Полезна информация за Вашите пчели.Пчеларска година. ПРОЛЕТ.

Кое пчелно семейство не бърза да снася яйца през ранна пролет?

Такова състояние обикновено е присъщо на пчелните се­мейства с млади оплодени майки, които вече снасят яй­ца. Обяснява се с това, че майката до късна есен е запъл­вала килийките с яйца и през зимата почива по-продължи­телно време, както и майката, която е останала след обединяването на две семейства. Друга причина може да бъде и това, че пчелите са използвали ммого от хра­нителните запаси за отглеждане на пило през есента и затова през пролетта са принудени да пестят останалите резерви от храна до появата на паша в природата.

Кога трябва да започне пролетното подбудително подхранване на пчелите?

Пролетното подбудително подхранване на пчелите мо­же да започне веднага след първото облитане, щом като в природата се появи цветен прашец. Пчелните се­мейства, които имат достатъчно хранителни запаси, не е необходимо да се подхранват, а в семействата с малко количество запаси е най-добре да се поставят запечатани пити с мед близо до пчелното кълбо или един път седмично — 1 л леко затоплен захарен сироп в съот­ношение 1 : 1 (1 л вода на 1 кг захар). Подхранването на пчелните семейства с концентрирани храни (например медена смес, захарно-медено тесто или суха захар) не се препоръчва, докато семействата не натрупат доста­тъчно собствени запаси, тъй като още са слаби.

Какво трябва да се дава на пчелните семейства през март?

През март, когато животът на пчелите вече протича нормално и майките снасят яйца, се увеличава консума­цията на вода, храна и цветен прашец. Тъй като през това време тези компоненти се срещат в малки коли­чества в природата, необходимо е близо до кошерите да се построят поилки за вода и захарен сироп, а също и хранилки със заместители на прашец.

Колко литра вода са необходими на силно пчелно семейство през пролетта?

През пролетта потребността от вода на силно пчелно семейство, започнало да отглежда пило, е около 2 л сед­мично. В съответствие с това се определя и размерът на поилките.

Какво количество храна консумира на ден пчелно­то семейство през пролетта?

Потребността от храна на пчелното семейство зависи от неговата сила и от отглежданото количество пило. Всекидневната консумация може лесно да се установи, като се претегли кошерът в ден, когато поради неблагоприятните климатични условия пчелите не излитат за паша. Разликата от първоначалното тегло на кошера показва количеството изразходвана храна. Пчелно се­мейство, чието пило през пролетта заема от 6 до 8 пи­ти, изразходва дневно от 300 до 400 г мед и цветен пра­шец. При неблагоприятни условия пчелите консумират храната, която са донесли в кошера. При хладно време потребността от храна нараства.

Означава ли намирането на мъртва майка върху рубероидната подложка, че пчелното семейство е осиротяло?

Понякога пчелното семейство се подготвя за зимуване с 2 майки — стара и млада. Ако върху подложката в коше­ра се открие мъртвата майка, това означава, че в се­мейството вероятно има млада майка. Семейство с майка не се разлита, не жужи, изнася от кошера мъртви­те пчели и събира цветен прашец. При първия преглед обаче трябва да се провери дали в кошера има майка.

Каква белтъчна храна трябва да се дава на пчелите през пролетта?

Най-благоприятният случай е, когато пчелите донасят В кошера белтъчна храна във вид на цветен прашец. Ако в природата липсва прашец, той се замества със соено брашно, сухи дрожди или сухо обезмаслено мляко. Тези белтъчни храни може да се смесват в произволно съот­ношение и се поставят в хранилки, защитени от вятър и дъжд. В кошерите на пчелните семейства трябва да се дава белтъчна храна, смесена със захарно-медено тес­то или с течна храна, към която е добавено сухо обез­маслено мляко, а понякога и разбито яйце. За тази цел трябва да се закупи т. нар. медена смес.

Подходящо ли е пчелните семейства да се под­хранват през пролетта с глюкоза, за да се повиши яйценосната дейност на майките?

В меда се съдържа 35—40% глюкоза. Тя е основна част от храната, с която трябва да се подхранват пчелите, но се използва рядко за тази цел, тъй като е по-скъпа от захарта.

Може ли да се провеждат пролетни прегледи на пчелните семейства при температура 12°С?

Почти във всяка книга по пчеларство се препоръчват пролетни прегледи при температура 12°С. Основният преглед обаче изисква внимателно оглеждане на целия кошер, а е известно, че температурата влияе върху развитието на пилото. Специалисти са установили, че при външна температура на въздуха 26°С се излюпват малко на брой какавиди, при това всичките с деформи­рани части на тялото. При 28 °С се развива цялото пило, но пчелите също са с деформирани части на тялото. Това явление се наблюдавано и при температура 30 °С. Само при температура от 32° до 35 °С пилото е нормално раз­вито. При температура 37 °С загива част от него, а при 38 °С — цялото пило. От това следва, че основният про­летен преглед не трябва да се извършва при понижена външна температура, тъй като може да се наруши нор­малното развитие на пчелните ларви. Допускат се пре­гледи с продължителност до 1—2 мин. Състоянието на пчелното семейство може да се установи по различни признаци, проявяващи се на прелката (входа) на кошера. Преглед на пчелно семейство, което е останало без майка, може да се извърши при температура 20°С.

По какво се различават ларвите, загинали от студ , от ларвите, загинали, от глад?

Ларва, загинала от студ, е винаги цяла; понякога, когато започне да се разлага, придобива кафяв цвят. Ларва, загинала от глад, е суха и изсмукана от гладуващите пчели; тя е разкъсана и още бяла на цвят, без признаци на разла­гане. Наличността на такива ларви върху прилетната дъска е последен сигнал за спасяване на пчелното семейство от глад.

Що е пчелен пръстен?

През пролетта, когато повърхността на пилото се е увеличила дотолкова, че пчелите не могат да го затоплят до необходимата температура (младите пчели са малко, а броят на старите пчели непрекъснато намалява), те за­криват с телата си междурамковите пространства по периферията на пилото, като образуват пчелен пръс­тен. Вътре в пръстена има малко пчели, които се грижат за пилото и го хранят. При такива неблагопри­ятни условия пчелите напускат килийките по перифе­рията, за да образуват по-плътен пръстен около нама­лената повърхност на пилото и по този начин да под­държат температурата, необходима за нормалното му развитие (32—36 °С).

Какво е известно за стесняването на пчелните се­мейства?

Стесняването на пчелните семейства е предложено за първи път от руския учен Блинов. Състои се в то­ва, че пчелните семейтва през пролетта се ограничават с преграда, зад която са поставени питите със запеча­тан мед. Пчелите имат достъп до запасите чрез отвора, който се намира в горната част на преграда­та. Блинов доказва, че стесняването на пчелното се­мейство води до увеличаване на количеството излюпени пчели със 100% в сравнение с броя им при нестеснено семейство.

пролет, пчели
Още за пчелите: