Всичко за пчеларството.КАК ДА ПОСТЪПИМ?.

 

Когато през октомври установим, че в силно пчелно семейство има търтеи, семействата са зазимени, а резервна майка няма?

Д-р Милан Стоянов
В нормално семейство и наличие

на храна в него, търтеи има само в месеците от април до юли – август.
- Ако през даден етап от посочения период липсват търтеи в семейството, това означава, че в кошера не постъпва храна и е налице глад.
- Появата на търтеи в семейството преди началото на посочения период подсказва, че пчелното семейство е изложено на риск от рояване.
- Наличието на търтеи в пчелното семейство през есента и зимата е резултат на една от следните причини:
- Семейството е без майка;
- Има неоплодена пчелна майка;
- Семейството е предразположено към извършване на самосмяна.
За съжаление причината за описаната ситуация трудно може да се установи по това време. Ако е една от първите две изброени причини, зимуването на пчелното семейство е обречено.
В такъв случай постъпвам по следния начин
Поставям плътна преграда със замрежено прозорче върху нормално семейство. Над него настанявам семейството с търтеите. Така , , ако горното семейство е без майка, то проникването на феромоните на майката от долното семейство през мрежата /без да влизат в контакт пчелите от двете семейства/ ще съдейства за формиране на надеждно зимно кълбо в горното пчелно семейство.През пролетта се установява коя от причините е породила оставането на търтеите в необичайния период и се предприемат целесъобразни мерки.
Въпрос: ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ЛИ Е ПЧЕЛАРЯТ ДА ОГРАНИЧАВА БРОЯ НА ТЪРТЕИТЕ В ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО?
Отговор: Най-целесъобразно и природосъобразно е търтеите в пчелното семейство да се регулират по естествен начин /от членовете на пчелното семейство/. А за това пчеларят може да помогне, като поддържа само млади майки в семейството.
Въпрос: СЪЩЕСТВУВА ЛИ АГРЕСИВНА НЕПОНОСИМОСТ МЕЖДУ СТЪРШЕЛИТЕ И ОСИТЕ?
Отговор: На 1 септември 2013 бях поканен от Кирил Динев да посетя дървена надстройка в дома му в с. Гигинци, Брезнишка община. В четирите й ъгли имаше остатъци от гнезда на оси, а в средата беше разположено внушително гнездо на стършели. По твърдение на стопанина гнездата на осите са разрушени от стършелите, а осите – унищожени.
Въпрос: КОИ ПТИЦИ СА ВРАГОВЕ НА ПЧЕЛИТЕ?
Отговор: От птиците най-сериозни щети в пчеларството нанасят пчелоядите. Пчелоядът е красива, ярко оперена птица със зеленосив корем и златистожълта шия. Прелетна птица, която живее на орляци край реките. Храни се главно с жилещи насекоми- пчели, оси, стършели. Напролет, когато пчелоядите пристигат от юг и наесен, когато отлитат, както и в дъждовни дни, те прелитат на ята, обикалят пчелините и унищожават много пчели.
Неприятели на пчелите са и следните птици: лястовицата, врабчето, сврачката, синигерът, кълвачът.
Въпрос: КАК СЕ ОБЯСНЯВА ИЗОБИЛИЕТО ОТ ОСИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГОДИНИ?
Отговор: Както пчелата, така и осата за изхранване на пилото се нуждае от въглехидрати. Основният източник са маната и медената роса, които осата сама трябва да си набави.
Наблюдателните пчелари са забелязали, че в едни години гнездата на осите едва достигат размера на юмрук, а в други са колкото човешка глава. По- продължителното наблюдение доказва, че в години със слаба манова паша гнездата на осите са малки.В години със силна манова паша осите са по-многобройни.
Въпрос: КАКВИ ПОРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА НАНЕСАТ НА ЕДНО ПЧЕЛНО СЕМЕЙСТВО ОСИТЕ И МРАВКИТЕ?
Отговор: Една оса е в състояние при едно влизане в кошера да изнесе от него 36 мг мед. При масово нападение на кошера от мравки, те могат да изнесат от него за едно денонощие 1 кг мед.


Източник: fermera.bg