Полезна информация за животните.Ключът за синхронизиран групов мениджмънт при свинете - 1-ва част.

Regumate® (Altrenogest)

 

РЕГУМЕЙТ – Какво представлява РЕГУМЕЙТА ?

 

 

Регумейта съдържа алтреногест, представляващ синтетичен прогестеронов аналог.

 

Регумейта е най-подходящото средство за синхронизиране на еструса при ремонтните и свинете майки. Употребата на Регумейт предизвиква увеличаване на броя на овулиралите фоликули, а от там и големината на прасилото.  Опита показва, че във фермите в които се прилага Регумейт процента на безплодие е по-малък.  Регумейта може да се използува с успех за избягване на „second litter syndrome” при първораждащите свине. 

 

      Разясняват се определен брой понятия свързани с репродуктивния менижмънт при свинете. Добавена и библиографията.

 

Първа част

 

     Ендокринология на половия цикъл и бременността при свинята. Представят се различни въпроси свързани с репродуктивния цикъл при свинята: репродуктивна анатомия, физиология и ендокринология при свинята

 

Втора част

 

      Разглежда приложението на хормоните, за подобряване на репродуктивните показатели при свинете. Основно внимание се обръща на алтреногеста, представляващ активна действаща съставка на Регумейта. Алтреногеста оказва директна роля върху подобряване на мениджмънта и плодовитостта при свинете. Прогестероновата молекула трябва да се използува много внимателно. За да бъде осъзната напълно ползата от Регумейта се третират главно два аспекта на индикациите му. Първо – активността, механизмът на действие и показанията за приложението на алтреногестта  като средство за синхронизиране на еструса. Второ – разглежда се начина по който алтреногеста синхронизира еструса, повишава заплодяемостта, плодовитостта и същевременно има профилактично действие при някои репродуктивни проблеми (най-вече при първескините). Информацията в тази част позволява на потребителите и клиентите да осъзнаят връзката между физиологичните основи на репродукцията при свинете и практическите способи за синхронизиране.

 

Лексикон

 

ЧАСТ ПЪРВА

Регумейта съдържа алтреногест, представляващ синтетичен прогестеронов аналог.

 

Регумейта е най-подходящото средство за синхронизиране на еструса при ремонтните и свинете майки. Употребата на Регумейт предизвиква увеличаване на броя на овулиралите фоликули, а от там и големината на прасилото.  Опита показва, че във фермите в които се прилага Регумейт процента на безплодие е по-малък.  Регумейта може да се използува с успех за избягване на „second litter syndrome” при първораждащите свине. 

 

    Фармакологичните свойства на алтреногеста се базират на факта, че той представлява синтетичен прогестерон. При свинете този препарат наподобява секрецията на прогестерон от жълтото тяло. Основният ефект на това съединение се дължи на блокирането цикличните процеси в яйчните, когато те достигат края на лутеалната фаза. Следователно алтреногеста не предотвратява развитието на яйчниците по време на лутеалната фаза, а спира цикличните процеси когато трябва да стартира фоликулната фаза. Приет дневно в доза 20 милиграма (мг) алтреногеста, подтиска узряването на фоликулите, без това да оказва влияние върху ппродължителността на живот на жълтото тяло.

      Това съединение е ефективно само при половозрели свине, т. е. които са показали най-малко един път признаци на еструс.

    След 18 дневно третиране с Регумейт, всички животни в групата, се намират едновременно в началото на фоликулярната фаза, независимо от индивидуалните различия,  в началото на приложението на препарата.

 

Полов цикъл при свиня

 

      Продължителност - средно 21 дена, с две фази: лутеална и фоликулна. Лутеалната фаза: продължава 14-15 дена, когато се развива и функционира жълтото тяло. По време на този период, индуцирането на еструс е безрезултатно. Фоликулна фаза: продължава 5-6 дена, по време на която фоликулите се развиват и това завършва с еструс и овулация.

 

Как трябва да се използува и прилага Регумейт ?

 

 

Синхронизиране на еструса

 

 

       Прилага се при всички ремонтни прасета или свине майки, в дневна  доза от 5 мл, в продължение на 18 дена. В продължение на 4-6 дена след последното третиране свинете се разгонват и биха могли да бъдат осеменени. След 18-я ден на третирането, половият цикъл при свинете е блокиран, като всичките животни се намират в края на лутеалната фаза. Когато третирането внизапно се преустанови, протичането на половия цикъл  незабвно се деблокира, стартира фоликулната фаза, и всички свине се разгонват в продължение на 4 до 6 дена.

      В един експеримент извършен във Франция с 523 ремонтни свине е демонстриран превъзходния ефект на синхронизиране, постигнат след приложението на Регумейт (Martinat-Botte, et al., 1989: Introduction of gilts into breeding in the all-in all-out system. Increase in the fertility and the prolificy after synchronization of estrus by a progestagene (Regumate) Journees Rech. Porcine en France, 21, 125-128).

 

Животни

Брой свине

% на разгонените

% разгонили се за 5 дневен период

опрасени

 

 

Общ брой новородени

 

 

Контролни

281

97

1,1

80,8

P<0,05

9,1±2,3

P<0,05 

Третирани

с Регумейт

18 дена

242

 

96

 

97,1

 

88,4

 

9,6±2,3

 

 

 

 

 

Приложение на Регумейта при репродуктвни заболявания при младите ремонтни свине

 

    Много често в края на лактацията при първескините, енергийния баланс е негативен. Това предизвква редица репродуктивни заболявания. В тези случаи те се нуждаят от повече време за възстановяване на тяхната разплодна телесна кондиция. Поради тази причина те трябва за отбият своите прасенца  три дена по-рано, в сравнение с по-възрастните свине. През този тридневен период е необходима до се прилага по 20 мг Регумейт. По този начин първескините в групата ще се разгонят синхронно с останалите от групата, но междувременно те са имали 3 дена за възстновяване. Проведените множество експерименти са показали, че по този начин се постига една много добър ефект на синхронизиране, имащо същевременно много добро позитивно въздействие върху заплодяемостта и броя на новородените пресенца. 

 

 

 

Опрасване

ден 0

Ден 25

Ден 25 - 28

Ден 28

Ден 33

Многораждали

свине

кърмене

кърмене

отбиване

Еструс и изкуствено осеменяване на всички разгонени

първескини

Отбиване

Начало на третиране с Регумейт

третиране с Регумейт

Край на третиране с Регумейт 

 

 

 

Проведени експерименти

 

Експеримент 1

 

 

Група

Брой на свинете

Период на възстановяване на половоцикличната дейност

% опрасени

Средна големина на прасилото

Контрлна

72

11 ,1

66,7

9,8±2,9

3 дена Регумейт

91

8,2

82,4

10,5±3,2

 

 

 

Експеримент 1

 

 

Група

Брой на свинете

% опрасени

% синхронизирани

за 4 дена

Общ брой новородени на прасилото

Общ брой живородени на прасилото

Контрлна

201

76,1

79р6

9,8

7,2

3 дена Регумейт

202

82,2

83,4

10,1

8,0

 

 

 

Предимства от приложението на Регумейт 

 

 

Подобряване на репродуктивните показатели

 

 При третираните с Регумейт свине броят на  овулиралите фоликули е по голям имащо за резултат съответно по-голямо просило   Третирането с Регумейт съответно увеличава плодовитостта при свинете   Някои ексеприменти се показали, че комбинацията от тези два ефекта се допълват и от по-големия брой на новордени живи прасенца за прасило – средно с 1  

 

Ключът за постигането на синхронизиран групов мениджмънт

 

 Синхронизирания групов мениджмънт за свине (SYGMA-sysytem) е наречен още партиден мениджмънт.   Половия цикъл при всички свине от групата се намира на един и същ истадий на синхронизиране. Опрасването, отбиването и покриването стават в приблизително един и същи момент.   Sygma-System има редица предимства – повишава здравния статус в едно стадо, позволява по-добро планиране и по-добра организация във фермата, по-малка потребност от ремонтни свине при условия че отделните групи са добре синхронизирани.   Добра синхронизация на еструса би могло да е постигне само чрез приложението на Регумейт.   За повече информация посетете сайта:  

     Трябва да се прави разлика между синхронизиране на еструса и индуциране на еструс

     Синхронизиране на еструса: С алтреногест се осъществявавременно спиране на половоцикличната дейност подобно на това по време на бременността и кърменето.Третирането би могло да стартира от почти всеки стадий на половия цикъл. Когато приложението на алтреногест се преустанои, свинете ще се разгонят в продължение на 4 до 6 дена.

    Индуциране на еструс: При наближаване на фоликулната фаза приложениета на различни препарати (с FSH или LH действие например). Това не би могло да се осъществи по време на всяка фаза на половия цикъл. Приложени по време на ранната лутеална фаза например често тези препарати предизвикват образуването на цистозни фаликули, което намалява фертилитета (заплодяемостта).

      Синхронзирането и индуцирането на еструс биха могли да се допълнят взаимно

     Индуцирането на еструс при свинете в едно стопанство или група е ефективно в около 40-80%. Това е така, защото това третиране е рзултатно само в случаите когато животните се намират във фоликулната фаза.

    Синхроницирането и индуцирането на еструс би могло да се съчетае с приложението на Регумейт. 5 дена преди желания ден за осеменяване, третирането на алтреногест се преустановява. При синхронизираните животни фоликулната фаза настъпва по едно и също време. В този момент индуцирането на еструс е ефективно. Инкрецията на естрогени в организма на женските животни стартира синхронно  и признаците на еструс са много добре изразени. Това от своя страна води до стимуларне на овулацията и евентуално дори до увеличаване на живородените прасенца.

Регумейта е безвредно и сигурно средство

     Регумейта е прогестеронов аналог. Така че третирането с този препарат, наподобява хормоналните нива по време на бремеността при свинете. Настъпва само едно временно преустановяване на половата цикличност. Тана и след отбиването на прасенцата, половоцикличната дейност се възстановява, и свинята се разгонва след около 5 дена. Аналогични процеси настъпват и след 18 дневно приложение на Регумейта. Третирането с Регумейт не оказва някакво вредно въздействие върху хормоналния баланс при свинете от всички възрасти.

Фактори, които трябва да се имат предвид при приложението на Регумейт

 

Животните

 Да не се прилага при животни на възраст под 210 дена  Животните бе трябвало да се разгонвали най-малко един път преди да се пристъпи към приложение на Регумейт  Необходимо е преди приложението на Регумейт да са били проведени всички необходими ваксинации  Необходимо е да се осигурят добри условия на хранене и гледане по време на третирането. Да се избягва стреса  Когато третирането се преустанови, би трябвало да се приложат всички обичайни процедури водещи до допълнително стимулиране протичането на еструса (ежедневен контакт с нерез, увеличаване на интензивността на светлината, да се осигури свободно пространство)

 

Продукта

 

 Необходимо е флакона да се съхранява при стайна температура  Дане се разклаща преди употреба  За едно дозиране е необходимо пълно натискане на помпичката за 2 секунди и след това тя трябва да се освободи  Запушване на дюзата на флакона със специалния накрайник.  Да се избягва контакт  кожата  Предпазвайте от неблагоприятни външни въздействия контейнера с препарата. Вредни фактори: слънчева светлина, температури над 50 градуса, опаковките да се запазят цели и да не се изгарят дори след употреба.

 

      Приложение

 Приложението трябва да стартира 18 дена преди да бъдат отбити прасенцата. Денят на отбиването трябва да е последния на третирането  Приложението е индивидулано  Прилага се непосредствено преди залагането на фуража (храненето)  Трябва да сте сигурни, че всяко едно животно е поело напълно своята индивидуална доза

       Накратко - информация за продукта

 

       Показания – за синхронизиране на еструса при половозрели свине

 

       Доза – 1 натискане се равнява на 5 мл – една доза (20 мг алтреногест)

 

      Ремонтни свине – 5 мл ежедневна доза на ремонтно прасе, орално, в храната за незабавна консумация. Необходимо е дозата да се разпръсне равномерно върху хланителната ширина за всяко индивидулано прасе.

      Да не се съхранява при температура над 25 градуса. Да се предпазва от слънчева светлина, температури над 50 градуса, опаковките да се запазят цели и да не се изгарят дори след употреба, да се пази на места недостъп от деца, само за  приложение при животни.

   Контраиндикации

Да не се прилага при мъжки животни

Да не се прилага от бременни животни и от такива, страдащи от инфекция на женските полови органи

Необходимо е да се прилага указанната доза. По-ниско дозиране може а предизвика образумане на яйчникави цисти 

 

Предпазни мерки

      Работещите с Регумейт да използуват ръкавици  и подходящи предпазни дрехи. След работа с продукта и преди ядене е необподимо старателно измиване

Забранява се контакт с продукта на  жени, които са майки на кърмачета.

Глобализация – благоприятни възможности (ползи) и заплахи

      В 21 век възможностите за комуникации и транспорт са почти неограничени. Глобализацията е логично последствие от това. Световната търговия става факт. Земеделието, по-специално реподукцията на кравите и свинете следват неизменно тези тенденции. В резултата на това крайните клиенти имат голям избор. Те се възползуват от разнообразните оферти. От друга страна производителите трябва да посрещнат предизвикателствата на тази световна надпревара.

       За някои глобализацията означава нова възможност, за други е заплаха. Както обикновенно, целта е тази заплаха да бъде превърната в полза. Това не е лесно. Днес европейските свиневъдни ферми не контролират редица важните  аспекти определящи рентабилността на тяхната продукция – като непостоянния характер на цените фуражите, или например факта че властите поставят повишени изисквания към технологиите на хранене и отглеждане, определящи доброто благосъстоние на животните, продиктувано от повишените изисквания на консуматорите. Отрасловите изисквания стават все по-строги. Всичко това оказва опрделящо въздействие върху производствените разходи и себестойността на продукцията.

    Гнерално въведение

Пет фактора окзават влияние върху себестойността на свинското месо

Цена на фуражите Строителство и поддържане на свинефермите Разходи свързани с обслужването и работата с животните Генетика (оказваща влияние върху плодовитостта, образуването и формирането и растежа на мускулите) Генерален мениджмънт – репродукция и ремонт на стадото

   Разходите свързани със закупуването на фуражите, строителството и поддържането на фермите и обслужването и отглеждането на животните (работната заплата) са най-големи в Европа, в сравнение с всички останали места по света. Това е причината, поради която европейските производители трябва да компенсират своето изоставане, чрез оптимизиране на селекцията и подобряване на мениджмънта на репродуктивния процес.  

Оцеляване = създаване на допълнителна ползи 

    Европейските свиневъди са принудени да ограничат разходите си, там където това е възможно. Ако те искат да оцелеят, или по-добре да засилят своята конкурентна способност  те трябва да създадат допълнителни доходи. От изключително значение за  рентабилността на всяка свинеферма подобряване на фертилитета и постигане на по-добра плодовитост.

Това е причината поради която свиневъдите трябва да поемат разноските и засилят своето внимание инвестират в такива области като генетика, мениджмънт на фермата, подобряване на условията на отглеждане, правилен ремонт на стадата и синхронизиране на еструса. Феремерите които мислят за бъдещето, ще дадат предимство и ще инвестират в най-модерните и същевременно социално приемливи технологии и ресурси. 

  Настоящата брошура представя един общ преглед на това, как стратегия на плануваното (предопределеното) управление на репродукцията в една ферма, би могло да увеличи значително доходоносността.

Репродуктивна анатомия, физиология и ендокринология при свинете

  За да се разбере правилно половия цикъл и протичането на ранната бременност при свинята, е необходимо да се познават добре устройството и развитието на яйчниците и матката. В тази част се разглежда как потичат процесите свързани с растежа развитието  и овулацията на фоликулите, протичащи по време на половия цикъл. Разяснават се също така и ендокринната регулация на тези процеси. Описват се също така и процесите свързани с образуването и регресията на жълтите тела (при циклиращите животни),  или тяхното запазване и функциоиниране в случай на бременност. Особенно внимание се отделя на биологичната роля на прогестерона по време на ранната бременност.

        1.1 Репродуктивна анатомия при свинята

   Половата система при свинята се състои от яйчници, яйцепроводи, матка, влагалище и вулва. Морфологичните различия в структурата на тези органи зависят от възрастта, физиологичното състояние, генетичния тип и фазата на половия цикъл.

        1.2 Репродуктивна физиология на свинята

        1.2.1 Развитие на яйчниците

    По време на първият месец на бременността, все още е невъзможно определянето на пола на ембрионите. Полът на развиващите се фетуси би могъл се определи едва на 40-я ден. Първите примордиални фоликули в яйчниците (където ооцитите са обградени от един слой клетки ) могат да се установят 20 дена по-късно, около 60-я ден на бременността. По-голямата част от примордиалните фоликули се образуват преди раждането.

   Образуването на примордиаолни фоликули продължава през първите 15 дена след раждането. Развитието на ооцитите е блокирано в дипотентния стадий на мейотичната профаза. По-нататъшното развитие и мейозата на тези ооцити се осъществява по време на пубертета.

   Първичните фоликули се  установяват на около 15-я ден след раждането, а първите видими антрални фоликули (> 2 мм) на възраст около 3-4 месеца. На тази възраст яйчниците съдържат множество фоликули с диаметър 1 до 3 мм. Теглото на яйчниците на тази възраст е приблизително около 1 грам.

 

 

 

Период от онтогенезата

Степен на развитие

 

Бременност

0 - 40 ден

Полово диференциране

40 – 60 ден

Първи примордиален фоликул

60 -115 ден

Примордиални фоликули/ Раждане

 

След раждането

15 ден

Първични фоликули

90 – 120 ден

Видими антрални фоликули

180 – 220 ден

Пубертет

 

   Следва бързо нарастване на яйчниците. Всъщност те достигат маса 10 – 15 грама, 2 месеца преди първата овулация, която настъпва на възраст 6-8 месеца. Най-големият фоликул достига своят преовулаторен растеж непосредствено преди настъпването на пубертета. Този растеж завършва с първата овулация.

       1.2.2 Развитие на матката

Матката има главно две фази на изразен растеж. Първата непосредствено след появата на първия антрален фоликул, а втората след началото на пубертета. След настъпването на пубертета, растежа на матката протича паралелно с големината на тялото.

       1.3 Репродуктивна ендокринология

       1.3.1 Полово развитие на подрастващите ремонтни прасета

 период преди половото съзряване („незрял период”, първият месец след раждането). През този период се отделят сравнително големи количества LH (лутеинизиращ хормон) и FSH (фоликулостимулиращ хормон). Яйчниците все още са незрели, а теглото на матката е приблизително 50 грама.  Период на инфантилност (детски период, infant period, вторият месец от живота). През този период от живота инкрецията на FSH се увеличава, докато тази LH намалява.  Неактивен период (възраст 3-4 месеца). През този период амплитудата на LH секрецията се нараства, докато концентрацията на FSH остава висока. През този период се появява първия антрален фоликул в яйчниците. СЕкрецията на естрогените се повишава, и матката започва да расте много бързо.  Период на очакване (около 4- 5 месеца, когато наближава  и се достига пубертета). През този период секрецията на LH и FSH намалява в резултат на увеличената секреция на естрогени. Матката тежи вече над 200 грама. Развитието на подрастващата свиня до пубертета продължава приблизително 5 месеца. През този период, периода на очакване, все още липсват така необходимите сигнали предизвикващи предовулаторно нарастване на фоликулите и съответно настъпването на овулацията.

      1.3.2 Развитие на антралните фоликули

Яйчниците съдържат голям брой от примордиални фоликули; представляват ооцити намиращи се в профазата на първото мейотично делене, заобиколени от един ред плоски епителни клетки. Тези примордиални фоликули съществуват непосредствено преди и в периода около самото раждане на женските прасенца. С настъпването на пубертета, яйчниците на свинете съдържат около 420 000 от тези примордиални фоликули. Преди раждането, една малка група от примордиални фоликули стартира своето развитие, което се осъществява повече или по-малко непрекъснато. Първоначално фоликулите се развиват до първични фоликули. Това стартира най-рано на 15-я ден след раждането. Ооцита нараства и обкръжаващият го слой от епителни клетки става кубичен.     Вторичният фоликул съдържа няколко слоя от кубични епителни клетки, означени вече като гранулозни клетки, заобикалящи ооцита. Тези гранулозни клетки произвеждат специален theca interna образуващ фактор, който индуцира образуването на съединителна тъкан, обграждаща фоликула. По-късно тя се диференцира и образува theca interna (вътрешната обвивка на фоликула). Механизмът който регулира образуването и развитието  групата малки примордиални фоликули във вторични е неизвестен. Ясно е, че въздействие върху тези процеси не оказват нито LH нито FSH отделяни от хипофизата. Най-вероятно са включени процеси протичащи вътре в яйчниците.    Вторичния фоликул се развива в третичен (антрален), в момента когато гранулозните клетки започнат да произвеждат течност и по този начин между тях възникват кухини изпълнени с флуиди (кухина= антрум). Необходима предпоставка за образуването на кухината е наличието поне на базални стойности на LH и FSH. В антраните фоликули, LH рецепторите се намират в клетките на theca interna. Под въздействие на LH клетките theca interna произвеждат андрогени (най-често тестостерон). По време на половия цикъл, овулират фоликули произхождащи от т. нар. група на антралните фоликули. Когато антралиня фоликул нарастне (вече е станал стар антрален фоликул), FSH и тестостерона индуцират производството на ензима ароматаза в гранулозните клетки. Ароматазата превръща образувания в тека клетките андроген в естрогени. Тези естрогени представляват маркер или параметър характеризиращ развиващите се фоликули и е от изключителнта важност заповеденческите промени по време на еструс. Те именно представляват спусъка водещ до настъпването на овулацията.

   Развитието от примордиален фаликул в антрален продължава приблизително 80-100 дена. По време на това развитие промени претърпяват както гранулознит