Полезна информация за Вашите пчели.Пчеларска година - ЛЯТО.

 

Какво означава наличността на големи, запаси от мед в плодника на сравнително слабо пчелно се­мейство?

Причина за наличността на големи запаси от мед 6 плодника на

слабо пчелно семейство може да бъде неподходяща майка. Количеството снесени от нея яйца намалява бър­зо и при липсата на открито пило  пчелите складират неусвоената храна в плодника. В този случай е задължи­телно да се смени майката. Излишък от мед може да се появи и в роило се пчелно семейство, в което след излитането на роя са останали предимно млади пчели и запечатано пило. Щом новата майка бъде оплодена и за­почне да снася яйца, запасите от мед постепенно нама­ляват. Най-добре е излишното количество мед да се из­вади от кошера и ако липсва обилна паша, пчелите да се подхранят със захарен сироп.

Коя е причината за наличност на извънредно много търтеи в плодника и какви са последствията от това за пчелното семейство?

Ако първият рой се засели в кошера само върху ивици от восъчни основи, пчелите започват да изграждат из­лишно голям брой търтееви килийки. През следващия се­зон тези килийки ще бъдат много повече, отколкото килийките за излюпване на пчели работнички, в резултат на което майката започва да снася по-голямо количество неоплодени яйца. Освен това наличността на толкова много търтееви килийки ускорява изграждането на плод­ника и води до преждевременно излюпване на търтеите. Както е известно , 4 дни преди излюпването на първите търтеи майката започва да снася яйца в маточните ки­лийки, вследствие на което наличността на прекомер­но голям брой търтееви килийки предизвиква преждев­ременно развитие на роевия инстинкт. Този фактор е от важно значение за пчелното семейстВо и затова трябва да се регулира броят на търтеевите килийки в кошера. За целта в плодника се поставят рамки с цели восъчни ос­нови и тогава пчелите изграждат необходимото коли­чество търтееви килийки върху долната част на рамки­те.

Как се извършва преместването на пчелните се­мейства на къси разстояния?

За преместване на пчелните семейства на къси разстоя­ния трябва да се избере ден, в който пчелите още ле­тят, но в природата вече няма паша. Най-добре е пре­местването да започне привечер, обикновено един час преди стъмване. След установяване на новото място пчелното семейство трябва веднага да се подхрани с 1 л захарен сироп в съотношение 1 : 1 (1 л вода на 1 кг захар). Скоро след това пчелите започват да излитат и да се ориентират. Старите пчели се връщат на пре­дишното място и търсят своя кошер, след известно вре­ме го откриват и долитат в него. Как могат търтеите да преминават в магазина, който няма прелка и е отделен от плодника с ре­шетка?

За да имат търтеите и пчелите свободен достъп до ма­газина, отделен от плодника с разделителна решетка с цел да се предотврати преминаването на майката, не­обходимо е зад последната рамка в плодника да се поста­ви преграда, отдалечена на 1 см от задната стена на ко­шера и на 15 мм от дъното и плътно прилягаща отстра­ни към стените му. По този начин майката не може да преминава под преградата, а пчелите и търтеите мо­гат свободно да припълзяват в магазина, така че отво­рът в магазина е излишен. Ако пчелното семейство се ос­тави да зимува в магазина, прилетната дъска в плодника осигурява добри условия за презимуване.

Защо пчелите избягват да запълват с мед пити­те, които се намират близо до прелката на мага­зина?

Страхувайки се от кражба, пчелите винаги складират меда на възможно най-отдалеченото място от прелка­та, а пилото обикновено разполагат близо до нея, тъй като там вентилацията е по-добра. Отворът на магази­на затруднява равномерното складиране на меда в пи­тите и работата с пчелите. Ето защо кошерът трябва да има само една прелка — разположена на предната му стена.

Къде пчелите оставят донесената от тях вода през сухи и горещи дни?

През период на големи горещини пчелите донасят в ко­шера малки капки вода и ги оставят по вътрешните гор­ни стени на килийките, в които има вече излюпени ларви. Това спомага за запазване на влажността, необходима за развитието на ларвите.

Как се образуват отводки?

Отводки обикновено се образуват през периода на центрофугиране на меда, когато вече няма следващи па­ши. От запълнената с мед пита пчелите се изтръскват в роеловка, в която трябва да има поне 2 пити със за­паси от храна и отвор за проветряване. Събирането на пчелите се преустановява, когато теглото им в роеловката достигне 2—2,5 кг. (За да се установи това, върху роеловката трябва да се отбележи първоначалното й тегло.) Преди затварянето на роеловката в нея се по­ставя млада оплодена майка. Образуваната отводка може веднага да се засели в предварително подготвен кошер, отдалечен на разстояние кай-малко 5 км от мястото на създаването й. В противен случай пчелите се оставят в роеловката на прохладно място и се под­хранват с разреден захарен сироп в съотношение 3 : 1 (З л вода на 1 кг захар). След като се успокоят, привечер отводката се поставя в подготвения кошер. Ако в плодника има новоизградени пити, храненето на пчелите може да започне веднага със захарен сироп в съотношение 1:1, като на ден се дава не повече от 1 л. Когато липсва па­ша, пчелите може да се хранят с този сироп в продълже­ние на 10 дни.

Колко време отводката трябва да престои в рое­ловката, за да се успокоят пчелите?

Няколко минути след образуването на отводката пчели­те вече усещат, че са отделени от основното семейство, в отводката попадат предимно млади пчели, които при­емат спокойно новата майка. Само в по-късно образ­уваните отводки има по-голям брой стари пчели. В та­кива отводки майките трябва да се придават в затво­рени клетки, откъдето пчелите ги освобождават след като изядат храната, с която са запечатани отворите. Отводките трябва да престоят в роеловките най-мал­ко 2 дни и 2 нощи (48 часа) и след това привечер да се заселят в предварително подготвен кошер.

Как влияят горещините върху пилото и събиране­то на нектар?

Ако пчелните семейства са поставени в недобре  изоли­рани от външната температура кошери (на открито място и незащитени от слънчевите лъчи), активност­та на пчелите и количеството донесен нектар намаля­ват (нектарът на цветовете е изсъхнал). При повиша­ване на температурата в кошера пчелите изпълзяват от него и увисват неподвижно върху прилетната дъска или по стените, обърнати към слънцето. (Те сами си създа­ват защита срещу високата температура, която в го­рещия ден е още по-важна от защитата срещу студа през най-студените дни.) Не трябва да се забравя, че при температури, по-високи от 40 °С, загиват цялото пило и всички пчели. Известно е, че под ламаринените покриви, с които са покрити кошерите, през летните горещини температурата достига 70 °С. Затова след премества­не кошерите трябва да се разположат така, че около 11 ч през деня да бъдат вече в сянка, а ако това не е възмож­но, се засенчват.

Къде се намират повечето пчели през период на паша — в кошера или извън него?

Мястото, на което се намират повечето пчели през пе­риод на паша, зависи от възрастта им и от количество­то пило. При силно пчелно семейство преди главната па­ша повечето пчели са в кошера, а след нея съотноше­нието е обратно. Ето защо дори тогава, когато пчели­нът се премества на друго място, по-добре се използ­ват следващите паши. Благоприятното положение — когато повечето пчели са извън кошера, възниква при пчелни семейства, образувани от отводки веднага след първата паша. Такива семейства са в състояние при на­личност на обилна храна да изградят питите в плодника за една седмица и могат да използват изцяло пашата, ако в магазина се поставят празни пити.

Може ли да се увеличи количеството на произве­дения от пчелите мед, като се отстрани майката от кошера преди започването на първата паша?

Като се отстрани майката през този период, от пчел­ното семейство може да се получи най-голямо коли­чество мед, ако се спазват следните правила:

1.  Отстраняване на майката може да се извърши само от такова пчелно семейство, което е достигнало макси­мума на развитието си преди започването на главната паша; при това в него трябва да има маточници, които са в стадий преди запечатване.

2.  Пчелното семейство може да се остави без майка не повече от 10 дни. След този период то или само отглежда от маточника своя неоплодена майка, или трябва да му се придаде майка, която снася яйца. По-късно­то отстраняване на майката след първата паша може да повлияе отрицателно както върху подготовката на пчелното семейство за зимуване, така и при евентуално използване на други източници на паша.

За каква друга цел освен за отглеждане на пчели­те, се използва изолатор?

През последната десетдневка на юни и първата десетдневка на юли може с помощта на изолатор или на раз­делителна решетка да се ограничи яйценосната дей­ност на майката само върху част от плодника. По този начин за пчелите се запазва голямо количество хранител­ни запаси; през период без паша, когато е подходящо да се образуват отводки, те могат да го използват за от­глеждане на пилото. След като донесената в кошера храна от природен източник се увеличи, приспособлението. за изолиране на майката се отстранява.

В какво се състои направляваният полет („дреси­рането„) на пчелите и как се осъществява?

Направляваният полет на пчелите е изкуствено вмеша­телство в живота им, с което пчелното семейство се принуждава да лети към определена цъфтяща култура с цел да я опрашва. Осъществява се по следния начин: от растението се накъсват цветове без зелените части и се натопяват за известно време в захарен сироп, за да се получи екстракция (извличане) на етеричните масла; ароматизираният по този начин сироп се дава на пче­лите привечер преди излитане, за да се насочат към же­ланата култура. В резултат пчелите откриват този растителен вид и масово кацат по цветовете му, като едновременно ги опрашват и събират от тях нектар. Направляваният полет на пчелите се използва най-често за опрашване на червената детелина.

Кой пръв е започнал да прилага и да пропагандира в Словакия направлявания полет на пчелите?

В Словакия направляваният полет на пчелите е прило­жен за първи път от Hejmatek.


Още за пчелите: