Полезна информация за домашните птици.Отглеждане на носачки в уголемени клетки.

Отглеждането на носачки в

уголемени клетки от 01.01.2012г. трябва да е според изискванията на Наредба № 25 от 14.12.2005 г. която гласи:

- площ на една птица 750 м2 / използваема 600 м2 /
- 15 см площ за кацалки
- 12 см хранителен фронт
- 2 броя нипелни поилки в клетка
- 90 см пътека между клетките, които са на височина 35 см
- температура 15-25о С
- влажност на въздуха 60-70 %
- осветление / изкуствено / 3,5 – 4 W/ м2

Клетките, в които се отглеждат носачките могат да бъдат едно-, дву- и триетажни, в зависимост от площта на помещението и от броя на носачките, които ще се отглеждат.

Храненето на носачките е препоръчително да става с пълноценни фуражни смески промишлено производство. Трябва да се има предвид, че хибриднитекокошки с кафяво оперение изразходват средно на ден 120 г, а тези с бяло – 110 г. Кокошките се хранят на воля, а комбинираният фураж трябва да съдържа 17 – 18 % суров протеин; 11,5 – 12 % обменна енергия; 3,2 – 3,7 % калций и 0,40 % достъпен фосфор. Храненето може да става с механизирана хранилка, която се зарежда ръчно или механизирано. Ако към фуража се вложи допълнително алфа-токоферол /vit E/ носливостта може да се увеличи с 2,5 %.
Температурата на водата за пиене не трябва да бъде по- ниска от 10о. При спиране на водата за 48 часа, носливостта намалява за продължителност от 3 – 4 дни с 40 – 50 %, а при спиране само за 7 – 8 часа – с 15 – 20 %. Възстановяването на носливостта става много бавно и обикновено започва с линеене.

Оптималната температура в кокошарника трябва да бъде 21-22о. При температура по-ниска от 20о , носливостта спада с 0,5 % за всеки температурен градус, а консумацията на фураж се покачва с 1 – 1,5 %. С увеличаване на температурата над 25 – 30оС, носливостта също намалява с 1,5 % за всеки градус, а консумацията на фураж намалява с 1,3 – 1,5 %. Теглото на яйцата намалява с 0.5 %.

Температурните колебания до10-12 градуса не оказват особено влияние върху носливостта, но между 5 – 10 градуса и под 5 вече са опасни за птиците.

За поддържане на топлината в помещението таваните трябва да са на височина 2 – 2,5 м. Разликите във височината на отворите за чист и замърсен въздух трябва да са 1,5 м. Въздухообменът през зимата да е 1,5 – 2,0 м3/h за 1 кг жива маса на птиците.
Най-подходящата относителна влажност на въздуха в помещението е 60 – 70%.
Съчетанието на ниски температури и висока влажност на въздуха водят до повишаване на смъртността, заболяванията, повишаване разхода на фураж и намаляване на носливостта.

За да се осигури висока продуктивност на носачките, светлината в помещението трябва да е 25 лукса или 3,5 – 4 W/1 м2 подова площ.

Практически лесно приложим светлинен режим е така нареченият “ асиметричен “ и се изразява в следното: 2 h светло – 4 h тъмно – 8 h светло – 10 h тъмно. Прилагането на режима води до нарастване на продуктивността и намаляване разхода на фураж.
Ако младите пилета са отглеждани при непрекъснато осветление, през продуктивния период ще преминат към прекъснато осветление. Най-добре e ако от малки са на прекъснато осветление. Преходът може да бъде във всеки период, но най- добре първото включване на осветлението след продължителния тъмен период да стане 2 – 3 часа по-рано, отколкото при постоянно осветление.

При прекъснатото осветление се препоръчва 25 – 30% от дневната дажба да се дава непосредствено преди вечерното прекъсване. Калцият, който се съдържа в дажбата се усвоява за 10-12 часа, т. е. ако се даде в 1400 h, то към 2 h след полунощ, когато става формирането на черупката, той е усвоен. Ако калцият липсва в дажбата до 30 – 40 %, то той се набавя от костите, което е нежелателно.

Средната годишна носливост на начална носачка е 250 – 260 яйца. При строго спазване на условията за хранене и отглеждане на кокошките може да се получат значително по-добри резултати -260 – 280 яйца, при което разходите за единица продукция намаляват, а приходите от продажбите и доходите се увеличават.

Производството на яйца за консумация в семейната ферма е тясно свързано с осигуряването на висококачествени ярки в добро здравословно състояние и на пълноценен комбиниран фураж.

Задължително е произведените яйца да преминат през лицензиран склад, където да се окачествят, опаковат и чак тогава могат да влязат в търговската мрежа.

Задължително условие при изграждането на частната птицеферма е да се намери решение за използването на отпадъците от производството – птичиятор и умрелите птици, за да се опазва природната среда от замърсяване. Това може да стане, ако умрелитептици се изгарят или се заравят дълбоко в земята, а птичиятор се стифира в специално приготвено торище.