Полезна информация за свинете.Повишаване ефективността на храненето на прасетата за угояване. 70-80% от разходите за производство на свинско месо са свързани с храненето.

При всички категории свине трябва да се повишава ефективността на храненето, но тя е особено важна при угояваните прасета, защото от общото количество фураж най-големият дял отива за тази категория. Угояването е крайната фаза от отглеждането на свинете, затова неговата интензификация е тясно свързана с повишаването на ефективността на храненето. Тя може да допринесе твърде много за намаляване себестойността на свинското месо и с това изобщо да се повиши икономическата ефективност от отглеждането на свинете. Високоефективно е онова хранене, което осигурява добро здравословно състояние, висок прираст, ниски разходи на фураж за единица продукция, качествено и евтино свинско месо.

За да се повиши ефективността на храненето при угояваните прасета, необходимо е да се спазват редица изисквания. Едно от тях е да се познават потребностите от хранителни вещества, да се знае кои фуражи и в какво количество трябва да участват в смеските (дажбите), като се имат предвид тяхната хранителност, диетичност, влияние върху качеството на месото и др. Трябва да се осигури интензивен растеж при хранене на воля, да се използват пълноценни дажби, които да спомогнат за пълна изява на генетичните възможности за интензивен растеж. Да се използва икономично протеинът, респ. белтъчните фуражи.

Концентрираните фуражи и добавките да се изхранват само под формата на смески. Да се поддържа много добър апетит на прасетата през целия период на угояването. Дажбите да се отличават с висока смилаемост и да са издържани в санитарно отношение. Участието на различните фуражи в дажбите да бъде съобразено и с икономиката на храненето. Да се сведат до минимум загубите на фураж от разпиляване. Да се отглеждат прасета от генотипове, отличаващи се с високо оползотворяване на фуража. Да се провеждат необходимите ветеринарномедицински мероприятия за поддържане на висок здравен статус на свинете.