Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

РИОСВ Бургас провери сигнал за строителство на къмпинг Градина

Актуални агро новини.РИОСВ Бургас провери сигнал за строителство на къмпинг Градина.

РИОСВ Бургас извърши проверка на сигнал за строителство на къмпинг „Градина“ в землището на Созопол, получен в инспекцията. По време на проверката е установено, че строителството засяга частни имоти с проведени процедури по екологичното законодателство.

Строителният обект не е обозначен, но по местоположението му става ясно, че се касае за съгласувано скоро инвестиционно предложение за изграждане на ресторант, бар, магазини, обслужваща улица и паркинг в частен имот на площ от 5,5 дка.

Имотът попада в границите на защитена зона „Бакърлъка“ – защитена зона за опазване на дивите птици, и граничи със защитена зона „Плаж Градина – Златна рибка“ – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. РИОСВ Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чрез изискан доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с решение №БС-2-ОС/14.03.2018г., с което инвестиционното предложение е съгласувано.

Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в устройствена зона за курорт и допълващи дейности съгласно ОУП на Община Созопол, който е преминал през екологична оценка в МОСВ.

По отношение на строителството и спазването на ЗУТ РИОСВ ще бъдат сезирани компетентните органи – Община Созопол и РДНСК Бургас

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates