Полезна информация за Вашите пчели. Работничката е по-малка от

майката и търтеите. Тя тежи към 100 мг, така че 10 000 работнички-пчели тежат 1 кг. По ради многочислеността си и във връзка с функциите си работничките играят най-важна роля в семейството. От тях зависи състоянието, жизнеността и продуктивността на семейството. Те създават всичките видове продукция — мед, восък — и извършват опрашването на селскостопанските растения. За да може работничката да извършва разнообразните работи в пчелното семейство , , необходимо е организмът й да бъде съответно приспособен. И действително работничката има добре развито обоняние и зрение, необходими й за откриване на храна та, дълго хоботче за всмукване на нектара от цветята, голяма медова гушка за вместилище на събрания нектар, приспособления на крачката за събиране и пренасяне на цветния прашец, добре развити криле за летене и за вентилиране на жилището, жлези, изработващи млечицето за кърмене на личинките и за хранене на майката, восъкоотделителни жлези, изработващи восък за построяване на питите, жило за защита от враговете и т. н.

Продължителността на живота на работничките зависи от условията, в които те живеят и работят. През активния период, през време на напрегната работа, организмът на пчелите се изтощава твърде бързо. Поради това през лятото пчелата живее от 4 до 6 седмици. Пчелите, отгледани през втората половина на лятото и есента, живеят значително по-дълго – 8-10 месеца.

Преди е съществувало убеждението, че животът в пчелното семейство се управлява от майката и затова и досега мнозина я наричат царица; на нея са приписвали ръководна роля в размножаването и разпределянето на работата между, пчелите. Пчеларската наука установи точно обратното – на работничките принадлежи главната роля в семейство. Извън участието в отглеждането на развиващите се пчели работничките извършват всички работи в кошера и извън него: те регулират яйцеснасянето, контролират числеността на отглежданите работнички, търтеи и майки, те изгонват търтеите в безберитбения период, сменят негодната майка и изобщо извършват всички работи в семейството извън размножаването те хранят и топлят тичинките, изхранват семейството със събрания нектар и прашец, пренасят в кошера вода, изработват в организма си восъка за построяването на питите, защищават гнездото от всевъзможни врагове, чистят и проветряват кошера, поддържат необходимата в него топлина, замазват цепнатините и дупките с клей, складират, консервират и запечатват зимните запаси и т. н.Всяко от тези действия се извършва под влияние на определени подбудител ни фактори, които предизвикват проявяването на различни рефлекси — изключително сложни и твърде съвършени инстинкти и реакции. Само чрез тези рефлекси и инстинкти се осигурява животът на пчелите в семейството като единно цяло. По този начин стотици и хиляди пчели действуват съгласувано и извършват последователно редица целесъ образни масови операции. Например, в отговор на специфичното бръмчене на пчелното семейство бързо се събират намиращите се по-настрана пчели от същото семейство. И отделяната от насоновата жлеза миризма помага на летящите пчели да се събират на едно място около своята майка. Пчелите от всяко семейство имат своя особена миризма, по която се отличават от миризмата на чуждите пчели. Всичко това заедно с доброто запомняне на местоположението на входа на кошера дава възможност на възвръща щата се от полето пчела съвсем точно да попадне в своя кошер. Също и звуковете, които издават майката и пчелите, както и танците за сигнализация за беритба, оказват влияние върху работата и поведението на останалите пчели. Тези и редица други особености на пчелите осигуряват наблюдаваната съгласуваност в действията на пчелите от едно семейство, което в много случаи напомня работата и живота на един висш организъм. Именно по този начин по-сложният живот и съвършеното разпределение и обособяване на труда в общежитието на медоносната пчела в сравнение с единично живеещите, например земната пчела, осигуряват много по-добре нормалното съществуване на съставящите го членове.

Пчелите-работнички са женски пчели, но в тях не са развити яйчниците и другите полови органи, поради което те са загубили способността да се сношават с търтеите. В нормалното семейство с майка те не снасят яйца, но изпълняват всички работи по отглеждане на пилото. Независимо от тази специализация работничките не са загубили напълно способността за снасяне на яйца. В случаите, когато семейството остане по-продължително време без майка и няма възможност да, си произведе нова, при част от работничките под влияние на усиленото им белтъчно хранене (с млечице) започват да се развиват половите им органи и такива пчели придобиват способността да снасят неголям брой яйца. От тези неоплодени яйца се развиват само търтеиджуджета и затова тези пчели се наричат пчели търтовки. Понеже в едно такова семейство с пчели търтовки не се отглеждат нови работнички, а само търтеи, то е обречено на загиване, ако пчеларят нему помогне да се отърве от тях.


Още за пчелите: