В зависимост от начина на отглеждане на пчелите през цялата година, са известни два видапчеларство. Едното е традиционното (естествено), при което пчелите се оставят да зимуват за използването им през следващата година, а другото – пакетното, не изисква оставянето на пчелите за зимуване.

На пролет от силните семейства се формират пакети , а през есента се взема всичкия мед и се избавят от пчелите. Основната задача на пчеларя е към времето на основната паша да създаде максимално количествопчели във всяко семейство. Силното семейство - това е гаранцията за добра реколта. Ако пчеларят се е ориентирал към късна паша като основна (например слънчоглед), то много пчелари използват пакетнопчеларство, но при това много други паши остават практически неизползвани. В същото време пчелните семейства (в пакетите) едва набират сили и целия събран мед се изразходва практически за развитието на семейството.

Отглеждането на пчелите през летния период се прави по съответните технологии, според типа на използваните кошери, и от гледна точка предпазването от роене малко различаващи се помежду си. Тъй като за пчеларя през този период най-важното е да не допусне роене, то е необходимо на не повече от 10 дни да се преглеждат и разширяват семействата с рамки или да се прави разширяване с цели корпуси. Без тази проста, но изключително трудоемка операция съществуващото днеспчеларство вече не може да мине. И причината за това е една. Нито една кошерна конструкция не предоставя на пчелите идеални условия за тяхното развитие, така че те сами, по свой избор да могат да формират структурата и оптималния обем на гнездото. Пчелите вече не могат да съществуват в съвременните кошери без помощта на човека и те постоянно се нуждаят от неговата помощ. И за да се избавят пчелите от постоянната опека от страна на пчеларя, трябва да им се предостави съвършено друг кошер.

Кошера с разместени рамки е разработен специално за такава технология, при която огледа и разширяването на гнездото не се явява регулярен и основен похват на пчеларя при отглеждането на пчелите. Пчелите сами на основата на природните си инстинкти живеят и се развиват в такъв кошер практически така, както те правят това при естествените природни условия (в хралупите). При това всички естествени цикли в развитието на семейството за напълно запазени, тъй като липсва междукорпусното пространство, разделящо целия обем на кошера на етажи и са спазени всички останали условия за такова съществуване.

Технологията за отглеждане напчели в кошери с отмествани рамки е максимално опростена. Конструкцията на кошера е такава, че пчелите могат да минат без помощта на човека и това позволява на пчеларя да не поглежда в плодника в продължение на дълго време (до три и повече години). Няма друг тип кошер, който да позволява подобно нещо. Технологичния цикъл на отглеждане на пчелите в кошери с отместени рамки е абсолютно еднакъв с природния и изглежда така: Презимувалото семейство след първото пролетно облитане се намита в горния корпус. Запасите от мед се намират над него. Под него е свободното пространство с празни пити (един или няколко корпуса). С развитието на семейството, то заема целия корпус и ако нещо не го задържа (продължава непрекъснато), то майката постепенно се спуска в следващия по-долен корпус. Няма препятствие, което да й пречи да слиза надолу. При правилно и пълно спазване на технологията, майката не се връща към горния корпус и освободените от пило килийки пчелите запълват с мед. Веднага след като всички рамки се окажат запълнени с мед, корпуса се снема и на семейството се дава друг корпус с рамки и восъчни основи. Този корпус се поставя под пилото (между дъното и първия корпус), при това тази работа може да се свърши в удобен за пчеларя момент. Никакви временни ограничения тук няма, важното е, пчелите винаги да имат свободно пространство под пилото.   През целия сезон майката работи в четирите корпуса, а това са примерно 200000 яйца. Тази цифра е указана и като производителност на майката в много справочници (Н.Л.Буренин, Г.Н. Котова «Справочник по пчеловодству», 1985). За това време от семейството ще бъдат отнети два корпуса с мед и ще бъдат поставени два празни. Стабилното преместване на долната граница на зоната на пилото надолу се явява безспорен критерий за правилното развитие на семейството (за неговото състояние). Този параметър може да се следи без да се разваля гнездото.

Но за да протича целият процес именно така, както е показано на рисунката и както това става в природата (в естествени условия), трябва да са изпълнени ред условия, които се основават на определени знания и прийоми. При цялата си видима простота, технологията притежава и недостатъци и те са няколко, а именно:

1. конструкцията на кошера е усложнена, тъй като рамките са разместени и проблемни при фиксирането им.

2. рамките трябва да имат друга конструкция за да могат да се фиксират при транспортиране на кошерите (ако пчелина е стационарен, то могат да се използват по принцип произволни рамки).

3. Практически напълно е изключено или силно затруднено използването на техники, които се използват широко в пчеларството, например, изравняване на силата на семействата чрез пренос на рамки със запечатано пило, деление на семействата, изкуствено извеждане на майки, формиране на отводки и т.н.

4. желателно е използването на съвършени средства за диагностика на състоянието на семейството.

5. при принудително пълно или частично отваряне на кошера трябва да се използва съответното техническо средство (подемник).

6. тази технология е предназначена главно за производство на стоков мед и не е проверена за производство на пчелно млечице, майки и за формиране на пакети.

7. превозването на кошери с разместени рамки изисква особено внимание тъй като в кошерите винаги има значителни количества мед.Трябва да се отбележи, че докато липсват средства за механизация и диагностика, точки 4 и 5 ще бъдат отрицателни признаци на този кошер, но веднага щом се появят, то те веднага, автоматично ще преминат от групата на негативните в тази на положителните признаци. Какво дава такъв кошер можете да узнаете подробно, прочитайки статиите в този сайт. Без да навлизам в подробности, ще ги повторя накратко:

1. рязко намален обем работа на пчеларя по обслужване на семействата и опростен технологичен процес на отглеждане на пчелите, тъй като липсват редовните прегледи и разширяването на гнездото; разширяването на гнездото може да се прави едновременно и предварително (а това позволява да се увеличи рязко големината на пчелина).

2. микроклимата в кошера е близък до природния и поради това пчелите не боледуват от вароатоза (предполага се, че природната защита и срещу други болести ще работи по същия начин) и не се изисква употребата на химически препарати за тяхното лекуване.


3. кошера с разместени рамки се поддава на механизация и компютъризация много по-лесно (при наличие на подемник, разглобяването на кошера може да се извършва от един човек) и ползата от използване на диагностични средства ще бъде много по-голяма отколкото при съществуващите технологии.

4. технологията на кошера с разместени рамки способства за развитието на съвременно приборостроене.

5. силата на семействата през целия сезон е максимална и пчелите са в състояние да използват продуктивно цялата налична паша от ранна пролет до края на лятото.

6. предпазването от и преодоляването на роевото състояние в кошерите с разместени рамки е просто и ефективно.

7. кошерите с разместени рамки са много по-удобни за работа с агресивни породипчели (средноруска)

8. разместените рамки способстват за по-успешното зимуване на пчелите

9. напълно са задействани всички природни механизми от биологията на пчелите (пчелите сами определят и формират обема на пилото в съответствие със своите инстинкти), в това число и естествения подбор на семействата.

10. технологията е универсална, тя е подходяща за пчелари от всички категории: от любителите до професионалистите, и без никакви възрастови ограничения и физическа подготовка (при използване на подемник).

11. отпада необходимостта от изкуствено извеждане на майки, протича тиха смяна на майката.

12. не трябва да се прави пролетно подхранване на семействата, както това се прави при пакетнотопчеларство.

Въпроса за продуктивността на дадена технология се явява най-важния за всекипчелар, но по своята същност той е вторичен. Първичен е въпроса за условията при които се намира семейството, в това число и използваната технология и конструкция на кошера. Не може да се получи пълномерен добив, ако за даденото семейство не са създадени най-добрите условия за обитаване. Ако конструкцията на кошера е удачна (за пчелите), а технологията съответства напълно на биологичните критерий на природния цикъл на пчелите, то няма и не може да има никакво съмнение, че грамотните пчелари-практици ще успеят да получат стокова продукция от мед не по-лоша, отколкото ако пчелите се намират при неконфортни и неидеални условия. А ако се вземе под предвит и обстоятелството, че тази технология позволява да се увеличи размера на пчелина на един работещ, то смело може да се предположи, че общото производство на стокова продукция от пчелина в цяло ще бъде по-голямо от предишните показатели.