Актуални агро новини.Правителството прие промени в таксите за ползване на води.

Правителството прие промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

С промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се въвежда такса за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ. Причината за промяната е, че в обхвата на действащата нормативна уредба не е включена формула за определяне на такса за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ, а само за такава за водовземане от повърхностни води. Размерът на таксата за водовземане от подземни води ще е същият като този за повърхностни.

С промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, се определя размер на таксата за подаване на заявление от собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра. Ползвателите на такива съоръжения ще могат да подадат заявления за регистрация в срок до 2 години срещу еднократна такса в размер на 250 лв.