Полезна информация за Вашите пчели.

ПЪРВИ ОСВЕДОМИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД

 Осведомителният преглед е първото мероприятие, което се провежда на пчелина след зимния покой на пчелите - при нашите климатични условия обикновено в края на зимата. Навременното му извършване е от голямо значение за пчелните семейства, тъй като дава възможност да се помогне на нуждаещите се семейства още в края на зимата.През сравнително топли, тихи и слънчеви дни на февруари р и началото на март, когато температурата' на въздуха достига 12 - 13 С. пчелите извършват първото си облитане.

След като стените на кошера са се позатоплили от слънцето, те отначало разширяват пчелното кълбо и когато температурата на въздуха достигне 12 - 13 С. обикновено около обяд. започват бързо да излизат от кошера, като летят в кръг около него. При това летене те се освобождават от остатъците от храната и солите на пикочната киселина, събрани през зимата в дебелото черво. Облитането при добре зимувалите семейства продължава около 20-30 минути, след което пчелите отново се събират в кошера. Това облитане е от голямо значение за по-нататъшното нормално развитие на • семейството, поради което извършването му трябва да се улеснява. През този период е необходимо редовно да се следи за състоянието на времето, особено по обяд (от 11 до 14 часа). При благоприятно време и достатъчно затопляне на въздуха входовете на кошерите трябва да се отворят напълно, за да се осветят добре от слънчевите лъчи. Тогава пчелите извършват облитането си и при малко по-ниска температура. Ако времето е достатъчно топло, а семействата не се облитат, свалят се капаците и се отстраняват горните възглавници, за да почувствуват пчелите слънчевата топлина през покривните дъсчици или през покривното платно. обикновено при пчелни семейства, зазимени в северната страна на кошера, която остава в сянка и не се огрява от слънцето.По време на облитането трябва да се следи кои семейства как се облитат. По начина на облитането може да се извади заключение как са зимували отделните пчелни семейства. Добре зимувалите семейства се познават по това. че пчелите им се облитат дружно. летят енергично, в продължение на половин час се освобождават от натрупаните остатъци в дебелото черво и се прибират в кошерите. Лошо зимувалите семейства се облитат слабо - от тях излизат малко пчели, които летят вяло и бързо кацат по околните предмети Често такива лошо облитащи се семейства са болни от незаразна диария. Това лесно може да се установи по малките кафяви до тъмнокафяви петна, намиращи се по дъното, входа, прилетната дъска и предната стена на кошера. Освен това техните пчели обикновено пълзят по дъното на кошера и изпълзяват през входа, като още тук, преди да се вдигнат във въздуха, се освобождават от намиращата се в дебелото черво фекална маса. Входовете на кошерите и прилетните дъски при такива семейства са силно замърсени с диарични петна. На такова семейство трябва незабавно да се помогне. Кошерът се внася в затоплена до 20-25 С стая и семейството се преглежда. Тъй като цялата вътрешност на кошера, а също и питите в гнездото са покрити с диарични петна, необходимо е всичко да се подмени. Дава се чист дезинфекциран кошер и се взимат запасни пити от ;склада. От питите, върху които е зимувало семейството, се взимат и се слагат в новото гнездо само тези. по които има пило (ако изобщо има). Всички други пити се преглеждат и които са за бракуване, се отделят, а другите се почистват, доколкото е възможно. просушават се и се слагат отделно в склада. Кошерът се почиства и се дезинфекцира. След това се поставя на старото място.При това първо облитане трябва да се отбележат и семействата, които изобщо не се облитат. Отбелязват се номерата им и след като се извърши облитането на другите семейства, проверява се дали са живи. Ако са умрели от глад, питите се почистват от умрелите пчели, просушават се и се прибират в склада, а кошерът се дезинфекцира. При съмнение за заразно заболяване се взима проба за изследване и ако се установи заболяване, взимат се съответните мерки съгласно с указанията на ветеринарния лекар.

Първата работа след облитането на пчелите е да се помогне на неблагополучно зимувалите семейства. Семействата, осигурени с качествена и в достатъчно количество храна, с млади оплодени малки и оставени да зимуват в здрави и добре отоплени кошери, презимуват добре и в ранна пролет не се нуждаят от помощ. Семейства, които не са били добре подготвени за зимата, обикновено излитат силно отслабнали. Те са с недостатъчно храна, плесенясали пити или без майки. За да се установи това. най-напред се проверяват семействата, които лошо са се облитали. а също и семействата с голям подмор и следи от диария по входа и прилетната дъска. Всички тези признаци се установяват през време на облитането. След като приключи облитането. веднага трябва да се пристъпи към прегледа на неблагополучно зимувалите семейства.За да може успоредно с прегледа да поправи някои нередности в семействата, пчеларят трябва предварително да си е приготвил запасни пити с доброкачествен мед, за да замени с тях извадените плесенясали и празни пити. Да се помогне на осиротелите и отслабнали семейства е по-сложна и трудна работа. Това може да стане впоследствие, след като се направи осведомителен преглед на всички семейства и се види какво е общото състояние' на пчелина.Първият осведомителен преглед трябва да се извърши бързо и по възможност в деня на облитането на пчелите. Не бива да се открива цялото гнездо или да се държи дълго време открито, за да не се простуди пилото. Целта е да се види какво е състоянието на всяко семейство след презимуването и да се отбележи какво е необходимо да се направи в най-скоро време за поправяне на нередностите. Често този първи осведомителен преглед не се прави или се прави със закъснение, като се слива с основния пролетен преглед. Резултатът от това е, че дълго не се знае какво е състоянието на пчелните семейства и не се оказва спешна помощ на нуждаещите се. поради което се забавя тяхното развитие, а отделни семейства може и да загинат.

Осведомителният преглед е частичен - не се преглеждат всичките пити в гнездото. Протича по следния начин. След снемане на горния затоплящ материал (горната възглавница) бързо се повдигат надрамковата платнена покрива или покривните дъсчици и се определя броят на междините, заети от пчели. След това се пускат една-две струи дим с пушалката над рамките и гнездото се покрива, като се оставят непокрити крайните пити. Изважда се или се измества настрани страничната възглавница и се отмества преградната дъска. Изважда се внимателно крайната пита, като се преценява количеството на меда в нея Преглеждат се още една или две следващи пити. за да се види колко мед съдържат, след което гнездото се открива до половината и внимателно се изважда една пита от средата Ако на нея има яйца, личинки и за¬печатано пило, това показва, че семейството се развива нормално. Питите се нареждат в същия ред, слагат се затоплящите материали и кошерът се затваря. Резултатите от първия осведомителен преглед се записват в тетрадката, разграфена, както е показано в табл. 1.

При този преглед пчеларят не бива да се залавя с поправянето на всички нередности в преглежданите семейства, за да има време да прегледа бързо всички кошери. Често по-неопитните пчелари се увличат в поправянето на всички нередности, в резултат от което ги държат дълго открити, успяват да прегледат малък брои и не могат да изяснят истинското състояние на пчелина в деня на прегледа. След прегледа нанесените в тетрадката данни се преглеждат и се прави цялостна преценка на състоянието на пчелина. След това се започва поправянето на недостатъците в отделните семейства. При попълване на запасите трябва да се има предвид, че във всяко семейство трябва да има най-малко 5-6 кд мед и поне една пита с цветен прашец. Ако медът е малко и липсва цветен прашец, развитието на семейството върви много бавно и може напълно да спре. Наличието на цветен прашец в пчелните гнезда по това време е от голямо значение. Ако в склада има запасни пити с мед и цветен прашец, трябва да се даде поне една пита на всяко семейство. В гнездата трябва да се оставят само толкова пити. колкото пчелите покриват добре. Всички излишни, а също празни и плесенясали пити се изваждат. Ако затоплящите материали са овлажнели, подменят се. Добре е също да се почистят и да се дезинфекцират дъната на кошерите. Останалите по тях ум¬ели пчели се разлагат и отделят неприятна миризма, която силно безпокои пчелите. На първо време почистването може да стане, без да се вади дъното, през входа с обикновена телена кука При първа възможност дъното се изважда, а на негово място се поставя резервно дъно. Изваденото дъно се изстъргва добре с рамкоповдигача и се избърсва с парче плат, потопен в 4%-ов формалинов разтвор, или се обгаря с бензинова лампа. Намиращите се по дъното остатъци се събират в сандъче. след което се пресяват през сито. за да се извадят восъчните отпечатки. а умрелите пчели и другите остатъци се изгарят или се закопават в земята.На осиротелите през зимата семейства може да се помогне, като им се дадат оплодени запасни майки или се присъединят към по-слаби семейства, но с добри пчелни майки. Ако това не се направи, те са обречени на гибел, тъй като старите пчели бързо измират, а млади, които да ги заменят, не се отглеждат. Нови пчелни маики по това време не може да се отгледат, тъй като още няма търтеи. а и външните условия не позволяват да се извърши оплождане. Запасните пчелни майки трябва

да се предават внимателно след щателен преглед на семейството и след като пчеларят се е убедил, че то е осиротяло. Унищожаването на запасни майки при този случай поради недоглеждане не бива да се допуска, тъй като вместо да се поправи пострадалото семейство, фактически се унищожава още едно семейство. Майката на запасното семейство (която ще. се използува) може при по-големи грижи да го развие в нормално семейство. За да се установи със сигурност, че семейството е осиротяло, дава му се контролна пита с млади личинки и яйца от нормално семейство (без пчели). Ако в продължение на 24 часа то започне да изгражда на нея маточници. това означава, че е осиротяло. Питата се изважда, като маточниците се унищожават, а на семейството се дава оплодена майка с клетка по общоприетия начин. Ако пчелите не заложат маточници. това показва, че в семейството има пчелна майка В този случай след като се поправят нередностите в семейството (влажно и студено гнездо, липса на храна и др.) и се създават нормални условия за отглеждане на пило, трябва да се изчака 7-8 дни. Ако след това не започне да снася яйца, пчелната майка трябва да се намери и да се унищожи, тъй като е станала негодна за това. На такова семейство след няколко часа се придава оплодена запасна майка, взета от нуклеус. Запасната майка се затваря в клетка и заедно с питите и пчелите се слага в средата на гнездото на осиротялото семейство. След два дни клетката се взима, а гнездото се стеснява, като се изваждат излишните пити и по възможност без подпушване на кошера.В случай че на пчелина няма запасни маики, осиротелите семейства се присъединяват към нормално. по възможност най-близко стоящото семейство. Ако ще се присъединява към силно семейство, от двете страни на силното семейство се осигурява място за слагане на питите заедно с пчелите от осиротялото семейство. Пчелната майка на редовното семейство се затваря в клетка за 24 часа. а пчелите от двете семейства се подпушват добре. Още по-добре е. ако има възможност да се сложи на дъното парцалче, напоено с ментово масло, за да се уеднакви миризмата на пчелите от двете семейства. Ако осиротялото семейство ще се присъединява към слабо, но с добра майка, постъпва се по следния начин. Слабото, но редовно семейство се приближава постепенно до по-силното (по 1 т дневно), докато достигне осиротялото семейство. Изчакват се няколко дни и след това се обединяват В средата на осиротялото семейство се прави място, за да се сложат питите от редовното семейство. Пчелната майка предварително се затваря в клетка, като се поставя в средата на собствените си пчели. Всички пити заедно с пчелите и майката от слабото семейство се поставят в освободеното в средата място в гнездото на осиротялото семейство По този начин се запазва гнездото на редовното семейство, а се разделят гнездото и пчелите на осиротялото семейство. Неговите пчели бързо усещат присъствието на пчелната майка и пилото и се отнасят благосклонно към пчелите на слабото семейство. За да не се бият пчелите от двете семейства, прилагат се описаните мерки.На следващия ден се прави преглед и се изваждат всички излишни пити. Отворът на клетката се замазва с парченце восък (капачета от запечатан мед, взет от някоя пита), за да могат пчелите сами да освободят майката. На следващия ден кошерът се отваря внимателно, по възможност без подпушване, изважда се клетката, след което кошерът се затваря. Два-три дни след това наново се преглежда кошерът (без подпушване). като внимателно се изваждат 1-2 пити от средата на гнездото. Ако по тях има еднодневни яйца. това показва, че майката е приета.

За намиращите се на пчелина слаби семейства трябва да се полагат много повече грижи и въпреки това те често не ги оправдават. Може да им се помага, като по-късно се подсилват за сметка на по-силните семейства. По-добре е такива семейства да се разформироват или да се присъединят към други семейства, за да не създават излишни грижи на пчеларя. Освободените при такова присъединяване пчелни майки може да се използуват като запасни за предаването им на осиротели, но по- силни семейства.След като се извърши осведомителният преглед и се отстранят нередностите в отделните семейства на пчелина, необходимо е да се сложи поилка. Пчелите се нуждаят от вода през цялата година, но изразходват най-много вода, когато отглеждат пило и през първата половина на пролетта, когато в кошарите съвсем слабо и непостоянно постъпва или изобщо не постъпва нектар. Усилването на притока на нектар в кошерите до голяма степен задоволява нуждата на пчелите от вода - те използуват съдържаща се в нектара вода. От извършените в това отношение наблюдения е установено, че 100 личинки за един ден изразходват около 0,5 д вода. Ако пчелната майка снася средно на ден 1200-1600 яйца, пчелите ще хранят получените от тях личинки 6 дни. през които общият брой на личинките ще достигне 7200 - 9600. За един ден те ще изразходват 40-50 д вода. За пренасянето на такова количество вода 150 пчели трябва да направят по 10 излитания.Може да се случат, сухи и ветровити дни, когато пчелите изразходваното повече вода, достигаща 200 д на семейство. За пренасянето на такова количество вода е необходимо 550-600 пчели да направят по 10 излитания. Ако пчелинът се състои от 60 пчелни семейства, изразходваната за един ден вода ще бъде от 3 до 12 кд. Набавянето на такова голямо количество вода изисква грамадни усилия от летящите пчели на всички семейства в пчелина. Те трябва през целия ден да пренасят само вода. За набавянето на необходимите количества вода пчелите посещават рекички, блата, чешми, кладенци, помийни ями и др. Често тези източ¬ници се намират доста далеч от пчелина. Освен това през ранна пролет хубавото време бързо се заменя със студено и ветровито. Заварените в полет за вода пчели при влошаване на времето не могат да се приберат и масово загиват. Освен това. като посещават помийните ями. блатата и застоялите води, пчелите може да пренесат бацили или спори от някои опасни заразни болести.

Ето защо е необходимо на всеки пчелин своевременно да се слага и да се поддържа поилка за пчелите. Мястото, където ще се сложи поилката, трябва да бъде запазено от ветровете, да е добре огрявано от слънцето и да е близо до пчелина.Поилките по форма и големина са най-различни. Често се приспособяват дървени или други съдове, метални казанчета, големи стъклени буркани и др. Най-добре е да се направи специална дървена или ламаринена поилка с вместимост 40-50 I. В долния край на такава поилка се монтира * кранче. Водата капе върху наклонена дъска и по зигзагообразни улейчета, издълбани в самата дъска, или покрай напречно наковани (под ъгъл 45^ малки летвички се стича бавно на тънка струя надолу. Това са поилките с течаща вода. Пчелите кацат по тази дъска и * си взимат вода. Други видове поилки са поилките със застояла вода. За да не се давят пчелите във водата, слагат се дървени пръчици, сламки и др. Тези поилки не са удобни, понеже водата често се замърсява.Поилките трябва да се почистват редовно и да се измиват поне веднъж седмично.За да привикнат лесно пчелите да взимат вода, поилката трябва да се сложи навреме на пчелина. Още по-добре е. ако няколко пъти дъската с течаща вода се намаже на 2 - 3 места с малко мед или захарен сироп или на нея се поставят няколко парченца от пита с мед. Докато стои на пчелина, поилката трябва редовно да се поддържа.


Още за пчелите: