Полезна информация за Вашите пчели.Пчеларска година. ЕСЕН.

Какво се разбира под хранителни запаси за пчели­те и на какво се дължи появата на излишно коли­чество от тях в кошера?

Под хранителни запаси за пчелите се разбира количест­вото мед и цветен прашец, което се намира в кошера. За нормално зимуващо пчелно семейство медът трябва да бъде около 12 кг. Наличността на по-голямо количест­во мед през есента е признак за това, че през периода на паша в пчелното семейство е имало прекъсвания в разви­тието или че пчелите са се сдобили с този мед чрез кражба.

На какво трябва да се обръща внимание при подхранване на пчелното семейство за зимата?

Енергията на по-старите пчели (излюпени преди август) трябва да се използва за инвертиране на захарния сироп, поставен в кошера за подхранване, тъй като повечето от тях няма да доживеят до зимата. (При преработва­нето на храната те се изтощават и загиват). За добро инвертиране на захарта и за запечатване на храната в питите е необходимо пчелните семейства да се под­хранват до края на септември. Ако подхранването про­дължи до по-късно, в процеса на преработката на захар­ния сироп ще вземат участие и по-млади пчели, което преждевременно ще ги изтощи и ще съкрати живота им. В резултат през пролетта няма да има достатъчно п

чели за затопляне на пилото и пчелните семейства ще отслабнат.

При какви пчелни семейства липсва цветен пра­шец в кошерите преди зимуване?

Цветен прашец липсва в кошерите на пчелни семейства с млади майки, които интензивно снасят яйца до късна есен. При тях всичките запаси от прашец се използват от пчелите за отглеждане на пилото.

До какво води складирането на големи запаси от цветен прашец в килийките през есента?

През есента най-много запаси от цветен прашец има в пчелните семейства със стари майки, които снасят мал­ко яйца и съответно потребността от прашец за от­глеждане на пилото е незначителна. Прашецът остава складиран в питите като резерв, който се оказва много необходим през пролетта: наличността на повече храна за ларвите води д

о бързо засилване на пчелното се­мейство и в него скоро се проявява инстинкт за роене.

Правилно ли е пчелните семейства да се подхранват с големи дози захарен сироп?

При интензивно подхранване на пчелните семейства с големи дози захарен сироп пчелите запълват питите с храна до такава степен , че започват да изнасят от ки­лийките яйцата и пилото, което се намира по периферия­та на питите. Затова, ако през този период не се налага да се ограничи количеството на пилото, не се препо­ръчва на едно подхранване да се дава повече от 2 л сироп.

Каква трябва да бъде концентрацията на разтво­рите, с които се допълват хранителните запаси в пчелните семейства за зимата?

Хранителните запаси

в пчелните семейства за зимата трябва да се допълват с разтвори с такава концентрация, че процесът на инвертиране на захарта да протича нормално, т.е. пчелите да могат да изпаряват по-малко количество от излишната вода, а вероятността за кристализация на запасите от храна да се намали до минимум. По данни на Svoboda това може да се постигне при съотношения на захарта към водата 4:3, 5:4, 10:7 или 3:2. Не се допълват запаси от сироп с концентрация по-ниска от 1:1.

Кога и до каква степен може да се стесняват пчел­ните семейства преди зазимяването им?

Мненията на пчеларите по въпроса за стесняването на пчелните-семейства преди зазимяване са твърде различ­ни. Най-добре би било, ако преди подхранването пчелно­то семейство е толкова силно, че не се налага да се стеснява, т.е. ако през първата половина на септември има достатъчно количество пило, а майките продължа­ват да снасят яйца.

Не се препоръчва стеснение на пчелните семейства преди подхранването, тъй ка­то това може да доведе до натрупване на големи коли­чества хранителни запаси и броят на свободните (празните) килийки в питите през зимата да се окаже недостатъчен. Ето защо пчелните семейства трябва да се стеснят непосредствено след подхранването, ко­гато на дъното на кошерите се поставят рубероидни подложки (в края на октомври). Тогава излишните (не­покритите) от пчелите пити се изваждат, тъй като в кошерите може да плесенясат, и се съхраняват в склада заедно със запасите, оставени за пролетта. След стес­няването пчелното семейство тр

ябва да се ограничи с преградни дъски, като празното пространство зад тях се запълва с подходящ топлоизолационен материал.

Как може да се контролира състоянието на пчел­ните семейства през зимата чрез рубероидни под­ложки и какви трябва да бъдат техните размери?

Поставянето на рубероидни подложки в кошерите дава възможност и за системно контроли­ране на състоянието на пчелните семейства през зима­та. За всеки кошер са необходими по 2 такива подлож­ки, които се използват последователно. След издърпване на едната подложка на нейното място веднага се по­ставя чистата. Извадената подложка, върху която е на­несен съответния номер на кошера, се оглежда внимател­но. Записват се необходимите данни от огледа, отпадъ­ците, които са се изсипали от плодника върху подложка­та, се пресяват (в т

ях има много восък), мъртвите пче­ли се изгарят или се заравят в земята, а подложката (след промиване и изсушаване) се използва отново. От пресетите отпадъци след варене във вода се извлича чис­тият восък, който се отделя на повърхността й. Подложките трябва да бъдат около 0,5 см по-тесни и по-къси от площта на дъното на кошера, за да може лесно да се издърпват и поставят.

Какво обезоп

асяващо средство може да се изпол­зва срещу кражба от чужди пчели разузнавачки при прегледа на пчелните семейства през период, кога­то липсва паша?

Като обезопасяващо средство при работа с пчелите през периода, когато липсва паша, може да се използва голям плажен чадър (с диаметър 1,7 м), по краищата на който се закрепва бял тюл, спуснат до земята. За да не се повдига тюлът от вятъра, необходимо е по долния му край да се прикрепи тежест. В такава до­бре изолирана и засенчена кабина може да се работи удобно без опасение от възникване на кражба.

Какво е тиха кражба?

При тихата кражба пчелите разузнавачки крадат мед от чужди кошери, при което нападнатото пчелно се­мейство не се отбранява. Това явление може само в ред­ки случаи да бъде забелязано от пчеларя. При тихата кражба не се защитават слабите и останалите без май­ка семейства, които на края дори се присъединяват към крадящото семейс

тво. След като бъдат отнесени всич­ките запаси от мед, в кошера остават само празни пити.

Кога възниква кражба при пчелите?

Кражба възниква (и то предимно в силните пчелни се­мейства) само през период без паша (юни—септемв­ри), когато запасите от мед в кошера значително нама­ляват. Пчелите разузнавачки от такова семейство нами­рат друг източник на храна (който вече не се среща в природата) и всички пчели работнички, водени от инстинкта си за натрупване на запаси, нападат кошери със слаби или останали без майка пчелни семейства. Въ­преки че нападнатите пчели се съпротивляват, накрая те биват победени и загиват.

Как може да се предотврати кражбата при пчели­те?

Кражбата при

пчелите може да се предотврати с поста­вянето на специално приспособление, т. нар. стеснен ка­нал. Изработва се от телена мрежа с правоъгълно сече­ние със стени 4 * 1,5 см. След поставянето каналът трябва да се подава от прелката (входа) на около 20 см, а през останалата отворена част пчелите да не могат да излитат. Пчелите крадци лесно напускат кошера през тесния канал, но не намират обратния път. Късно приве­чер приспособлението се изважда и пчелите отново мо­гат да се приберат в жилището си; то се поставя в кошера, докато има признаци за кражба.

Как да се предотврати възникването на кражба при пчелите?

За да се предотврати възникването на кражба, необхо­димо е да се спазват правилата за отглеждане на пчелни семейства. Около пчелина и кошерите трябва да се под­държа чистота, грижливо да се отстранява всяка разлята к

апка мед, нектар или захарен сироп. С пчелите не тряб­ва да се работи, когато липсва паша; намеса в живота на пчелното семейство през този период се допуска само при крайно наложителни случаи. Щом като се устано­вят признаци на кражба, прелката (Входът) на кошера трябва да се притвори дотолкова, че през нея да може да преминава само една пчела. За целта входът се прегражда със свежа трева или върху прилетната дъска се поставя огледало, разположено под наклон. Вечерта в ко­шера с нападнатите пчели се поставя някакво ароматно вещество (например нафталин, обвит в марля), което се изважда сутринта. През нощта пчелите се пропиват от тази миризма и вече могат да отличават пчелите крадци, за да се борят с тях.

По какво може да се установи липсата на майка в пчелното семейство през късна есен?

Присъствието на търтеи в кошера в края на август и по-късно е сигурен признак за липса на майка в пчелното семейство. Изключение прави случаят, когато в се­мейството има млада, но още неоплодена май


Кога пчелните майки престават да снасят яйца преди зазимяване?ка. Ако тя не бъде оплодена от търтеите и късно през есента, те ще останат да зимуват в кошера, но пчелното семейство ще загине, тъй като майката започва да снася неоплодени яйца. Ето защо пчелните семейства, в които през есента още има търтеи, трябва внимателно да се прегледат и да се отстранят възникналите нередности, докато семейството е силно. Ако то,вече е отслабнало, пчелите трябва да се присъединят към силно семейство, а кошерът да се почисти и да се затвори прелката (входът).

Специалисти от Научноизследователския институт по пчеларство в гр. Липтобски са доказали, че при благоприятни климатични условия майките могат да снасят яйца и през ноември. Установени са дори слу­чаи, когато те изобщо не престават да снасят яйца. Из­водът е, че пределът на яйценосната дейност на майка­та не се ограничава във времето, а зависи от външни природни фактори.

есен, пчели
Още за пчелите: