Придаване на пчелна майка

Най-доброто време за фор­миране на отводки е времето след приключване на акациева­та паша. Тук трябва да направим уточнението, че за тази опера­ция трябва да осигурим млади майки - оплодени и пронесли, или зрели маточници, в зависи­мост от това дали формираме отводки за пазара или за собст­вени нужди.

Формиране на отводки за пазара

Обикновено, ако няма друга уговорка, отводките ще бъдат на 5 ДБ рамки, от които 3 рамки са с пило във всички стадии (най-малко една рамка със запечата­но пило) и отляво и отдясно - по една рамка с храна. Рамките с пило трябва да са гъсто населе­ни с пчели, т. е. трябва общо да има 1 - 1,2 кг (10 000 - 12 000) пчели. Подразбира се, че в отводката трябва да има и качествена млада оплодена майка, която ве­че снася яйца. Ако имаме спешна поръчка, т. е. трябва да изпратим отводки за два дни, тогава ще постъпим по следния начин.

След обяд поставяме в пчелина, на хладно, необходимия брой кошери и затваряме входовете с метална мрежа 3х3мм. В кошера, който искаме да разроим, най-напред намираме майката и с клетка-похлупак я блокираме върху рамката. След това взимаме три рамки с пило във всички стадии на развитие, заедно с пчелите върху тях, и ги поставяме в празен кошер, подготвен за настаняване на отводката. От същия кошер взимаме и две рамки с прашец и мед и ги поставяме по една отляво и отдясно до рамките с пило. В отводката трябва да има най-малко 3 кг мед. В зависимост от това колко пчели сме пренесли с рамките с пило и храна, при необходимост от допълване , изтръскваме в отводката още пчели от другите рамки от кошера, който разрояваме. Тук опираме до опитността на пчеларя. След това фиксираме рамките да не се разместват и затваряме кошера с отводката. Естествено, в кошера, в който настаняваме отводката, е осигурена добра вентилация. В кошера, който сме разроили, освобождаваме майката, като махаме клетката-похлупак и веднага додаваме 2 рамки с восъчни основи, в средата, като между тях трябва да има една рамка с пило.

Отводка може да формираме и с рамки и пчели, взети от повече кошери. В този случай, във всеки от тези кошери предварително намираме и изолираме майката, а рамките с пчели, с които формираме отводката, преди да ги поставим в новия кошер, ги напръскваме от двете страни с разредена ракия или с някакво друго средство за уеднаквяване на миризмата на пчелите.

Надвечер откарваме кошерите с формираните отводки на предварително подготвено място, отдалечено от пчелина най-малко на 10 км. След разтоварването на кошерите на новото място, сваляме мрежичките от входовете. С преместването на отводките сме гарантирали, че всички пчели, с които сме формирали отводката, ще останат в нея, така че при изпращането отводката ще бъде с необходимата сила.

На другия ден, след обяд, придаваме майките в Бътлърова клетка. Същевременно в хранилките сипваме по 0,5 л захарен сироп. Още през нощта пчелите ще освободят майките от клетките, така че на следващата вечер можем да изпратим отводките на купувача, като междувременно сме извадили клетките за придаване на майки. Новият собственик трябва след 1 - 2 дни след получаване на отводките да им даде по 1 - 2 восъчни основи, по една отляво и отдясно на централната рамка. На отводките трябва да се осигури добра паша или всяка вечер трябва да се подхранват с по 0,5 л захарен сироп. Когато пчелите надградят восъчните основи и майката ги засемени, трябва своевременно да се додават нови рамки с восъчни основи.

сп. „Пчелар"-Белград, бр. 5/2003