Полезна информация за домашните птици.Отглеждането на пилетата бройлери при по-ниски температури води до забавяне на растежа.


Успешното отглеждане на пилета бройлери зависи до голяма степен от добрата подготовка на помещенията - почистване, дезинфекция и застилане с чист и сух постелъчен материал.

При пилетата бройлери се цели достигането на максимална жива маса за възможно най-кратък период. За да се получи този бърз растеж, не е достатъчно само храненето с по-високобелтъчни и високоенергийни смески. Трябва да се осигурят редица условия, които да дадат възможност за по-голяма консумация на фураж и максималното му оползотворяване.

За да не се изразходва ненужно енергия, движението на пилетата се ограничава, като се поставят в помещението при по-голяма гъстота - 18-20 бр. на 1 м2. Това налага да се увеличи броят на хранилките и поилките дотолкова, че пилетата да не срещат никакви затруднения при храненето и поенето. На едно пиле трябва да се осигурява 6 см фронт на хранене и 1,5-2 см на поене.

През първите дни от отглеждането на пилетата бройлери се поддържа малко по-висока температура - 32-35°С, която от 6-ия до 8-ия ден е 32°С, от 9-ия до 11-ия ден - 28°С, от 12-ия до 15-ия ден - 27°С, от 16-ия до 21-ия ден - 26°С, от 21-ия до 28-ия ден - 25-22°С, след което постепенно се понижава на 40-ия ден до 18°С, която се запазва до края на угояването.

Отглеждането на пилетата при по-ниски температури довежда до забавяне на растежа, а с това и до влошаване на оползотворяването на фуража.

Изискванията на бройлерите към вентилацията са по-големи. Въздухът в помещенията трябва да е чист, с едва доловима неприятна миризма. Чрез вентилацията се доставя не само необходимият за пилетата чист въздух, но се отстранява и излишната влага. За да е добра вентилацията, на бройлерите трябва да се осигурява по около 5-6 м3/час въздух за 1 кг жива маса, като не се допуска течение.

В началото на угояването на пилетата бройлери се осигурява 20-22 часа светлинен ден, а в края на угояването - 16-18 часа. При положение че помещението е с прозорци, в светлинния режим се включва и дневната светлина.

Изкуственото осветление се поддържа от съответния брой електрически крушки, поставени на около 2 м от пода, така че общата им мощност да е 1,5-2 вата на 1 м2 от пода.

Тъй като пилетата не излизат навън, в помещението се осигурява хранилка с чист речен пясък за кълване.