Оценка на силата на семействата по вноса на полен

Пчела с <strong class=полен" title="Пчела събира полен" align="left" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" /> Смята се, че за отглеждането на една пчела е необходимо количество храна, колкото се съдържа в една килийка. Значи за една рамка пило е необходима една рамка мед. А освен меда, е необхо­дим и полен - основният източник на белтъчини, въглехидрати, ми­нерални вещества и витамини.

Химическият състав на поле­на е твърде интересен и обясня­ва защо този материал е толко­ва важен както за пчелите, така и за човека. Поленът, събран от пчелите, съдържа цял низ вита­мини - от С и Е до B комплекс, всички свободни аминокисели­ни, нуклеинова киселина, над сто ензима, регулатори на рас­тежа, флавоноиди, основни ми­нерали, калций, натрий, калий и още много други.

 

 

 

Съставът на полена зависи от растенията, от които е събиран: поленът на крушата съдържа 28% белтъчини, 3% масти, 28% въглехидрати, докато в глухарче­то се съдържат 11% белтъчини, 14% масти и 35% въглехидрати. Средният състав на полена, съб­ран от пчелите и въздушно просушен, е: влага 7 - 10%, около 20% белтъчини, 3% етерични съставки, 29 - 37% захари, около 3% пепел и скорбяла и около 30% други съставки. Поленът от същите растения, събран ръчно, без участието на пчелите, съдър­жа почти десет пъти по-малко количество нередуцирани заха­ри, двойно повече скорбяла и по-малко белтъчини.

 

Химическият състав на поле­на е твърде интересен и обясня­ва защо този материал е толко­ва важен както за пчелите, така и за човека. Поленът, събран от пчелите, съдържа цял низ вита­мини - от С и Е до B комплекс, всички свободни аминокисели­ни, нуклеинова киселина, над сто ензима, регулатори на рас­тежа, флавоноиди, основни ми­нерали, калций, натрий, калий и още много други.

 

По време на сезона силното пчелно семейство ще събере около 50 кг цветен прашец, от който може да се отнеме най- много 20%. Бързината и обема на внос може да бъдат индикатори за здравословното състояние и продуктивния потенцал на пчел­ното семейство. Всеки преглед с отваряне на кошера нарушава работната атмосфера, за възста­новяването на която е необходи­мо време, но освен това предиз­виква стрес у пчелите, който мо­же да доведе до отслабване на отбранителните механизми на семейството. При подготовката за паша се прави селекция на се­мействата по качество: сила на семейството, т. е. численост на популацията, което налага отва­ряне на кошера. По-просто, предварително селектиране, мо­же да се направи чрез измерва­не на вноса на полен, събран с външни прашецоуловители.

 

В първата десетдневка на май ,'sans-serif';">2001г. е осъществен малък изс­ледователски проект. Целта на проучването е чрез следене на приноса на цветен прашец в семейства с различна сила да се потвърди зависимостта между количеството на внесения пра­шец и качествената характерис­тика на семейството, за да се ус­танови техният продуктивен по­тенциал и състояние (дали е по­мощно или производително). В експеримента са използвани 12 кошера. За събиране на полена са използвани външни прашецо­уловители с пластмасови ленти. Поленът е събиран всеки ден и е мерен в сурово състояние. От всяко семейство е взиман полен в два последователни дни.

 

Предварително семействата са прегледани по класическия начин и са разпределени в чети­ри групи по сила, отбелязани с A, B, C, D, като са взети предвид броят на заетите с пчели междурамия. Избрани са семейства с подчертано различна сила. Ме­теорологичните условия са били благоприятни и стабилни. Дан­ните от измерването са обработ­вани статистически по извест­ния метод на Пирс и е изчислен коефициент на съотношение между оценките на семействата (слаба - 2, отлична - 5). Получе­ният коефициент на съотноше­ние показва висока степен на зависимост между силата на се­мейството и вносът на полен. Ако се изчисли процентът на приноса на полен в дадените групи спрямо максимално пос­тигнатия принос по време на ме­ренето, резултатите са следните

 

A

B

C

D

60,9

24,54

18,18

8,18

 

 

 

Вижда се, че приносът на гру­па А, оценен с отлична оценка, е 7,5 пъти по-голям от приноса в най-слабата група D. От получе­ните резултати може да се зак­лючи, че количеството на събра­ния полен кореспондира със си­лата на семейството. И че при­носът на полен зависи от качес­твото на пчелите в семейството: по-едрите пчели преминават по-трудно през отворите на прашецоуловителната лента и оставят повече прашец. Чрез мерене на масата на събрания полен може да се извършва предварителна селекция на семействата на про­изводителни и помощни, без да се отваря кошерът.

Деян КРЕЦУЛ

 

сп. „Пчелар"-Белград, бр. 4/2003