Актуални агро новини.Речните нива ще се повишават в резултат на валежи.

Анализът на хидрологичната обстановка е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. В резултат на валежи са се повишавали нивата в поречията Янтра и Русенски Лом, по-съществено на р. Джулюница при с. Джулюница (с до +41 см), на р. Янтра при с. Каранци (с до +45 см) и на р. Русенски Лом при с. Божичен (с до +25 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-съществено колебание на водното ниво на р. Искър при гр. Роман (от -20 см до +19 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +5 см, за водосбора на р. Искър от -21 см до +6 см, за водосбора на р. Вит от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -13 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -39 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -31 см до +2 см. Водните количества при по-голямата измервателните пунктове на реките в басейна са над праговете за средни води и около праговете за високи води. С водни количества под праговете за средни води са реките Огоста при с. Бутан, Палакария при с. Рельово, Искър при гр. Нови Искър и при гр. Роман, Черни Вит при с. Черни Вит, Голяма река при гр. Стражица и Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -19 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е над него.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са се повишавали нивата на реките в горното и средното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда, по-съществено, на р. Сазлийка при гр. Гълъбово (с до +31 см), на р. Върбица при сп. Джебел (с до +35 см), на р. Перперешка при с. Сватбаре (с до +39 см), р. Крумовица при с. Голяма Кула (с до +26 см), на р. Големица при с. Татул (с до +70 см) и на р. Арда при с. Китница (с до +23 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-84/+85 см) и горното течение на р. Марица (от -75 до +76 см при гр. Белово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -28 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -50 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са реките Тунджа при с. Павел Баня, Марица при гр. Първомай и р. Въча при гр. Девин.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +3 см, а във водосбора на р. Струма с до ±6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес, в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива в басейна. По-съществено ще се повишават речните нива днес в горните и средните части от водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом, а утре средното течение на р. Искър, в горното и средното течение на р. Вит и във водосборите на р. Русенски Лом. На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес , в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните течения на основната река и притоците ѝ р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес  и утре, в резултат на оттичане, ще има незначителни повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (11.06) и до сутрешните часове на 12.06 ще има краткотрайни повишения във водосбора, като по-значителни ще бъдат те в планинските части от водосбора (по основната река и в притока ѝ р. Росица). От обедните часове на 12.06 и на 13.06 нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Днес са възможни незначителни повишениия на речните нива във водоосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес, вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени ще бъдат повишенията в планинските части от водосборите на Северночерноморските реки (над гр. Бургас). На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се повишават в резултат на валежи. По-съществени повишения ще има днес в горните течения на р. Марица и р. Арда. На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. До 12.06 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 11 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.06.2019 г. е 4 478,1 млн. м3 и представлява 69,0 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% повече от обемите на 07.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване - 77,9% от общия им обем; напояване - 54,8% от общия им обем; енергетика - 77,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

за Каскада „Арда":

Язовир „Кърджали" - 353,492 млн. м3, което е 71,09% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец" - 284,081 млн. м3, което е 73,26% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград" 126,088 млн. м3, което е 80,46% от общия му обем.

2. за Каскада „Горна Тунджа":

Язовир „Копринка" - 105,984 млн. м3, което е 74,52 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево" - 197,900 млн. м3, което е 49,48% от общия му обем.