Полезна информация за зайците.Сгради и оборудване за отглеждане на зайци. За зайцеферма се избира равен или с лек наклон терен с ниски подпочвени води,

защитен от ветрове, със слабопропускливи почви, като се избягват глинестите и заблатените. При избор на място за строеж на ферма за отглеждане на зайци е необходимо да се предвиди възможност за водоснабдяване, електрификация, осигурена пътна връзка. Зайцефермата да бъде отдалечена от други животновъдни обекти най-малко на 300 м, а за зайцеферма с над 100 броя зайци - не по-малко от 500 м, както и на 100-500 м от железопътна линия.

Дългата ос на сградата се ориентира в посока изток-запад, така че силното лятно слънце да огрява тесните стени от изгрев до залез. Лицевата част на сградата се разполага от южната страна, за да се осигури през зимата максимално използване на слънчевата топлина. Не трябва да се допускат температури по-високи от 30 градуса, тъй като са неблагоприятни за зайците. За целта в помещението, където се отглеждат зайци, трябва да се осигури вентилация с правилно насочени въздушни турбулентни потоци, поемащи замърсените тежки фракции от зоната около пода, като осигурения въздухообмен през зимата да е от порядъка на 2 м3/кг ж.т, а през лятото - 1 м3/кг ж.т. при скорост на въздуха съответно 0,1-0,2 м/сек. Подът трябва да е бетониран с осигурен наклон за оттичане на течните фракции, лесен за миене и дезинфекция. Шумът е стресов фактор и трябва да се избягва.

От начина на отглеждане на зайците до голяма степен зависят правилният растеж, продуктивността и здравословното им състояние.

В промишленото зайцевъдство отглеждането е в клетки за зайци, на открито под навес, в закрити помещения и комбинирано. Помещението функционално трябва да е разделено на два сектора - развъден и за угояване.

В развъдният сектор зайците се отглеждат в единични клетки за зайци, разположени едноетажно и оборудвани с родилни сандъчета се настаняват майките от основното стадо. Сандъчетата трябва да са със заоблени ръбове на отвора и подвижен капак, улесняващ манипулациите с новородените. Мъжките разплодници също се настаняват в единични клетки, като се предвижда по един мъжки на 7 майки.

В угоителния сектор подрастващите зайчета се отглеждат групово, по 7-8 в клетка до 60-ия ден, след което се извършва разреждане - по 6 бр. Клетките в този сектор се разполагат на два етажа, като се предвижда да осигуряват по 0,08-0,1 кв. м площ на 1 заек.

В двата сектора клетките трябва да са оборудвани с хранилки и поилки, удобни за често налагащите се манипулации на миене и дезинфекция.

Размерите на помещенията се съобразяват с оптималната площ за едно животно

Поставяне в клетка (според теглото)

Тегло
(кг)
Минимална площ на пода
на клетката/кв. см
Минимална височина
на клетката/см
Заек 1 кг 1400 30 Заек 2 кг 2000 30 Заек 3 кг 2500 35 Заек 4 кг 3000 40 Заек 5 кг 3600 40

Поставяне в клетка на зайци за размножаване

Тегло на зайкиня
кг
Минимална площ на клетката на зайкиня и малките й
кв. м
Минимална височина на клетката
см
Минимална площ на гнездото за малките
кв. м
1 0,30 30 0,10 2 0,35 30 0,10 3 0,40 35 0,12 4 0,45 40 0,12 5 0,50 40 0,14