Полезна информация за домашните птици.Отглеждане на подрастващи родители от бройлерно направление.


Подрастващите родители от бройлерно направление се отглеждат подово върху дебела несменяема постеля, в добре топлоизолирани сгради с (или без) прозорци. За спазване на осветителната програма за предпочитане са сгради без прозорци. След основно почистване , , измиване и дезинфекциране в сградата се поставя пшеничена слама или друга постеля (талаш, стърготини, слънчогледови люспи) с дебелина минимум 10 см. Зарежда се оборудването, извършва се фумигация. След добро проветряване помещението се затопля 24 часа преди пристигане на пилетата. Зареждат се поилките с вода.

Броят на птиците, които ще се настанят в сградата, зависи от размера й и от гъстотата на отглеждане.

При създадени оптимални условия се препоръчва следната гъстота:

до 7 седмици - 10-12 бр./м2 ; 8-20 седмици - женски - 5 - 7 бр./м2, мъжки - 3 бр./м2 .

При закупуването на пилетата на 100 женски се осигуряват 15 мъжки еднодневни пилета. Женските пилета са от породата Плимутрок, а мъжките - от порода Корниш.

Първите дни след настаняването пилетата се хранят върху велпапе, амбалажна хартия, капаците на кутиите или в пластмасови хранилки (тавички). Една от тези хранилки се осигурява за 50 пилета. Фуражът се залага след настаняването на пилетата и след запойването им. След 3-4 дни започва зареждането на фуража и в автоматичните хранилки (за постепенно привикване към тях). При отглеждане на голям брой птици е необходимо използването на автоматични хранилки, а при по-малък (1000-2200) може да се използват тубусни. При улейните хранилки на 1 птица до 7-седмична възраст се осигурява по 8 см фронт за поене, от 8-ата седмица по 15 см за ярките и 18-20 см за петлетата. При използуване на кръгли поилки посочените нормативи може да бъдат намалени с 30-40%.

Височината на хранилката е необходимо да се регулира така, че горният й край да бъде винаги на височината на гърба на птиците.

Поенето на пилетата през първите 6-7 дни се извършва от вакуумни поилки, като на 50 пилета се осигурява по една.

След 5-ия ден започват да се зареждат с вода и поилките. Използват се основно кръгли поилки, но може да се използват и двуметрови улейни поилки. На птица се осигурява по 2,5-3 см фронт за поене. Височината на поилките също се регулира с нарастване на птиците, като те трябва да бъдат 2-3 см по-високо от гърба им.

Както при всички малки птици, така и при тази категория температурата в първите 14 дни е от особено важно значение за растежа. Необходимо е да се спазва следният температурен режим:

1-вия - 2-рия ден - 34-32°С;

3-тия - 4-тия ден - 32-31°С;

5-ия - 7-ия ден - 30-29°С;

2-рата седмица - 29-28°С;

3-тата седмица - 26-25°С;

4-тата седмица - 23-21°С;

5-ата - 7-ата седмица - 20-18°С;

8-ата - 20-ата седмица - 18-20°С

Светлината е основен фактор при регулиране на развитието на птиците. При отглеждане на птиците в помещение без прозорци се осигурява продължителност на светлинния ден, както следва:

1-вата - 2-рата седмица - 23 часа;

3-тата седмица - 20 часа;

4-тата седмица - 16 часа;

5-ата седмица - 12 часа;

6-ата - 18-ата седмица - 8 часа;

19-ата седмица - 10 часа;

20-ата седмица - 12 часа.

Интензивността на осветлението трябва да бъде: 1-вата - 2-рата седмица - 20 лукса (4 вата/м2); 3-тата - 20-ата седмица - 10 лукса (2 вата/м2). С тази осветлителна програма се цели забавяне на половото развитие на ярките. Тя е ориентировъчна и зависи от развитието на птиците. Необходимо е да се имат предвид и следните изисквания:

през периода на растеж (до 18 седмици) никога да не се допуска удължаване на светлинния ден; ако се получи закъсняване в пронасянето на ярките, ускоряването става чрез скокообразно удължаване на светлинния ден. След нормализиране на носливостта продължителността се привежда в съответствие с цитираната програма.

При отглеждане на разплодни птици в сграда с естествено осветление е необходимо да се спазват следните принципи:

съобразяване с естествената продължителност на деня през целия период на отглеждане; остава в сила изискването през растежния период да се намалява светлинният ден; увеличаването на продължителността на светлинния ден да започва след 18-седмична възраст; включването на електрическото осветление да става 30 мин. преди залез и изгрев на слънцето.

Добрата вентилация (от 3 до 5-6 м3 пресен въздух за 1 кг жива маса) осигурява необходимото количество кислород за дишане, отстранява вредните газове, праха и излишната влага.