Полезна информация за домашните птици.Стрес-фактори отразяващи се неблагоприятно на птиците.


В понятието стрес се включват различни фактори, които утежняват състоянието на птиците в птицефермата и предизвикват реакции, отразяващи се неблагоприятно върху поведението и продуктивността на птиците, а в някои случаи водещи до заболяване и висока смъртност.

Причини за появата на стрес може да бъдат:

Неправилната технология на хранене на птиците - небалансирана дажба, недостиг на белтъчини, енергия, минерални вещества, микроелементи, витамини, неправилно съотношение между Са и Р в смеската и др.; неправилна подготовка на храната; смяна на типа на хранене (мокро-сухо), чиста смяна на партидите комбиниран фураж или на рецептите, по които са приготвени; неправилно разположение на хранилките и поилките в помещението; закачването им на неподходяща височина, разпиляването на фураж. Ненавременното хранене. Птиците привикват да се хранят в точно определен час. Чакането на фуража предизвиква излишна нервност, която е свързана с преразход на енергия, краткотрайно или продължително гладуване. Липсата на вода, непостоянната температура на водата. Когато водата е много гореща или студена, пилетата жадуват и консумират недостатъчно вода. Прекомерно топлата вода убива апетита. Влошаването на микроклимата в птицефермата - нарушение на температурния режим, неправилна вентилация, увеличение на влагата, наличие на вредни газове в птицефермата, смяна на часовете на включване и изключване на осветлението, неправилно осветление или недостатъчна мощност и др. Внезапната промяна в отношението към птиците - разни движения от страна на гледачите, шум, тропане, влизане на непознати хора, говорене на висок глас, лаене на кучета и др. Липсата на пространство - пренаселеност в сградите или клетките. Смяната на часа на събиране на яйцата. Смяната на помещението на птиците или внасянето на нови птици. Провеждането на ваксинации и други зоотехнически и ветеринарни мероприятия, появата на болести или паразити. Ограниченото хранене. То също е стресово състояние и трябва да се провежда, когато няма други стресови явления. При поява на стрес се преминава към хранене на воля.

Важно условие за предпазване на птиците от стрес е точното спазване на определения технологичен режим.

Голямо внимание се обръща на антистресовото третиране на птиците профилактично преди провеждане на някои мероприятия, като ваксинация, пренасяне на птиците в друго помещение, и лечебно при възникване на стрес. Употребяват се антибиотици с широк спектър на действие, успокояващи лекарствени средства, витаминни препарати (витамини А , С, D3, Е) и други по указание на ветеринарните лекари.