Пчелен рой Още в началото на март, или по-рано, ако са благоприятни външните условията, при т. нар. пролетен преглед на семейства­та, предприемаме мерки за стимулиране на пчелите и майките за ускорено развитие на пилото.

При този преглед в кошера има от 3 до 5 рамки с пило в малки или по-големи кръгове. При оне­зи семейства, в които има пило на 3 рамки, а кръговете с пило са по-големи от половината по­върхнина на рамката, изваждаме средната рамка с пило, за­въртаме я на 180 градуса и отно­во я спускаме на същото място. А при семействата с 4 - 5 рамки с пило, обръщаме двете средни рамки.

Какво постигаме с това?

Най-често през зимата и на­чалото на пролетта майката за­почва да полага яйца в зоната на рамката, която е до входа на кошера. Над зоната с пило в рамката е площта с мед. Когато обърнем рамките на 180 градуса, площта с мед ще бъде в зоната между площта с пило на съсед­ните рамки. Като имаме пред­вид, че за пчелите не е естествено в зоната на пило в рамките да има мед и че те не търпят тако­ва положение, пчелите бързо ще изчистят меда от килийките в зо­ната на пилото и ще го разполо­жат около пилото според техни­те изисквания. По този начин сме постигнали най-малко две полезни цели. В пчелното семейство е създадена илюзията за обилна паша, т. е. голям принос на нектар от природата. Заради това пчелите хранят по-често майката с млечице и така тя е стимулирана за по-бързо създаване и полагане на яйца. С отстраняването на меда от тази площ пчелите освобождават килийки, т. е. отварят пространство за полагане на яйца в централната на зоната с пило. Това е много ефикасна работа, която допринася значително за ускореното раннопролетно развитие на семействата.

При същия преглед установяваме, че на крайните рамки все още има по-големи или по-малки участъци със запечатан мед. Пчелите, по природа, са доста свидливи в консумирането на храна, най-вече от рамки, отдалечени от пилото. При прегледа ще отворим с пчеларската вилица килийките с мед или ще отнемем капачетата на площ, колкото една длан. Тъй като пчелите не търпят открит мед встрани от пилото, те бързо ще го пренесат в зоната около пилото. Така постигаме същия ефект, както при завъртането на рамките. При по-сетнешните прегледи отново ще повтаряме тази операция. Когато настанат по-хубави дни и зацъфтят медоносно-прашецо-дайните растения: леска , дрян, кокиче, иглика,теменужка, а по-късно върба и ива, елха и т. н., и пчелите започнат забележимо да внасят прашец в кошерите, а нощните температури се повишат поне до плюс 10 градуса, трябва да започнем да подхранваме семействата със захарен сироп.

По-късно, при появата на повече нектар в природата, например по време на цъфтежа на джанката, правим разширяване на плодниковото пространство с восъчни основи. По това време вече има 4 - 6 пълни рамки с пило. При такива семейства рамката с восъчна основа поставяме в средата на пилото. Ако атмосферните условия са променливи и пчелите не могат пълноценно да оползотворяват пашата, е необходимо да подхраним със захарен сироп. След няколко дни поставяме нови рмки с восъчни основи, също в средата на пилото. При силните семейства поставяме по две рамки едновременно, като между тях да има една или две рамки с пило. По този начин плодниковото пространство е попълнено с всички рамки и това семейство ще използва добре настъпващата паша от овошки и глухарче, а ще бъде много силно и за акациевата паша.

сп. „Пчелар"-Белград, бр. 5/2003