Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Записани са цифрови координати на защитено растение в Русенска област

Актуални агро новини.Записани са цифрови координати на защитено растение в Русенска област.

Експертите по биологично разнообразие записаха GPS координати на находището на застрашения растителен вид вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus). Това стана при проверка на терен за спазване на режимите в най-новата обявена през 2018 г. защитена местност „Стълпище" на територията на РИОСВ - Русе.

При проверката е констатирано, че растението е в активен цъфтеж, расте на туфи, високи около 50 см всяка. Със засичане на координатите се цели то да бъде откриваемо във фазите извън цъфтеж и да се проследят промените в находището във времето. Няма следи от човешка дейност или посегателства.

Вълнестоцветното сграбиче е установено в пасище край селищно образувание „Стълпище" в близост до река Дунав. Предложението за обявяване на новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и се реализира по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие", финансиран от Предприятието за управление дайностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Вълнестоцветното сграбиче е сред най-редките представители на род Сграбиче (Astragalus) в България. Като вид с висока консервационна стойност той е включен в приложенията на  Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на България с категория „Критично застрашен". По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид" в световен мащаб.

Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров. У нас са потвърдени 3 находища - в северна Струмска долина в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил; в Дунавска равнина в землището на с. Комарево, област Плевен и в Североизточна България в землището на с. Мечка, област Русе.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates