Полезна информация за Вашите пчели.

ГЛАВЕН ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД И ПРЕЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЧЕЛИНА


За добрата подготовка на пчелните семейства за главната паша е необходимо да се знае състоянието на всяко семейство и на нуждаещите се семейства да се оказва своевременно помощ.

Състоянието на всяко семейство в даден пчелин през пролетта се установява чрез провеждане на основен пролетен преглед. Този преглед се извършва, когато времето се затопли и температурата на въздуха достигне 15-16С на сянка. т.е. тогава, когато пчелите започнат да излизат от кошерите и да пренасят прашец, нектар и вода. При посочената температура може да се прегледат всички пити в гнездото без опасност за простудяване на пилото. От особено значение е прегледът да се извърши колкото може по-рано напролет. Така своевременно се взимат мерки за подпомагане на нуждаещите се семейства, а това значително облекчава подготовката им Всяко закъсняване в това отношение се отразява неблагоприятно върху развитието на пчелните семейства, а оттам и върху продукцията, очаквана от пчелите.

При извършването на главния пролетен преглед се обръща внимание на силата на семейството, качеството на пчелната майка, количеството на пилото, количеството на храната, обема на гнездото. Проверява се затоплящият материал и се затопля кошерът. След извършването на тази работа в семейството се създават всички необходими условия за отглеждането на повече пило. Едновременно с прегледа се отстраняват всички нередности, неотстранени до момента на извършването му. като се създават най-благоприятни условия за по-нататъшното бързо развитие на пчелните семейства.По време на основния преглед се преглеждат всички пити в гнездото, като се прави точна преценка на всички упоменати показатели.Силата на семейството е от голямо значение за неговото по-нататъшно бързо развитие и цялостно използуване на главната паша. В момента на извършването на прегледа силни семейства са тези. които имат 8 междини с пчели, средни - 5 - 6 междини и слаби - под 5 междини с пчели. Една междина е количеството на пчелите, покриващи една плодникова пита или пчелите, намиращи се в междината между две съседни пити. Междините спчели се определят по следния начин. Отваря се кошерът, отстранява се горната възглавница и бързо се повдигат покривното платно или покривните дъсчици. Изчакват се 20 - 30 секунди, за да излязат пчелите между горните летвички на рамките, и се брои в колко междини има пчели. Обикновено крайните междини не се взимат под внимание, тъй като в тях има малко пчели. След това покривните дъсчици се връщат обратно и започва прегледът.Качеството на пчелната майка може да се определи, като се види майката и се направи окомерна преценка или по количеството и плътността на пилото. За да се види пчелната майка, трябва да се търси по питите, които се намират в средата на гнездото и в тях има пило. Тя рядко излиза по крайните пити. Понеже питите са гъсто покрити с пчели, откриването на майката е сравнително трудно. тъй като тя често е под другите пчели. За да се открие по-лесно, трябва да се избягва подпушването на пчелите. Тогава те стоят спокойно върху питите и майката по-лесно може да се види.

След продължителен преглед и неколкократно прехвърляне на питите пчелите се разтревожват и започват да се движат по тях. като преминават от една на друга пита. а заедно с тях преминава и майката, при такова положение тя не само че трудно може да се открие, но има опасност при ваденето и слагането на питите да бъде притисната към стените на кошера и смачкана. Когато пчелите са спокойни, питите с пило се оглеждат внимателно от двете страни, като погледът минава по диагоналите и краищата. Преглежданата пита се държи по-далеч от лицето и над кошера, с долния край слабо наклонена към преглеждащия След като се намери пчелната майка, обръща се внимание на следните външни показатели: подвижност, състояние на краката и крилата, запазеност на власинките, големина на тялото и по-специално на коремчето. Подвижността на майката е показател за нейната възраст. Когато е по-бързо подвижна и се движи правил но по питата, това е указание, че е млада. Старата майка се движи много бавно и често неправилно, с наклонено на една страна тяло. Това се дължи на повреда или парализиране на някое краче. Друг показател са крилата.При по-младите майки те са със запазени краища, а при старите краищата на крилата не са цели. От тях са отчупени парченца и те изглеждат като оръфани. Това е резултат от дългия живот на майката. Власинките също може да служат като указание за качеството на майката. При старите и износени майки голяма част от тях са опадали. Вследствие на това тялото изглежда по-черно и лъскаво, особено по гръбната част на коремчето. Когато майката е млада, власинките са запазени и може лесно да се забележат, особено отстрани на коремчето, като светъл мъх. Запазените власинки придават и по-светло сив цвят на майката. Големината на тялото е също указание за качеството на майката. Едрите майки са винаги по-добри. Когато майката е млада и качествена, тя е доста едра и има голямо коремче. Това е указание за добре развити яйчници. При старите майки яйчниците са вече износени и с намален обем, затова и коремчето на такава майка е по-малко, а майката изглежда тънка и дълга, като особено тънко и удължено изглежда коремчето.Преценка за майката може да се направи и по количеството и качеството на пилото. Например, ако при осигурени условия за нормално развитие на семейството количеството на пилото е малко, това показва, че майката не е достатъчно добра. За нейното качество може да се съди и по плътността или начина на разположението на пилото. Когато майката е добра, пилото е правилно разположено в питите и почти без пропуски на килийки, като образува правилни кръгове или елипси в плоскостите на питата, и, обратно. при старите майки пилото е разпръснато по питата и между килийките с пило има много незаети (празни) килийки. Старите майки започват по-рано да снасят неоплодени яйца и наред със запечатаното работническо пило по питите има много търтеево пило.

Количеството на пилото по време на основния преглед се определя, като се изброят питите, заети от него. Това обаче е много неточно, тъй като част от питите не са заети с пило. Относително по-точно е определянето, ако пилото се изчисли на четвъртини, половини или три четвърти за всяка пита и накрая се приравни към пълни пити. Още по- добре е да се измери в квадратни сантиметри с пригодена за целта рамка (празна плодникова рамка). На четирите летвички, образуващи рамката, се нанасят деления, като се започва от вътрешната страна на летвичките. Деленията се правят обикновено на 5 см. едно от друго. На означените места се забиват скобички и през тях се прекарва цветен найлонов конец или тел. По такъв начин се образуват квадратчета по 25 см2. Ако се наложи такава рамка върху пита с пило. без да се отстраняват пчелите по нея, може да се преброи колко квадратчета запечатано пило има в една плоскост на питата. Където няма пълни квадратчета, приравняват се. като съобразно с количеството на пилото в крайните квадратчета се пресмята по половин, една трета, една четвърт квадратчета и т.н. След това се измерва и другата страна на питата (ако има и на нея запечатано пило). Записва се измереното и се измерва пилото на следващата пита. След като свърши измерването на пилото в едно семейство, преминава се към друго и т.н.Накрая се изчислява броят на квадратчетата за всяко семейство. Тъй като едно квадратче съдържа 25 кв. см, а в 1 кв. см. се побират средно четири килийки с работническо пило. може лесно да се изчисли и броят на младите пчели, кои го се очаква да се получат за един непродължителен период.Количеството на храната е от голямо значение за нормалното развитие на пчелните семейства. Осигуряването на пчелите с достатъчно количество храна, например по 9 - 10 кг на семейство, се отразява много благоприятно на развитието му. С такива количества храна пчелното семейство ще може да се развива, без да се влияе от променливите външни условия през пролетта. То ще отглежда пълноценнипчели и ще може добре да се подготви и да използува пчелната паша.

За да се знае как ще се развият семействата след основния преглед, трябва да се прецени количеството на меда в гнездото на всяко семейство. В нашата пчеларска практика е възприето по това време да има поне 5 - 6 кг мед на семейство. Ако медът е по-малко, на семействата трябва да се дадат запасни пити с мед за попълване на запасите им. Ако в склада има пити с прашец, те също трябва да се дадат на семействата. Преди да се сложат в кошерите, питите с мед се държат една нощ (8-10 часа) в затоплено помещение, за да се затопли медът и да не се изстудяват гнездата, когато се слага в тях. Питата с мед трябва да се поставя в края на гнездото, като се изважда празна или с малко мед пита. В случай че няма на разположение запасни пити с мед, запасите на семейството може да се попълнят, като се подхрани с центрофужен мед или със захарен сироп (2 части захар и 1 част вода). Подхранването трябва да става внимателно , за да не се предизвика кражба на пчелина. Използуват се обикновени хранилки или направо пити, пъпни със сироп. Питите се наливат в склада и след това с преносимо сандъче се отнасят на пчелина. Напълнената със сироп пита се слага в гнездото до крайната пита с пило.Обемът на гнездото е от голямо значение за развитието на семейството през пролетта. По време на основния пролетен преглед е необходимо в кошера да се оставят толкова пити. колкото пчелите покриват добре Ако в гнездото останат свободни пити. излишно увеличават обема му. Пчелите в такова гнездо изразходват повече храна и енергия за затоплянето му. При нашата силно променлива пролет (особено първата половина) топлината вътре в гнездото е от решаващо значение. Ето защо се обръща внимание не само на страничното и горното затопляне нз гнездото, но и на неговия обем. За създаване на благоприятен топлинен режим то трябва навреме да се съкрати, като се извадят всички излишни пити.При подреждане на гнездото от него трябва да се извадят всички стари, негодни за употреба, а също и плесенясали пити. Гнездото трябва да се комплектува само с качествени пити. Ако в някоя подлежаща за бракуване пита има пило. тя се слага в края на гнездото и след като се излюпи пилото, изважда се от кошера.Затоплящите материали в кошера трябва да бъдат сухи. Върху намокрените бързо се развиват плесени и ако не се вземат мерки, такива материали силно плесенясват. Кошерът трябва да се затопли не само отстрани, но и отгоре. Освен горната възглавница се използуват обикновена амбалажна хартия или вестници. Няколко пласта хартия или вестници се слагат над гнездото между горната възглавница и покривните дъсчици. Тази допълнителна покривка задържа топло- излъчването нагоре през горната възглавница. Входът на кошера също трябва да се намали. Това е необходимо, когато има студени дни и нощи.След приключване на основния пролетен преглед за обществените пчелини се изготвя акт, от който се вижда какво е общото състояние на пчелина. Актът може да има следната форма:

Цялостната преценка на пчелина се извършва, като се преглеждат бележките за всяко пчелно семейство. В зависимост от състоянието им семействата може условно да се разделят на две групи - семейства, които ще успеят да се подготвят до настъпване на пчелната паша за участие в нея, и семейства, които няма да успеят. Работата по подготовката на силните семейства е сравнително лека. Свежда се до осигуряването на подходящи вътрешни условия за по-нататъшното им бързо развитие. По-друго е положението със слабите и осиротелите семейства. За тях трябва да се полагат много повече грижи, при което те не винаги ги оправдават. Ето защо първата работа е да се вземат необходимите мерки за подпомагане на нуждаещите се от помощ семейства. Най-напред трябва да се положат грижи за осиротелите семейства, като им се придадат запасни майки, ако се разполага с такива. В случай че семействата са силно отслабнали и няма запасни майки, присъединяват се към други, относително слаби, но с редовни майки пчелни семейства. На силно изоставащите в развитието си семейства след осигуряване на храна и добро затопляне трябва да се подменят майките. За тази цел се използуват запасни майки. Ако не се разполага със запасни майки, подмяната трябва да се извърши при първа възможност за отглеждане на нови майки, защото тези семейства не само няма да се развият, но и ако не се сменят майките им, и на следващата година ще си останат слаби и ще бъдат само в тежест на пчелина.Слабите семейства трябва да се подсилят, като през известен интервал им се дава по една пита със зряло люпещо се пило, взето от силни семейства. Ако майките на слабите семейства са некачествени, това подсилване няма да помогне много. Освен това едно такова изземване на зряло пило от силните семейства забавя тяхното развитие и не винаги е икономически оправдано Най-добре е слабите семейства да се обединяват по две заедно една седмица преди настъпването на главната паша. Двете слаби семейства се оставят да се развиват поотделно, като постепенно кошерите им се доближават един до друг. Входовете на кошерите трябва да бъдат на една височина и в една посока. Тази двойка кошери трябва по възможност да имат еднаква големина, форма и цвят. Това е необходимо, за да могат летящитепчели да се събират в единия кошер след присъединяването. Когато наближи главната паша майката на едното семейство се отстранява и след 2 - 3 часа то се присъединява към другото, като веднага на обединеното семейство се поставя магазин. Такова семейство събира голямо количество мед. Неговата майка трябва да се подмени още през същия сезон с млада качествена майка. Две слаби семейства може да се обединят и непосредствено след основния преглед, но тогава едната майка остава неизползувана и ако оставената в обединеното семейство майка е лоша, то пак ще изостане в развитието си. По-късно майката на обединеното семейство се сменя с млада оплодена майка.

Още за пчелите: