Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

Актуални агро новини.Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“.

Четири обучения за служители от регионалните дирекции по горите бяха проведени в периода от 3 до 13 юни 2019 г. по проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел",  по програма LIFE на Европейския съюз. Общо 200 експерти по контрол и опазване на горските територии, горски инспектори, юрисконсулти и др. взеха участие в „Създаване на мрежа от ключови заинтересовани страни за подпомагане правоприлагането, свързано с устойчивото управление и опазване на горските хабитати". 

Лектори от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците представиха постигнатите резултати по проект „Горите на орела" и устойчивостта им след неговото приключване; необходимостта от създаване на мрежа от ключови заинтересовани страни за подпомагане правоприлагането, свързано с устойчивото управление и опазване на горските хабитати; възможностите за използване на мобилни приложения за подпомагане работата по контрол в горските територии.

Обсъдени бяха важни, свързани с практическото прилагане на нормативната уредба, проблеми. Засегнати бяха въпросите за правата, задължения и отговорности на горските инспектори съгласно Закона за горите и Наредба №1 за контрол и опазване на горските територии, правомощията на горските инспектори и задълженията произтичащи от Закона за административните нарушения и наказания при съставяне на актове. Основните изисквания при маркиране на насажденията и при извеждането на видовете сечи, както и най-често допусканите пропуски и нарушения също бяха предмет на обсъждане.

При реализирането на обученията служителите в системата на Изпълнителна агенция по горите, взели участие в тях, поставиха множество въпроси, характерни за отделните региони на страната, обсъдиха и споделиха практически опит, дадоха идеи и предложения. Оценката на всички участници - обучители и обучавани, бе за правилно планирани дейности по проект „Горите на орела" и успешно проведени обучения, необходими за устойчивото управление и опазване на горските местообитания.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates