Полезна информация за Вашите пчели.Пчелно семейство.

Какво се разбира под термина население на коше­ра?

Населението на кошера се състои от всички, живеещи в него, пчели, пчелната майка и съответния брой търтеи през определен период на годината. Числеността му за­виси преди всичко от броя на пчелите работнички и от функциите, които те трябва да изпълняват. Така напри­мер, населението в отводката може да се състои от няколко стотин пчели работнички, майка и няколко търтея. В силно пчелно семейство, което е достигнало максимума на развитието си, може да има до 100 000 индивида. През зимния период пчелното семейство на­броява около 10 000 и максимално — 20 000 пчели ра­ботнички и майка.

Как може да се улови пчелно семейство, обитава­що хралупата на кухо дърво?

По препоръка на съветски автори, ако в хралупата на дървото има два отвора (един — в долната, и друг — в горната й част), трябва да се постъпи по следния начин: през долния отвор се пуска дим, докато пчелите започнат да излитат през горния отвор, откъдето се събират по­добно на всеки рой. Примамването на пчелното семейст­во по този начин обаче изисква голямо търпение и при това невинаги гарантира успех. Тъй като се знае, че при естествени условия пчелното семейство изгражда пити­те близо до прелката (входа) , необходимо е да се осигури сандъче, подобно на роеловка, в което се поставят пи­та с открито пило и 2 рамки с почти нови восъчни пити. Сандъчето се прикрепва към дървото така, че отворът му да съвпада с отвора на хралупата. По този начин пчелите, нямайки друга възможност, освен да влитат и да излитат в хралупата през отвора на сандъче­то, веднага започват да се грижат за пилото, поставено в него. След като и майката премине в сандъчето, пчелното семейство може да бъде преместено на друго място.

Кога и колко пъти при прегледа на пчелното семейство се измерва площта на пилото и каква трябва да бъде неговата големина?

Пилото се измерва 4 пъти през годината: първото измерване е през март; второто след прецъфтяване на овощните дървета, когато към пчелното семейство се предявяват най-високи изисквания; третото през периода на цъфтеж на липата; четвъртото преди есенното подхранване или непосредствено след него. Общата площ на пилото трябва да бъде 75 дм2.

Как се измерва площта на пилото?

Площта на пилото може да се измери и да се изчисли по съответна таблица или с помощта на рамка, разделена с телчета на квадрати с размери 5*5 см, която се налага върху питата с пило и по този начин веднага се определя площта му. Най-точно площта на пилото се установява чрез фотограметричен метод, но при него се изис­ква да се фотографират всички рамки, и то от двете страни през равни интервали от време (на всеки 10 дни). Поради това този метод се използва предимно за науч­ни цели.

Може ли да се завъртят питите с пило във верти­кално положение на 90—180°?

Ако се налага пчелното семейство, което живее в кошер с неподходящи размери на рамките, да се премести в друг кошер, пчеларят трябва преди всичко да се опита да съ­храни питите с пило, т. е да ги разположи по рациона­лен начин в нови рамки. При това не е задължително да се запази първоначалното положение на пилото в но­вите рамки, то може да се укрепи по най-удобния за пче­ларя начин. Така например тясна и висока пита с пило може да се завърти по дългата й страна в хоризонтално положение. Същото се отнася и за изрязаните части от пити с пило, които следва да се завъртят на 180° от изходното им положение. От особено значение е пити­те с пило да бъдат добре закрепени в новата рамка (до­статъчно е да се привържат за няколко дни на кръст). Пилото се излюпва нормално дори когато изрязаните части от питите, монтирани в новата рамка, са за­въртени на 90—180°, разбира се, ако това се извърши при подходяща температура и в слънчев ден.

Кога пчелното семейство плаче?

Пчелното семейство плаче, когато загуби своята май­ка. Звукът, издаван от осиротелите пчели, се чува най-добре привечер или в дните, когато те не летят. Пла­чът може да се преустанови, ако към пчелното семейст­во се придаде нова оплодена майка или в кошера се по­стави пита с открито пило и яйца или зрял маточник.

Какви ларви избират пчелите при изграждането на маточници след неочаквана загуба на майката?

Опитно е установено, че най силните пчелни семейства отглеждат майка от най-младите ларви; само по-сла­бите семейства използват за тази цел по-възрастни ларви. Подменените по този начин майки, отгледани в силни и продуктивни пчелни семейства при благоприят­ни климатични условия и добра паша, са доброкачествени. Те не могат обаче да се сравняват с майките, излюпени в роеви маточници.

Как се извършва смяната на старата пчелна майка с нова?

Най-напред е необходимо старата майка да се умъртви, като се притиснат гърдите й и да се постави върху мрежата на клетката, в която младата оплодена майки е затворена с къс захарно-медено тесто. Веднага след това клетката с двете майки се поставя в осиротялото пчелно семейство, което ще изнесе мъртвата майка от кошера. През това време новата майка се пропива с ми­ризмата на маточното вещество на умъртвената майка и след около 1 час, когато пчелите изядат захарно-меденото тесто и изнесат навън мъртвата майка, освободе­ната млада майка ще започне да изпълнява своята функ­ция в новата за нея среда. Прилага се и друг начин за смяна на майката — с използване на 2 клетки. В едната се затваря старата майка така, че да не може да избяга, а в другата се поставя млада оплодена майка и отворът на клетката се запушва със захарно-медено тесто. Две­те клетки се поставят в пчелното семейство една до друга. Пчелите изяждат тестото и така освобождават младата майка. След това двете клетки се изваждат от кошера и старата майка се унищожава. Този много по-съвременен начин за смяна на майка се използва и от пче­лари в Германия с тази разлика, че двете клетки са обединени в една.

Как се придава майка в осиротяло пчелно семейст­во?

Кошерът се опушва през прелката (входа) около 20 пъти с ръчна пушалка. Веднага след това пак през входа вътре се пуска майката и той се закрива за половин минута с памук. Малко по-късно кошерът отново се опушва око­ло 15 пъти, при което прелката се запушва за около 10 мин. При този начин на придаване на майка в кошера не трябва да има друга майка.

Кога пчелите убиват придадената неоплодена майка?

Пчелно семейство, което продължително време живее без майка и в което няма млади пчели, убива младата неоплодена майка, когато в кошера се постави пита с яйца и ларви.

Как трябва да се обработи камерката в транспортната дървена клетка за пчелна майка, за да се запази захарно-меденото тесто?

Ако майката се пренася на голямо разстояние или по дру­ги причини се налага продължително време да престои в транспортната дървена клетка, необходимо е отделе­нието (камерката), предназначено за съхраняване на за­харно-меденото тесто, да се облее с восък. Това се нала­га, за да се запази храната мека. Без такава обработва водата, съдържаща се в тестото, попива в дървените стени на клетката, то изсъхва и става неизползваемо за майката и съпровождащите я пчели.

Кога пчелното семейство достига максимума в своето развитие?

Пчелното семейство достига максимума в своето раз­витие, когато престане да изгражда търтееви килийки в строителната рамка, въпреки че климатичните условия са все още благоприятни и в другите пчелни семейства се строи усилено. Това обстоятелство трябва да бъде известно на пчеларя, ако той иска навреме да пре­дотврати роенето, което значително понижава продуктивността на пчелните семейства. ,

Може ли в един кошер да съжителстват няколко пчелни майки?

Описаните в специализираната литература начини за образуване на пчелно семейство с няколко майки са интересни, но нямат практическо значение. Съжителство на стари майки е възможно, но млади и продуктивни майки могат да живеят заедно само при изключителни случаи. Опитите да се държат в един кошер няколко майки обикновено не дават желаните резултати. За засилване на пчелното семейство такова съжителство може да се осъществи предимно през лятото. В този случай е за препоръчване майката помощничка да се отдели от пчелното семейство с плътна преградна дъска

Целесъобразно ли е обединяването на две слаби пчелни семейства?

За слаби пчелни семейства се смятат тези, които в края на март не са заселили 4 пити с рамки тип В или JU. Обединяването на две слаби семейства не е целесъоб­разно, тъй като от тях може да се получи ново слабо пчелно семейство, т. е. да не се постигне желаният ре­зултат. Най добре е слабото семейство да се присъ­едини към по-силно.

Кога се практикува присъединяване на слабо към силно пчелно семейство и какво трябва да се има предвид в този случай?

При обединяването на пчелни семейства трябва да се има предвид преди всичко здравословното им състоя­ние. Най-подходящото време е пролетта или периодът преди есенното подхранване. Присъединяването на по-слабо пчелно семейство към по-силно трябва да се из­вършва през деня. след като негодната вече майка е от­странена.

Какво пренасят и какво не пренасят пчелите в ко­шера?

В кошера пчелите пренасят: меда от питите от едно място на друго, ако това е необходимо; излишният восък от старите пити при преустрояването и доизграждане-то им (предимно на търтеевите килийки през пролетния сезон). Пчелите не пренасят цветния прашец, складиран в питите; те го вземат оттам само при отглеждане на пилото. Когато пчелите изконсумират запасите от прашец, майката снася в празните килийки яйца или пче­лите работнички ги запълват с мед.

Може ли в пчелното семейство да се отгледа неоплодени майка при наличност на пчели търтовки?

Пчели търтовки могат да се появят в пчелно семейство с неоплодена майка в случай, когато тя продължително време не копулира с търтеи. След оп­лождането на майката пчелите търтовки продължа­ват да снасят яйца, но с постепенното увеличаване на пилото всички пчели се включват в отглеждането му и пчелите търтовки престават да снасят.

Излитат ли пчелите търтовки от кошера и дона­сят ли нектар?

Пчелите търтовки излитат от кошера за паша и дона­сят нектар, но в много по-малко количество от другите (нормалните) пчели. Поради това в семейство, къде­то 60% от пчелите работнички се превръщат в тър­товки (т. нар. търтеево семейство), продукцията на мед значително намалява. Като пример може да се посочат резултатите от опита, проведен от съветски пчелари: изчислено за 1 кг пчели нормално пчел­но семейство е произвело 21,4 кг мед, семейство с 20% пчели търтовки — 17.5 кг, а с 50—60% пчели търтов­ки — само 7,4 кг.

Как се отстраняват пчелите търтовки?

Пчелното семейство, в което има пчели търтовки, се премества заедно с кошера на друго място, а на негово­то място се поставя друг подобен кошер с млада, снася­ща яйца майка заедно с цялото й семейство и пилото. Прелката (входът) на кошера се отваря дотолкова, че през нея да може да влиза само една пчела. По този начин летящите пчели от търтеевото семейство посте­пенно се връщат на предишното си място и през тесния отвор проникват в кошера с младата майка. След това в семейството, където са били пчелите търтовки, всеки ден се ликвидира по една пита с яйца, снесени от тях.

Какво се разбира под търтеево семейство?

Търтеевото семейство (с пчели търтовки) е семейст­во, останало продължително време без майка, в резул­тат на което яйцата в него снасят физиологични пчели търтовки. От тези яйца се развиват само търтеи.

Може ли да се възстанови пчелно семейство. В което има пчели търтовки?

Семейство, в което има пчели търтовки, може да се възстанови само с намесата на пчеларя. Пчелите в него трудно приемат майка, тъй като тук няма пчели, които могат да изработват пчелно млечице. Запазването на такова семейство е възможно, като се поставят 2 пити със запечатано пило, от които ще започнат да се из­люпват млади пчели. След 4 дни кошерът трябва да се прегледа и изградените маточници да се унищожат, а 2 часа по-късно между двете пити се поставя клетка с млада, снасяща яйца майка без съпровождащите я пчели. В клетката майката е затворена с около 50 см3 захарно-медено тесто. Контролният преглед се провежда след 1 седмица: Когато в природата липсва паша, пчелите трябва да се подхранват привечер със захарен сироп.

Какво се разбира под летеж на едно място?

Летеж на едно място извършват пчелите работнички при проветряване на кошера. Те застават на едно мяс­то и се придържат с краката си към кошера, по-точно към основата на прилетната дъска. Обърнати са с глава към прелката (Входа) и с крилата си извършват ветрилоподобни движения.

Кога пчелното семейство може да се задуши от недостига на въздух?

Пчелното семейство може да се задуши, през който и да е годишен сезон, вследствие на случайно или преднаме­рено затваряне на кошера: прелката може да се запуши например от животно, застанало пред нея, а със зла уми­съл това може да направи човек. През зимата е възмож­но прелката да се запуши от мъртви пчели и ако пчелите не ги отстранят навреме, пчелното семейство ще заги­не от недостиг на въздух. Това може да се случи и през лятото, ако през периода на изгонването на търтеите пчеларят реши да придаде към останало без майка се­мейство (с голям брой търтеи) млада, снасяща яйца майка, и то когато в природата липсва паша. Много пчелни семейства загиват от задушаване при транспор­тиране на кошерите, ако в тях не е осигурена доста­тъчна вентилация, а пространството за придвижване на пчелите е малко и неудобно.

По какво се различават долната и предната вен­тилация (проветряване) на кошера?

При долната вентилация въздухът прониква в кошера през дъното, а при предната — през отворите на мрежа­та, монтирана на предната стена на кошера. При долно­то проветряване в свободното пространство над дъното може да се постави хранилка, тъй като пче­лите ще имат достъп до нея. Този начин на вентилация обаче изисква по-голяма височина на кошера и не е подхо­дящ за подвижно пчеларство, а освен това е сложен за изработване и затова се използва рядко. При предното проветряване кошерът се удължава напред само с 4 см и обособеното отделение е добре защитено от прегряване от слънчеви лъчи, а чрез телената мрежа — от външни въздействия. Простата конструкция и лип­сата на опасност от задушаване на пчелните семейства в такъв кошер е наложило широкото използване в Слова­кия на този начин на вентилация.

Кога е възможно да се обърне кошерът в друга по­сока?

Най-подходящото време за променяне на посоката на полета на пчелите е периодът преди първото пролетно облитане или веднага след преместване на кошерите на разстояние, не по-малко от 5 км.

пчели, пчелно семейство