Полезна информация за домашните птици.Възможности за отглеждане на гъски в зарибените водни площи.


Важен резерв за отглеждане на водоплаващиптици са зарибените водни площи. Съвместното отглеждане на гъски (патици) и риба има свои привърженици и противници. Последните считат, че водоплаващитептици изяждат малките рибки и насекомите, които им служат за храна, пренасят болести и понякога пренаторяват водата, в резултат на което кислородът в нея намалява и развитието на рибата се затормозва. Въз основа на проверени аргументи обаче привържениците сочат икономическата изгода от отглеждането на водоплаващиптици в зарибените водни площи.

Водната растителност в басейните е фактор (положителен и отрицателен) за развитието на рибата в тях. Твърдата растителност (тръстика, папур и др.) вреди на рибата, като отнема кислорода от водата, пречи за проникването на светлината и изтощава почвата в басейна. Меката растителност (плаваща и потопена) при положение, че не е станала причина за заблатяване, е полезна за развитието на рибата, обаче не трябва да заема повече от 25% от площта на басейна. През деня тя обогатява водата с кислород и поглъща вредния за рибите въглероден двуокис, като става база за развитие на фито- и зоопланктон - главната храна на рибите. Прекомерната растителност, особено твърдата, трябва да се прорежда, като се коси в периода на цъфтеж и се изхвърля вън от басейна. Растителността, особено плаващата (водна леща, салвиния, дяволски орех, роголистник и др.), може да се прореди, като в басейна се пуснат водоплаващи птици, които я ядат с охота. Изверженията на птиците наторяват басейна и способстват за по-доброто развитие на растителността и оттам на планктона. Обаче трябва да се следи съдържанието на кислорода във водата да бъде най-малко 5 куб. см на литър вода - в противен случай има опасност от задушаване на рибата.

Гъските унищожават водното конче, което отнема част от храната на рибата, а ларвите му унищожават малките рибки.

Що се касае до изяждането на малките рибки от гъските, този въпрос има две страни:

1. Това са преди всичко болни и със слаба жизненост рибки и по този начин басейнът се прочиства от негодни рибки, които след смъртта си остават във водата и представляват източник на зараза.

2. Количеството на изядените малки рибки е нищожно - 1-2% - и загубата е много малка в сравнение с ползата, получавана от водоплаващите птици, тъй като е установено, че всяка патица увеличава косвено рибодобива с около 1 килограм. За да се намали количеството на унищожените малки рибки, препоръчва се водоплаващитептици да се пускат в басейна няколко часа след храненето на рибата, за да може тя да се оттегли в по-дълбоките водни слоеве. Освен това в басейни с преместени скоро рибки да не се пускат няколко дни водоплаващи птици, тъй като рибките са уморени, слабо подвижни, не са се ориентирали, стоят по повърхността на водата, близо до брега и могат да бъдат изядени.

Броят на водоплаващитептици в зарибените басейни зависи от дълбочината на басейна, количеството и качеството на водната растителност и развитието на рибата. На декар водна площ са достатъчни 100-120 гъски, а броят на патиците може да се удвои.

Гъските, отглеждани във водни басейни , имат чисто оперение и дават доброкачествен пух, изхранването им е улеснено и се постига до 20-30% икономия на зърнен фураж.