Белязване на пчелната майка с подрязване на крилата й се практикува и днес. Отрязват се 70% от повърхнината на крилото, с което се предотвратява излитането на майката с роя. Ляво крило се подрязва на майка, излюпена в нечетна година, а дясно кри­ло - на майка, излюпена в четна го­дина. Смята се, че майките с подря­зани крила са подложени по-често на тиха смяна.

Белязването на майките може да се направи с боя, с лепене на кръгли цветни плочки с цифри или без тях, със звездички, с флумастери и други.

Според кодекса на световната пчеларска организация Апимондия годината на производство на майка­та се отбелязва със съответен цвят. Основа за означението е последната цифра на годината на производство. Цветът зависи от последната цифра на годината, когато е произведена майката: син - 0 и 5, бял - 1 и 6, жълт - 2 и 7, червен - 3 и 8, зелен - 4 и 9.

Боята, която се използва за бе­лязване на майките, трябва да е с определено по-голяма гъстота, без мирис, бързо да изсъхва и да е трай­на. Ако боите, които се употребяват за белязване на майките, са със сил­на миризма (например, лак за нок­ти) те са опасни, тъй като дразнят пчелите. Заради миризмата на боята пчелите се отнасят неприятелски спрямо майката, възприемайки я като чужда, и я закълбяват (убиват).

Белязването на майките може да се направи и с кръгли оцветени плочки (с цифри, или без). Плочките се изработват от пластмаса, стани­ол и други подобни материали, с ди­аметър 2,3 мм с отпечатани цифри от 0 до 99. Освен плочките, за белязва­не се използват и оцветени звездич­ки. В последно време за белязване на майките се употребяват специал­ни безмирисни флумастери заради лесното боравене с тях. Характер­ното за тези флумастери е, че ос­новната среда, в която се разтваря пигментът на дадената боя, е вода. Това всъщност са темперни бои във вид на флумастери. На такива флумастери, които са и по-скъпи и мо­же да се намерят в луксозните кни­жарници, задължително трябва да стои означението permanent.

Прибори за белязване

За белязване на майките се из­ползват разнообразни прибори. Един от тях е кръглият пръстен , на който е поставена мрежа с квад­ратни отвори 4х4 мм. Друго изделие може да има цилиндрична форма, като на единия край има мрежа с квадратни отвори, а на другата страна - бутало. За белязване на майките използвам прибор, който съм направил сам от спринцовка с обем 100 мл (минимум 50мл). Отряз­вам единия край на спринцовката, където се намира иглата. На отряза­ното място оплитам мрежа с квад­ратни отвори 4х4 мм. На буталото за­лепвам гъба с дебелина 1 см.

Техника на белязване

Хващането на майката с ръка (с палец и показалец) е рисковано. Може да притиснем и увредим май­ката или майката може да приеме миризмата на нашата ръка. Пчелите може да не приемат майката, която е приела миризмата на ръката ни.

Откриваме майката на рамката. Хващаме я с щипка или със стъкле­на лула и я пускаме в спринцовката- маркировач. С помощта на буталото придвижваме майката до мрежата. Внимаваме гърбът на майката да съвпадне с едно от квадратчетата на мрежата. Омекотеният от гъбата край на буталото предпазва майка­та от увреждане. Върху гърба на та­ка притиснатата майка поставяме боя или я белязваме с флумастер. След белязването, изтегляме бута­лото, за да може майката да се дви­жи свободно. Щом боята изсъхне, буталото се изважда и майката се пуска върху рамката, от която е взе­та. Трябва да следим да не попадне боя върху крилата, антените или очите на майката.

При белязването на майката с плоч­ка постъпваме по следния начин:

Върху гърба на притиснатата майка нанасяме малко количество течно лепило (без силна миризма) с помощта на пръчица. Плочката с цифра се изважда от карто­на. С другата страна на пръчицата, предварително навлажнена със слюн­ка, пренасяме плочката и я притискаме върху лепилото на гърба на майката. След това майката се освобождава и след известно време буталото се из­важда и майката се пуска върху рамка­та, от която е взета. Ако пчелите се от­насят приятелски и миролюбиво към майката, сме свършили добра работа. Ако обаче пчелите нападнат майката, хващаме я с щипка, освобождаваме я от пчелите и след известно време отно­во я придаваме. Ако пчелите пак я на­паднат, тогава придаваме майката в клетка. След 2 - 3 дни проверяваме дали майката е освободена от клетката.

Предимства на белязаната майка

□ По всяко време знаем възрастта на майката;

□ Белязаната майка се открива лесно в пчелното семейство;

□ Знаем дали е направена тиха смяна на майката;

□ Знаем кое пчелно семейство се е изроило;

□ Ако уловим рой, в който има бе­лязана майка с цифра, лесно уста­новяваме от кое пчелно семейство е излязъл роят след справка в пче­ларския бележник.

сп. „Мелитагора", бр.43/2000 г.