Полезна информация за домашните птици.При наличието на водоеми и пасища патетата се отглеждат с минимално количество фураж.


Помещенията, в които ще се отглеждат патетата предварително се почистват, измиват и дезинфекцират. Стените и подът може да се обеззаразят от паразити. Хранилките и поилките се измиват много добре и неколкократно се обливат с вряла вода. Подът се застила с чист речен пясък или с чиста суха слама. Дървените стърготини се избягват за постеля, защото патетата ги приемат за храна и получават тежки храносмилателни разстройства.

Постелята се поддържа сравнително суха (с влажност не повече от 40%), като при по-голямо навлажняване и замърсяване се прибавя допълнително суха постеля или се подменя напълно.

Патетата се отопляват обикновено до 3-седмична възраст, тъй като имат обилен пух, растат бързо и по-бързо се оперяват. През първата седмица в помещението или под изкуствената майка се поддържа температура 26-30°С, през втората - 22-26°С и през третата - 18-22°С. Патетата не понасят по-високи температури от посочените, защото губят апетит и се понижава прирастът им.

Както и при другите видове птици, топлинният режим се контролира най-добре по поведението на патетата. Ако се трупат накуп в ъглите и около отоплителя , това показва, че им е студено. Когато стоят с разперени крила и с отворени човки, е указание, че им е топло. И в двата случая се налага да се коригира температурата в помещението.

През първите 2-3 дни чрез ограничителни прегради, не по-високи от 40-50 см, патетата се държат близо до отоплители или изкуствената майка. След това ограничителите постепенно се отдалечават, а по-късно патетата се оставят свободно да се движат в помещението.

Оптималната влажност на въздуха се поддържа в границите 65-70%, но се допускат отклонения от 55 до 75%.

През първите две седмици се прилага непрекъснат светлинен ден, като в края на третата седмица се намалява на 18 часа, а от четвъртата седмица до края на угояването на 16 часа. Интензивността на осветлението трябва да е около 1,5 вата/м2.

През първата седмица патетата се отглеждат при гъстота 25 птици на 1 м2, през втората седмица - 20, през третата седмица - до 15 и след четвъртата седмица - 8-7 птици на 1 м2. Най-добре е да се отглеждат на групи по 250 патета, разпределени в отделни боксове. Обикновено по-слабите се поставят в най-добре отопляваната част на помещението и за тях се полагат по-добри грижи.

При патетата за месо много често се използва кафезното отглеждане до 20-дневна възраст, а след това - подово в помещения със сухи дворове и с ограничени възможности за движение.

Тъй като патетата приемат много вода и голяма част от нея отделят с екскрементите си, с което постелята се навлажнява бързо, налага се по-интензивно проветряване на помещенията. При студено време въздухът трябва да се обменя 4-6 пъти, при нормална температура (17-19°С) - 6-8 пъти, а при горещо време (25-30°С) - 10-12 пъти на денонощие.

Особено внимание трябва да се обръща на шума, който лесно причинява стресови шокове” на патетата, които се отразяват отрицателно на растежа и развитието им.

За правилното захранване, хранене и поене на патетата в помещението се поставят достатъчно хранилки и поилки, с които да се осигурява първоначално (до 2-седмична възраст) 1-1,5 см, а след това - 2,5-3 см фронт на хранене и съответно 0,5-1,5 см и 1,5-2 см фронт на поене. Добре е поилките да се поставят върху метални тави или над шахти с мрежи, за да не се разлива водата по постелята. Хранилките и поилките трябва често да се измиват и дезинфекцират.

При слънчево и топло време още от 7-10-дневна възраст патетата започват да се приучват да излизат на двора, а след 3-4-седмична възраст (ако не се угояват интензивно) се приучват постепенно към използване на естествените пасища и естествените водни източници (реки, потоци, канали). При липса на такива се правят изкуствени канавки с течаща вода, в които патетата да могат лесно да влизат и излизат.

В дворчетата, пасищата или около водоемите се правят леки заслони или навеси, под които да може да се прикриват от силните слънчеви лъчи и при силен дъжд и буря.

При наличието на водоеми и богати пасища след едномесечна възраст патетата може да се отглеждат изключително на паша с минимално количество фураж. Отгледаните по този начин патета на 3-3,5 месеца достигат 2-2,5 кг.

Най-изгодно е патетата за месо да се отглеждат до 55-60-дневна възраст, когато тежат повече от 2-2,2 кг.

Угояването на патетата след 65-70-дневна възраст е икономически неизгодно, тъй като започват да линеят, прирастът им намалява, а качеството на месото се влошава.