Полезна информация за зайците.Бонитиране на зайци. Бонитирането е важен момент в развъдно-подобрителната работа при зайците. Бонитирането на зайци определя племенните им

качества на основата на комплексната оценка и се извършва по следните показатели: породност, живо тегло, телосложение, цвят, гъстота и изравненост на космената покривка, пухова продуктивност (при породите за вълна) и плодовитост.

Бонитирането на зайците се провежда обикновено през ноември и декември, когато линеенето е приключило и космената покривка е в най-добро състояние.

Преди бонитиране всички категории зайци в зайцефермата трябва да бъдат в развъдна кондиция. Това налага 15-20 дни преди бонитирането дажбите на някои зайци, при които има затлъстяване, да бъдат намалени, а при отслабналите - увеличени. Непосредствено преди провеждането на това мероприятие се извършва ветеринарен преглед на всички зайци. Тези от тях, които са болни или съмнителни за заболяване, се бракуват и не се допускат до бонитиране.

В резултат на бонитирането всички животни от едно стадо получават класна оценка. Получилите най-висока оценка се използват за попълване на племенното ядро и останалата част на стадото. Съставят се планове за подбор на двойките, отглеждането на племенните млади животни, закупуването или продажбата на племенни зайци и т. н. Данните от бонитирането се използват за съставяне план за селекционно-племенна работа, оценка на извършената развъдно-подобрителна работа, начина на хранене и отглеждане на зайците.

Възрастните зайци от породите за комбинирано използване се оценяват по породност, живо тегло, телосложение, оцветяване, гъстота на космената покривка, изравненост на космената покривка и плодовитост.

Ремонтните млади зайци и младите зайци, продавани за разплод на възраст 2-3 месеца, се оценяват по породност, живо тегло и телосложение.

Възрастните зайци от породите за пух се оценяват по породност, живо тегло, телосложение, пухова продуктивност и плодовитост.

Преценка на зайците по породност

При преценката по породност към чистопородните се отнасят тези зайци, които са родени от родители от бонитираната порода. Чистопородността им се установява от зоотехническите документи. Към тях се отнасят и зайци-кръстоски от 4-то поколение, които са получени чрез поглъщателно кръстосване, с добре изразен тип за породността.

Преценка на растежа и развитието на зайците

Преценката на растежа и развитието на зайците се базира на индивидуалните данни от живото тегло, взето през различните им възрасти с точност до 0,1 кг.

Преценка на зайците по телосложение

Преценка по телосложение се извършва окомерно по степента на развитие на костите, ширината и дълбочината на гърдите, формата и размера на главата, линията и формата на гърба, здравината и постановката на краката.

Като големи недостатъци в телосложението се смятат слабите и лошо развити кости, шаранообразният или провисналият гръб, тесните и плитки гърди, изкривените и неправилно поставени крака, срязаната или провиснала крупа.

По-малки недостатъци са неправилната или нетипична за породата форма на главата, увисналите и несъответстващи на породата уши, провисналият корем и недостатъчно развитите гърди.

Зайците с големи недостатъци в телосложението се изключват от племенно използване.

Преценка по гъстота на космената покривка

Преценката по гъстота на космената покривка се извършва окомерно, чрез палпация (опипване) и по големината на дъното на розетката. По големината на дъното на розетката тя се определя чрез продухване на косъма в областта на гърба и страните срещу направлението на косъма.

Преценка по изравненост на космената покривка

Преценката по изравненост на космената покривка се извършва чрез съпоставяне големината на розетките в областта на крупата, гърба и поясницата.

Преценка по цвета на космената покривка

Преценката по цвета на космената покривка при зайците за месо и кожи се извършва окомерно на дневна светлина. При животни със зонално оцветяване на осилестите влакна тя става по характера на розетката на бута, гърба и страните, като едновременно се отчитат количеството и контрастността на образуваните кръгчета. Зайците с нетипично за дадената порода оцветяване на космената покривка се бракуват.

Преценка на пуховата продуктивност

При възрастния заек от породите за пух се определя от количеството пух, получено за цялата година, а при младия - от сумарното количество, получено, когато той е на дву- и четиримесечна възраст.

Преценка по плодовитост

Преценка по плодовитост при възрастните зайкини се прави според отбитите най-голям брой зайчета от две озайчвания. Плодовитостта на мъжкия разплодник се оценява по процента на оплодените от него зайкини в продължение на цялата производствена година.

Млади зайчета на възраст два или три месеца получават клас при бонитировка по показателите породност, живо тегло и телосложение.