Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МОСВ настоява за законови промени, които обезсмислят европейската екологична мрежа в България

Актуални агро новини.МОСВ настоява за законови промени, които обезсмислят европейската екологична мрежа в България.

Министерство на околната среда и водите продължава да настоява за промени в Закона за биологичното разнообразие, които застрашават Натура 2000 мрежата в България, съобщава природозащитната коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България". Това става ясно от отговор на писмо на природозащитниците до премиера Бойко Борисов с искане за незабавно спиране на опасни поправки в Закона на биологичното разнообразие (ЗБР), предложени от министър Ненов Димов.  

Природозащитната коалиция припомня, че в началото на 2019 г. МОСВ предложи поправки в ЗБР, които бяха предоставени за обществени консултация. Процедурата приключи с голям брой отрицателни становища на научни и академични институции, природозащитни организации и граждани. Причините за тях са, че ред предложения противоречат на различни български закони, както и на европейските директиви за природните местообитания и за птиците. Приемането и прилагането на предложените промени означава намаляване и обезсилване на мрежата Натура 2000, сериозни затруднения за устойчивото управление на защитените зони у нас и засилване на непрозрачното и авторитарно управление на природния ресурс на България, заради което в последните години страната ни продължава да губи гори, реки, дюни и защитени видове.

Въпреки отрицателните мнения от законопроекта частично отпадна единствено противоконституционното изискване за национализация на научни данни. МОСВ обаче запази задължението лицата работещи с видове и местообитания от Натура 2000 да осигуряват публичен достъп в тримесечен срок до първичните данни - резултат от работата им, но същевременно министерството отказа да даде определение в закона на понятието "първични данни", което остави възможност за административен произвол върху научните работници. МОСВ изтъква подкрепата за промените в закона на Съвета на учените към МОСВ, който има консултативни функции и от 26 негови членове, само трима са биолози.

Въпреки важността на темата и европейските ангажименти на България, премиерът не се ангажира с темата, отговор идва отново от министерството на околната среда и отново защитава предложените промени, без да се съобрази с мненията на научни институти и природозащитни организация срещу законопроекта. Предстои МОСВ да внесе поправките за разглеждане в Министерски съвет в същия им вид.

След неуспешен опит да бъде отслабена защитата на Национален парк „Пирин", за да започнат строежи в него, МОСВ оказва натиск едновременно срещу защитената природа и срещу експертните организации, които работят за опазване на природния капитал на България. Коалиция „За да остане природа в България" предупреждава, че това е много опасен прецедент и продължава да настоява законопроектът да бъде отхвърлен. В случай, че той бъде одобрен в този вид от Министерски съвет, коалицията ще се противопостави с всички законови средства.


Допълнителна информация:

Ако предложенията на МОСВ за промени в ЗБР бъдат приети, ще влязат в сила следните опасни прецеденти:

•    Целите на защитените зони от мрежата Натура 2000 ще бъдат променени в противоречие на  изискванията на европейската Директива за местообитанията. Това означава България да променя и да обезсилва еднолично европейските закони за природата;

•    Промени в предмета и целите на опазване в зоните могат да се правят по еднолична преценка на министъра при липса на ясни процедури за това - така МОСВ безконтролно ще предопределя смисъла и бъдещето на една защитена зона;

•    Промените включват разработване на задължителни „Териториални планове за управление", които да бъдат разработени за всички защитени зони в обхвата на една РИОСВ. Това означава, че този план ще включва части от зони, попадащи на територията на няколко РИОСВ. Но директивата на ЕС е съвсем ясна -  мерките за опазване се прилагат на ниво защитена зони, а не за части от зона.

•    Чрез премахване на отговорностите  на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) по отношение на политиките по Натура 2000 предложенията изключват научната основа за създаване и управление на мрежата Натура 2000. В НСБР членуват както представители на администрацията, така и на научни и академични държавни и граждански организации в областта на биоразнообразието, с конкретни изисквания за научна експертиза. Той се заменя с консултативен съвет, за който липсват изисквания за научна експертиза в областта на биоразнообразието. За разлика от НСБР, където са адекватно представени, академичните институции, които проучват биологичното разнообразие, според министерството не са страна в управлението на мрежата Натура 2000. Така те са изключени от процеса на вземане на компетентни решения по отношение на обектите на опазване на екологичната мрежа.

Участието на НПО в процесите за Натура 2000 се предлага да бъде ограничено, като се поставят диксриминативни изисквания.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates