Полезна информация за Вашите зайци.

Породи зайци за месо

Отглеждането на зайци може да бъде икономически ефективен подотрасъл на животновъдството. Производство

на заешко месо, което поради отличните си диетични качества, дребнозърнеста структура, биологична пълноценност, нисък процент на холестерол в месото, го прави търсен продукт на западноевропейския пазар.

Бял новозеландски заек

Порода от месодайно направление, специализирана за производство на младо заешко месо. Бялият новозеландски заек има добре изразени месодайни форми, средно дълго тяло, добре замускулени задни части и шия, широк гръб и лопатки. Зайкините се отличават с голяма скорозрелост, плодовитост, висока млечност и добри майчини качества. Те се използват за разплод на 4-4,5-месечна възраст, когато са достигнали 80% от живата маса на родителите. Раждат 8-10 зайчета, а често пъти и много повече. При отглеждане на зайчетата до 3-месечна възраст и при хранене с целодажбени гранулирани фуражи те достигат жива маса 2,5-2,7 кг, като за един кг прираст изразходват 2,8-3 кг фураж. Много добре понасят т.н. уплътнени озайчвания - заплождат се до 10-я ден след раждане и достигат до 7-8 озайчвания за година.

Калифорнийски заек

Една от най-скорозрелите месодайни породи, характеризираща се с късо, широко, набито и добре замускулено тяло. Калифорнийският заек достига полова зрелост на 4,5-5-месечна възраст. Млечността на зайкините е висока и те изхранват 7-8 и повече зайчета. Живата маса на възрастните животни е 4,5-5,2 кг. В млада възраст достигат жива маса 2,5-2,7 кг, като по продуктивни показатели не отстъпват на белите новозеландски зайци.

Цика

Цика е бройлерен хибрид, притежаващ ценни качества: скорозрелост - 115 дни; плодовитост - 8-10 озайчвания за година, при средно 9,1 живородени и 8 отбити зайчета; устойчивост на заболявания; добре оформено и замускулено тяло; отлични органо-лептични качества на месото при достигане на кланична кондиция на 84-я ден (преди достигане на полова зрялост и получаване на характерен привкус); способност за добро усвояване на фуражите и формиране на ниска себестойност при разход на фураж 3 кг/1 кг прираст. Хибридът е изключително рентабилен за отглеждане и се търси както на пазара за месо, така и за разплодни животни.


Още за зайците: