Полезна информация за Вашите пчели.Пчелни пити.

Какво представляват пчелните пити и колко раз­новидности биват?

Пчелните пити са изградени пчелни килийки и обикнове­но са поставени в рамки. В зависимост от това, с какъв пчелен продукт са запълнени питите, те биват: с мед, с цветен прашец, с пило или комбинирани — с мед и прашец, с пило и прашец, с пило, прашец и мед. Според предназначението си те могат да бъдат: за отглеждане на пчели работнички, на търтеи и комбинирани. Освен това има пити с гърбато пило и не­правилно изградени.

Какви пчелни пити се смятат за почти нови и кога се използват?

За почти нови се смятат питите с жълт или жълто-кафяв цвят, в които са отгледани само две поколения пчели. Те са ценни и затова трябва старателно да се съ­храняват. Може с успех да се използват при подмяна на старите пити в кошера, тъй като в тях майките охотно снасят яйца, а пчелите складират запаси от храна. Ос­вен това тези пити са много удобни за допълване на ма­газините на кошерите преди началото на паша с цел да се засили продуктивността на пчелните семейства.

Коя страна на питата трябва да се смята за пър­ва?

За първа страна на питата се приема тази, в която пчелното семейство най-напред е започнало да складира нектар или цветен прашец и където майката най-напред е започнала да снася яйца. Ако питата е запълнена с пило от двете страни, първата страна ще бъде тази, откъдето най-рано ще се цзлюпят млади пчели. Интересно е, че майките започват да снасят яйца върху тази страна на питата, която не е разположена редом с пилото от други пити. В този случай за първи не може да се при­емат страните, които са обърнати към пилото. В магазина на кошера за първа страна на питата се приема тази, която е запълнена с повече мед.

Що е троптина?

Троптина е остатъкът след преработката на вощината, от която восъкът вече е извлечен чрез варене във вода или чрез претопяване в слънчева, парна или електрическа восъкотопилка. След разваряването на вощината в нея остава известно количество восък, което не се поддава на извличане по обикновения начин. Напълно може да се извлече само по химичен път, например чрез екстракция с бензин.

Какво представляват дивите пити?

Дивите пити са изградени от пчелите без намесата на човека. Такива пити строи всеки рой, който се е за­селил в предварително намерено от пчелите разузнавачки убежище (кух ствол на дърво, скала, празен кошер, кло­ни на дърво и т. н.). В него пчелите изграждат питите под ъгъл 45° спрямо прелката (входа), при това винаги в отвесно положение. При тези условия пчелите не мо­гат да изградят няколко пити във вид на паралелни пло­скости и на еднакво разстояние една от друга (35—38 мм), както в кошера.

Кои пчелни килийки са удължени, кога се появяват и кога се използват?

Удължени са тези килийки на пчелите работнички, които са по-дълги от 13 мм. Пчелите ги изграждат, когато разстоянието между средостенията (на две съседни пити) е по-голямо от 36 мм. Пити с удължени килийки се появяват в магазина на кошера, тъй като пчеларят посте­пенно отдалечава питите една от друга, докато пчелите, запечатат меда в тях. Пити, поставени на разстояние до 50 мм, се използват днес в кошерите с половин ма­газин. В тях пчелните майки не снасят яйца и затова поставянето на разделителна решетка между плодника и магазина е съвсем излишно. Постепенното отда­лечаване на питите в магазина на разстояние до 90 мм се използва за получаване на мед, известен под наименованието БОКСИ.

Как се изчислява броят на килийките на 1 дм2 от двете страни на питата?

Върху рамките с восъчни основи пчелите изграждат килийки от двете страни. Затова при определяне броя на килийките трябва да се удвои площта на изградената пита и след това получената величина да се раздели на площта на напречното сечение на една килийка. В резул­тат ще се получи броят на килийките от двете страни на питата. Например, за да изчислим броя на килийките в 1 дм2 площ от питата, извършваме следното мате­матическо действие: 20 000 : 25,36 = 788 килийки при площ на напречното сечение на една килийка 25,36 мм2.

Как се определя площта на напречното сечение на една пчелна килийка?

Ако е необходимо да се определи общият брой на килийките в питата, трябва преди това да се изчисли площ­та на напречното сечение на една килийка. Това се извър­шва по следния начин: размерът на широчината на килийката (диаметърът на вписаната в килийката окръж­ност) се умножава по същата величина и полученото чис­ло се умножава по синуса на ъгъл 60° (т. е. по числото 0,866), Така например при диаметър на килийката 5,4 мм се получава следният резултат: 5,4×5,4×0,866 = 25,36 мм2, т.е площта на напречното сечение на килийката е равна на квадрата от диаметъра на вписаната в килий­ката окръжност, умножен по синуса на ъгъл 60°.

Как се определя точният диаметър на килийката на пчела работничка?

За точно определяне на диаметъра на килийката (т. е. на диаметъра на вписаната в нея окръжност) трябва да се измери дължината (в милиметри) на 10 разположени една до друга килийки и получената величина да се раз­дели на 10. Например: дължината на 10 килийки е равна на 54 мм: като се раздели тази цифра на 10, ще се полу­чи диаметърът на вписаната в килийката окръжност — 5,4 мм.

Кога пчелите трябва да се смитат от питите и кога може да се изтръскват от тях?

Пчелите трябва да се смитат и в никакъв случай да не се изтръскват от питите с пило, тъй като при резките движения запечатаното пило, което е в процес на превръщане от стадий какавида в имаго може да се повреди. От запълнените с мед пити пчелите може да се изтръскват, за да се подготвят по-бързо за по-нататъшна работа.

Какви и колко на брой пити може да се преместват от плодника в магазина?

Без риск да се попречи на развитието на пчелното семейство от плодника в магазина може едновременно да се преместят най-много 3 пити със запечатано пило. Това се прави задължително, когато се налага да се разшири плодникът. Между две от тях може да се постави една пита с незапечатано пило, която може да бъде деформирана, стара и т. н. На мястото на извадените от плодника пити се поставят (за предпочитане една до друга и от единия край) рамки с восъчни основи.

Как може да се установи по строителната рамка, че плодниковите пити са остарели?

През април пчелите започват да изграждат в строителната рамка търтееви килийки. Ако основите на тези килийки са кафяви или тъмнокафяви, това означава, че восъкът в плодника е стар (пчелите строят търтеевите килийки от восък, който вземат от остатъците в ста­ри пити. тъй като още не са произвели сами достатъчно количество от него). Когато дейността на восъкоотделителните жлези при повечето млади пчели се засили, нараства и броят на килийките, построени от нов (чист) восък и затова те са бели. Ето защо продължи­телността на използване на плодниковите пити може да се определи по цвета на изгражданите търтееви килийки.

Кога не е необходимо да се използва разделителна решетка?

Ако за магазина се използват пити, чийто общ брой на килийките от двете страни е по-малък от 706 на 1 дм2 в пчелното семейство не е необходимо да се поставя разделителна (ханеманова) решетка, тъй като майката няма да снесе яйца в по-големите килийки, докато не за­пълни цялото пространство в плодника.

Колко време се запазва у пчелите инстинктът за изграждане на пити?

В условията на Словакия строителният инстинкт у пче­лите обикновено се проявява от средата на април до края на август. Върху продължителността му през пролетта и есента може да повлияе и пчеларят. Така например в последния ден на август била образувана отводка с мла­да оплодена майка и заселена в кошер, в който имало само 2 новоизградени восъчни основи. След обилно под­хранване пчелите изградили всички пити. Майката снес­ла в тях яйца, а пчелите отгледали пилото. През следващата година това пчелно семейство имало много ви­сока продуктивност.

Кога и на кое място се поставя първата рамка с восъчна основа?

Първата рамка с восъчна основа се поставя в кошера, когато в пчелното семейство се прояви инстинктът за изграждане на пити, и то в такава степен, че пчелите започват да ги строят веднага след поставянето на во­съчната основа. Рамката се поставя между пита с цве­тен прашец и пита с пило.

Кога може да се поставят восъчни основи между питите с пило?

Между питите с пило може да се поставят восъчни ос­нови, когато инстинктът у пчелите за изграждане на пити се е развил напълно. Това става обикновено в нача­лото на май. Восъчните основи се поставят между 2 пи­ти със запечатано пило. Излюпените млади пчели бързо застрояват восъчните основи и майката започва да сна­ся яйца в изградените килийки. При това биологичната цялост на пчелното семейство не се нарушава, тъй като майката така или иначе би започнала да снася яйца в килийките, от които са излезли млади пчели, т. е. на съ­щото това място.

Как се образуват отвори в плодниковите пити и за какво служат?

Отворите в плодниковите пити се образуват вероят­но от това, че при изваждането на цветния прашец пче­лите неволно повреждат дъната на килийките. Те не за­пушват отвора, а дори го увеличават. Дъната на килий­ките може да се повредят и от восъчни молци. Ако око­ло средата на питите се открият един или два такива отвора, може да се предположи, че те не са възникнали случайно, а са оставени умишлено от пчелите като пре­ходни тунели (за съкращаване на пътя) към запасите от мед в съседните пити. Тази поведенческа проява у насе­комите се използва от някои пчелари по следния начин: след подхранването те внимателно пробождат (със зао­стрена клечка) питата със запечатан мед близо до мяс­тото, където ще се образува зимното кълбо, за да не загине пчелното семейство от глад през зимата.

Кое е по-добре — да се поставят нови или стари восъчни основи?

Восъчните основи, престояли в склада няколко месеца, са по-здрави и върху тях пчелите изграждат килийки с по-правилна форма. Поради това в кошера трябва да се поставят по-стари (отлежали) восъчни основи. Восъчни­те основи от предишната година обикновено са покри­ти със сивкав налеп и затова е необходимо преди изпо­лзването им да се поставят няколко часа на топло мяс­то или за 10—15 мин на слънце.

Защо пчелите с нежелание използват восъчни ос­нови, недоизградени през предишната година?

Пчелите укрепват краищата на изградените килийки с прополис (който се топи при по-висока температура, отколкото восъка). Поради това, когато краищата на тези килийки се изрежат (с нагрят нож или инструмент за отпечатване на килийки), пчелите веднага започват да доизграждат килийките. Късно през лятото и през есента те избягват да строят нови пити.

Какво трябва да бъде разстоянието между средостенията в плодника?

Ако дължината на тялото на всяка пчела работничка е 12—15 мм, а на търтея — 18 мм, дебелината на пчелната пита би трябвало да бъде най-малко 24 мм, а на търтеевата пита — 29 мм. То обаче не е подходящо за изграждане на търтееви килийки, при които трябва да е 39 мм. Тъй като в плодника търтеевите килийки заемат най-много 10% от цялата му повърхност, разстоянието между средостенията за тези ки­лийки може да не се отчита. В кошерите, изработена в Словакия, има т.нар. манипулационно (работно) прозорче, в което пчелите могат спокойно да изграждат търтееви килийки. Утвърденото разстояние между сре­достенията — 35 мм, е долната граница, като се допуска разширяване най-много с 3 мм, но не повече.

Кога и защо пчелите прогризват восъчните основи?

Ако рамките с восъчни основи се поставят през период, когато в природата липсва паша и в кошера няма хранителни запаси, пчелите прогризват восъчните основи по периферията и около тела. Това може да се получи и ако към восъка, предназначен за производството на восъчни основи, е бил добавен екстрахиран восък. Изграждането на восъчни основи зависи от количеството донесен продукт. Ако липсва нектар, пчелите трябва да се подхранят със захарен сироп, за да не прогризват восъчните основи.

Кога трябва да се постави магазинът на кошера?

Най-подходящото време за поставяне на магазина на ко­шера е, когато пчелите започнат интензивно да се гри­жат за последната пита с пило. (Пчелното семейство не трябва да бъде стеснявано, тъй като това боди до роене.) Магазинът се поставя най-късно до разцъфтява­нето на първия цвят от акация. Ако до този момент пчелните семейства не са били подготвени, те. не са силни, за да се получи от тях достатъчно количество мед, те трябва да се подсилят с летящи пчели, с пити със запечатано пило или семействата да се обединят.

Какво означава запълването на търтеевите ки­лийки с мед?

Наличността на мед в търтеевите килийки е признак за усилено пренасяне на нектар от пчелите и за начало на паша. В този случай в пчелното семейство преобладава инстинктът за събиране и натрупване на храна, а инстинктът за роене отслабва. Поради това, вече не е необходимо да се изрязват търтеевите килийки, но в магазина трябва постоянно да се добавят рамки с во­съчни основи.

Какво означава интензивното изграждане на търтееви килийки върху восъчни основи?

Интензивното изграждане на търтееви килийки е при­знак за начало на паша, а също и за увеличаване на пчелно­то семейство, което вече има много енергия и тя тряб­ва да се използва по подходящ начин. Ето защо през този период търтеевите килийки трябва непрекъснато да се изрязват дори когато в тях има снесени яйца. По този начин пчелите работнички ще бъдат принудени да изгра­дят максимален брой килийки, а освен това ще се получи голямо количество чист восък, а съответно — и повече мед.

С какъв восък пчелите запечатват запълнените с мед килийки?

През периода на главната паша, когато дейността на восъкоотделителните жлези е най-активна, пчелите работ­нички запечатват меда с капачета от восък собствено производство. След пашата за тази цел те използват восък от запасите в кошера. Тази разлика се вижда и по цвета на запечатаните пити капачетата от прясно произведен восък са бели, а тези от восъка, събран в ко­шера кафеникави.

Каква е най-рентабилната площ на питите в плод­ника?

В Словакия в продължение на много години се използват 2 типа кошери — тип В и тип JU, рамките на които са еднакви по площ. Практиката е показала, че след пъл­ното развитие на пчелното семейство, кошерът тип В с 9 рамки се оказва малък, а с 11 рамки — нерентабилна голям. При първия вариант (с 9 рамки) възниква роене, а при втория (с 11 рамки) количеството произведен мед е по-малко. Ето защо броят на рамките е установен на 10 както за кошерите тип В, така и за тип JU. Тъй като площта на една пита е равна на 10 дм2, то площта на питите в плодника и при двата типа кошери е 100 дм2. Същите са размерите им и в магазините.

Кога пчелите запечатват пилото?

Пчелите запечатват пилото, когато младите пчели пре­станат да го хранят или по-точно, когато глътъчните им жлези вече не изработват секрет (пчелно млечице). Този момент настъпва, когато ларвата е вече свита на дъното на килийката и го изпълва изцяло с тялото си. При ларвата на майката това става на 8-мия ден, при ларвата на пчелата работничка — на 9-ия, а при ларвата на търтея — на 13-ия ден след снасянето на яйцето. След запечатването на килийката ларвата се изпъва и започва да преде пашкул.

По какъв начин в плодника се поддържа постоянно съотношение между броя на килийките на пчелите работнички и на търтеите?

Ако се знае, че търтеевите килийки трябва да съставля­ват 1/10 част от общата площ на плодника, това съот­ношение може лесно да се запази, като се постави строителна рамка (гразна рамка със залепена ивица от восъчна основа) в края на плодника. Този начин е подходящ и за кошери с 10 рамки.

Защо пчелите изграждат търтееви килийки в долната част на питите?

Пчелите изграждат търтееви килийки в долната част на питите, тъй като през времето, когато отглеждат търтеите (втората половина на пролетта и лятото), външната температура вече се е повишила и няма опасност за развитието на пилото дори и в долната част на питите. Пилото на пчелите работнички, което пчелите отглеждат през пролетта (когато температу­рата е по-ниска), се концентрира в горната част на пи­тите, където през този период пчелите по-лесно поддържат необходимата температура. Следователно раз­личието в месторазположението на търтеевото пило и на пилото на пчелите работнички зависи и от годишния сезон.

Как трябва да се съхраняват разервните восъчни основи?

За да не се влошава качеството на резервните восъчни основи, които трябва да се запазят за продължително време, те се загъват в хартия и се съхраняват в затъмнено сухо и чисто място, където няма странични ми­ризми. Препоръчва се преди използването им хартията да се отстрани и основите да се оставят за няколко минути на слънце, при което обаче восъкът потъмнява.

Може ли в кошера да се поставят пити, повредени от мишки?

Ако питите са нови и само частично повредени от мишки, те може отново да се използват, като предварително се промият с вода и се изсушат добре. Препоръчва се при промиването да се използва вода с добавка на ка­лиев перманганат, а след това да се изплакнат с чиста вода. Все пак най-добре е в кошера да се поставят само здрави восъчни основи.

Влияе ли намесата на пчеларя в живота на пчелното семейство върху количеството произведен мед?

Според някои изследователи намесата на пчеларя не създава безпокойство у пчелите, що се отнася до излитанията им от кошера и връщането в него. Поддържа­ното становище, че обикновеният преглед на пчелното семейство означава един ден загуба на паша, е необосно­вано. Полетите за събиране на цветен прашец и нектар не намаляват дори и при загуба или продължително от­съствие на майката. Измерването, изтръскването и връщането на пчелите в кошера съкращава полетите им с 10—30 мин и само в изключителни случаи — до 2 часа. При обикновения преглед на плодника и магазина не е ус­тановено влияние върху излитанията на пчелите. Според старата теория количеството нектар би трябвало да намалява при преместване на пчелина.

пчели, пчелни пити
Още за пчелите: