- млади личинки или снесени яйца). При естественото роене пчелите из­граждат много повече маточници (30-70) по краищата на питите. Маточ­ниците се изграждат от стар восък и обикновено имат светлокафяв цвят. Стените им са дебели и за един маточник се изразходва мате­риалът за 120-150 работнически килийки. Големината им е в пряка зависимост от качеството на бъдещата майка.

 

С изграждането и усвояването на питите пчелите подреждат пилото, меда и прашеца в тях по строго определен начин Този начин, на под­реждане има голямо значение за наи-правилното и лесно поддържане на топлинния режим и храненето.Обикновено в горния край на питите е разположен медът, в средата и в средните пити-пилото, а встрани от него има венец от пресен нектар или разреден мед и отчасти прашец.

 

Спрямо гнездото пилото се разполага в най-проветривото място- срещу входа. Медът се складира по-далеч от входа. Питите може да бъдат подредени в гнездото перпендикулярно на входа-студено под­реждане, и успоредно-топло подреждане. У нас се практикува повече студеното подреждане на гнездото.


Още за пчелите: