Всичко за пчеларството.

Финансиране по Националната пчеларска програма през 2015 г.

Възможностите за финансиране за кошери, пчелни семейства и пчелни майки по Националната пчеларска програма през 2015 година бяха

представени на семинар на Министерство на земеделието и храните от Кирилка Янина , , началник в отдел „Месо и пчеларство“ в държавното ведомство.

Финансиране за купуване на кошери

Новото нещо финансиране за купуване на кошери е, че в дейност 2 допустими за подпомагане са само отводки. Тази година „гол рой“ няма да е предмет на подпомагане. Системите кошери, които ще бъдат подпомогнати остават същите както минали година – многокорпусни лангтрот рут, фарар и дадан-блат. Новото тук е по отношение на размерите на кошерите. Миналата година е било наложено ограничение стената на кошера да бъде точно 25 мм,  а тази година ще се следи за това стената на кошера да е минимум и не  по-малко от 25 мм. Това дава повече свобода на пчеларя да избере размерите, които ползва, и ще бъде улеснение при подмяна на частите, които ползва. Другите размери остават по начина, по който са заложени в наредбата, от миналата година. Има ограничения по отношение на броя на новите кошери, които могат да бъдат закупени. Той трябва да бъде съответен на наличните пчелни семейства в пчелина към момента на кандидатстване и той не бива да бъде повече от 50.

Допустимите кандидати са физически и юридически лица, сдружения на пчелари с минимум 20 налични пчелни семейства. Само по отношение на кошерите, трябва да има повече от 150 семейства налични в пчелина към датата на кандидатстване. Кирилка Янина обясни, че това е разликата между тази програма и ПРСР на ЕС, в която остава това ограничение.

Важно изискване е новозакупените кошери да бъдат заселени, т.е. да бъдат действащи, към дата на изплащане.

Финансиране за пчелни семейства и пчелни майки

По дейност 2 на програмата допустими за подпомагане са отводките, новите пчелни семейства, закупени от регистрирани по Наредба 47 пчелини. Допустимите кандидати са физически и юридически лица и сдружения на пчелари с 20 пчелни семейства към дата на кандидатстване. Те не трябва да са получили повече от 150 отводки от предходните програми.

За да бъде допустимо създаването на сдружение, то самото трябва да бъде регистрирано като земеделски производител, както и  да има собствени пчелини или такива на своите членове. Това е новият момент по отношение на сдруженията, в сравнение с предходната програма.

През тази година е имало около 4 сдружения, които са кандидатствали. Според експерта, сдруженията успяват да организират подаването на документи за кандидатстване на своите членове, по отношение на комплектоването на документите, разпределянето на финансовата помощ.

При критериите за допустимост на пчелни семейства няма нови моменти: трябва да са регистрирани по ЗП, да имат надлежно регистриран пчелин, който да е под ветеринарно-медицински контрол и броят на закупените отводки трябва да бъде не повече от 50 и не по-малко от броя на наличните пчелни семейства по време на кандидатстване. По отношение на майките, както миналата година, така и тази, не се изисква заявление за намерението да бъдат използвани за подмяна или за умножение на пчелните семейства. Допустимият брой на закупените пчелни майки трябва да бъде в зависимост от броя на пчелните семейства закупени към датата на кандидатстване.

Процентът на финансиране по дейност 1 (за кошери) е 60%, по дейност 2 (за отводки) – 70% и по дейност 3 (за майки) – 70%.