Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Нивата на реките продължават да се повишават

Актуални агро новини.Нивата на реките продължават да се повишават.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Повишения вследствие на валежи и снеготопене са регистрирани във водосбора на р. Искър и р. Черни Вит. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста  от -5 см до +2 см, за водосбора на р. Искър от -18 см до +36 см;  за водосбора на р. Вит от -6 см до +22 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Бели Вит при гр. Тетевен, на  р. Вит при с.Търнене и р. Осъм при гр. Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -4 см до +4 см, само водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново се е повишило по-значително с до +59 см в резултат на валежи. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -25 см до +35 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +30 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +138 см; за водосбора на р. Бяла от -2 до +8 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица и във водосбора на р. Въча (от -77 см до +103 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на реките от родопските водосбори са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -4 см до +36 см, а за водосбора на р. Места от -1 см до +67 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: През следващите два дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на валежи на 31.01 са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 31.01 и 01 и 02.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.01) и утре ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. На 31.01 и 01.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 31.01 и на 01 и 02.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения, като днес вследствие на валежи комбинирани със снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор, по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Банкенска и р. Блато. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 31.01 и 01 и 02.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения, като на 31.01 и 01.02, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 31.01 и на 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес  и през следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта на 31.01 срещу 01.02, в резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн:  В периода 31.01-02.02 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на р. Марица и р. Тунджа. От вечерните часове на 31.01 и на 01.02, в резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, са възможни незначителни  и краткотрайни повишения във водосборите на р. Марица (във водосбора на р. Сазлийка) и р. Тунджа (в горното и средно течение).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водното ниво ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 02.02.2019 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

По технически причини няма данни от последната симулация на системата.

Западнобеломорски басейн:  По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Струма и в притока ѝ р. Струмешница и в долното течение на р. Места. През следващите три дни  речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене, има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 30.01.2019 г. във водосбора на р. Струма (долните части от водосборите на р. Мелнишка, р. Струмешница и р. Петричка, както и в долните части на основната река).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 31 януари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 73,735 млн.м3, което е 19,02 % от общия обем, приток към 12,0 часа 265,575 м3/ сек /нараства/; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 49,653 млн.м3, което е 9,99% от общия обем, приток към 12,0 часа 357,225 м3/сек /нараства/

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 15 язовира:

„Ахелой“ – 0,065 м3/сек;

„Бели Лом“ – 0,060 м3/сек;

„Горни Дъбник“ – 0,100 м3/сек;

„Домлян“ – 0,120 м3/сек;

„Кула“ – 0,080 м3/сек;

„Малко Шарково“ – 0,150 м3/сек;

„Панчарево“ – 7,6 м3/сек;

„Порой“ – 0,120 м3/сек;

„Пчелина“ – 3,5 м3/сек;

„Рабиша“ – 0,050 м3/сек;

„Съединение“ – 0,080 м3/сек;

„Ястребино“ – 0,100 м3/сек;

„Тракиец“ – 0,100 м3/сек;

„Георги Трайков“ – 1,230 м3/сек;

„Сопот“ – 0,110 м3/сек.

През преливните съоръжения прелива язовир „Боровица“, като преливните количества не създават предпоставки за наводнения и/или опасност за населението и инфраструктурата в района:

язовир „Боровица“обем 27,300 млн. м3; прелива с 21,43 м3/сек – без проблеми.

Язовири със запълване над 90%:

яз. „Кърджали“ – обем 447,583 млн. м3, свободен обем 49,653 млн. м3;

яз. „Пчелина“ – обем 53,950 млн. м3, свободен обем 0,250 млн. м3;

яз. „Среченска бара“ – обем 15,085 млн. м3, свободен обем 0,415 млн. м3;

яз. „Кричим“ – обем 19,001 млн. м3, свободен обем 1,255 млн. м3;

яз. „Розов кладенец“ – обем 18,960 млн. м3, свободен обем 1,440 млн. м3.

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 30.01.2019 г. е 4 003,1 млн. м3, представлява 61,7 % от сумата на общите им обеми и е с 0,5% по-голям от обема на 29.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 74,0% от общия им обем; напояване – 49,9% от общия им обем; енергетика – 68,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 447,583 млн. м3, което е 90,01% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 314,037 млн. м3, което е 80,98% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 127,128 млн. м3, което 81,13% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 49,508 млн. м3, което е 34,81% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,188 млн. м3, което е 44,05% от общия му обем.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates