Канибализъм по Време на пролетното развитие

Канибализмът при пчелите е често явление, ако атмосферните условия не са стабилни. Това явление е особено подчертано в ранна пролет, когато в един ден може да се сменят и четири­те годишни времена.

Проблемът настъпва, когато след период на хубаво и топло време настъпи захладняване и пчелите не могат да общуват с приро­дата. През периода на топлото време пчелите са развили бързо своето пило, благодарение на щедростта на приро­дата. Ако се случи да настъпи рязко захлаждане, наедрялото пило остава без нужното количество вода за нор­мално развитие. Тези периоди може да траят 7 - 10 дни, а и повече. При не­достиг на вода, тъй като в студеното време не могат да посещават поилка­та, пчелите изяждат една част от пило­то, за да нахранят друга част от него.

Това са моменти в пролетното развитие на пчелните семейства, кои­то всеки опитен пчелар трябва да забележи и , естествено, да отстрани. За да се развиват нормално пчелните семейства, не са достатъчни само резервите от мед и полен, а е необходи­ма и вода. Коментирайки споменатия проблем, много пчелари стигат до заключението, че пчелните семейства са се развивали много добре и са имали много пило, но поради промяна на времето - ту хладно, ту топло - пи­лото е намаляло чувствително. Резул­татът от този, непознат за някои, проблем е появата на канибализъм в пчелното семейство. Предотвратява­нето на това явление може най-прос­то да се реши по следния начин: сип­вайте сироп 1:1 В дните, когато след силен и студен Вятър или захлаждане, пчелите не са били В състояние да на­бавят необходимото количество во­да. Препоръката е подхранването, т. е. поенето на пчелите, да се прави в най-топлата част от деня. Това са много важни моменти за развитие на пчелните семейства в пролетния пе­риод преди настъпване на пашата. Канибализъм при пчелите по време на лятната паша

Канибализъм при пчелите може да се появи и по време на лятната паша, особено на липовата. Миналите годи­ни липата добре пълнеше кошерите и радваше пчеларите, които возеха ко­шерите си на фрушка гора. Изключе­ние прави 2002 година, когато липата измръзна в ранна вегетация и същата година изобщо не цъфна, така че закарването на липова паша беше безс­мислено. Много нарядко имаше годи­ни, когато липата цъфтеше буйно, но не отделяше нектар. Тези години бяха твърде опасни за пчеларите, които наглеждаха своите пчели на фрушка гора само отвреме навреме и заради това нямаха информация, че липата не отделя нектар. В отрязъка от вре­ме, когато цъфти липата, няма нито едно друго медоносно растение, кое­то може да осигури съществуването на пчелното семейство.

В случая, когато липата не отделя нектар, поради липсата на принос, пчелите започват да ядът част от пило­то, за да нахранят друга част от него.

Трагедията канибализъм нараст­ва до такива размери, че пчелите за­почват да ядат и по-младото затво­рено пило.

Последиците са много сериозни, защото такива пчели трудно се опра­вят и навлизат слаби в зимата. Интересно явление е, че пчелите, даже в моментите, когато заради гла­да са принудени да изяждат собственото си пило, не докосват запасите от запечатан мед.

Канибализъм при пчелите по време на превозването на ново място

При превозване на пчелите, пора­ди недостатъчната вентилация и зат­ворените за продължително време пчели в кошерите, неизбежно се сти­га до поява на канибализъм. Отделни пчелари споделят своя опит, че с пре­насянето на пчелите на друго място се елиминира роевият нагон. Роевият нагон не е елиминиран, защото ново­то място допада много на пчелите, а защото по време на пренасянето е възникнал канибализъм, вследствие на който пчелите са изяли цяла генерация пило. И затова няма роене.

По време на превозването е препоръчително вентилацията да се намира на дъното на кошера (метална мрежа), а не в горната част, както е прието. Когато преместим от мястото му затворен кошер, поради безпокойството, пчелите моментално се струпват в горната част на кошера и по такъв начин често затварят напълно притока на въздух. В момента, когато се затвори входът, пчелното семейство изпитва стрес. То е навикнало, че точно от това място в гнездото идва свеж въздух и, в моментния си стрес, не знае как да използва нито един друг отвор. В резултат на неадекватната вентилация по време на превозването, се стига до т. нар. тих канибализъм, който пчеларят дори не може да забележи.

Пчелното семейство, което се превозва с отворен вход, не преживява нито стрес, нито неблагоприятна ситуация по време на пътуването. Такъв вид преместване на пчели изисква голям опит и, естествено, голяма отговорност от пчеларя.

сп. „Пчелар"-Белград, бр.8/2003

Владимир ХУНЯДИ

Нови Сад, Сърбия