Полезна информация за свинете.Възраст за използване на свине за разплод.


Половата зрелост на нерезите от различните породи свине , изразена чрез инстинкта за съешаване и образуване на годна за оплождане сперма, настъпва между 6- и 8-месечна възраст. При скорозрелите породи свине тази възраст настъпва с две седмици по-рано.

Нерезите от основните породи свине у нас (Голяма бяла, Ландрас, Немска благородна, Йоркшир и др.) започват да се използват за разплод при правилно хранене и отглеждане към 10-месечна възраст и жива маса 120-140 кг, а от породата Източно балканска свиня - на 13-16-месечна възраст. Главното условие за получаване на нерези с висока полова активност е правилното им отглеждане без прекомерно затлъстяване. Това се постига чрез пълноценно хранене на животните и отглеждане с редовна разходка. В добрите племенни стада се смята за нормално ремонтните мъжки прасета да се използват за разплод на 8-месечна възраст.

Установени са известни различия в половото развитие на нерезите, получени при родствено и неродствено съешаване. При инбредните нерези сперматогенезата настъпва 10 дни по-късно, отколкото при нерезите от линиите без родство. Нерезите кръстоски имат 30% по-тежки семенници и с 20% по-голям обем на еякулата, концентрация и подвижност на сперматозоидите. Сега в много европейски страни и САЩ се използват нерези кръстоски и хибридни нерези от синтетични линии. Нерезите кръстоски се смятат за предварителен етап до въвеждането на хибридни нерези от синтетични линии.

Съществено влияние върху половата дейност оказва режимът на използване на младите разплодници. Препоръчва по 1-2 скачки на седмица след настъпване на половата зрелост на нерезите, а от 12 до 18-месечна възраст - по 2-3 скачки на седмица. През този период нормите трябва да съставляват 50% от броя на скачките на възрастните нерези (над 20 месеца).

Женските прасета от културните породи свине достигат физиологична полова зрелост (първа овулация) на 6-7-месечна възраст. Интензивността на овулацията им се увеличава прогресивно през следващите полови цикли. Преминаването на повече полови цикли и бързият растеж на половите им органи след 10-месечна възраст обуславят по-висока потенциална плодовитост.

Половата зрелост на свинете е прогресиращ процес, при който възрастта за първото заплождане трябва да се определя внимателно, без да се избързва. Същевременно късното заплождане при преминаване на по-голям брой полови цикли обуславя прекомерното развитие на съединителна тъкан, вследствие на което свинете се заплождат трудно. Такива свине, след като се опрасят, нямат висока млечност и не отглеждат добри прасета.

Подходящата възраст на заплождане на ремонтните свине зависи от породната им принадлежност, от предназначението им (за племенно или стоково стадо) и главно за телесното им развитие. Обикновено ремонтните свине се заплождат, когато в развъдна кондиция достигнат жива маса, съставляваща 50-60% от масата им при завършване на растежа.

Оптималните граници за заплождане на свинете от породите, развъждани у нас, е 8-10-месечна възраст и 100-130 кг жива маса. Източнобалканските свине се заплождат при жива маса 70-80 кг. При умерена интензивност на растеж (среден дневен прираст до 500 г) ремонтните свине да се осеменяват на 9-месечна възраст, а при висока интензивност на растеж (среден дневен прираст над 600 г) - на 8-месечна възраст при достигане на 120-130 кг жива маса и в двата случая.