Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Изтича срокът за подаване на заявление за разпределение на безплатни квоти в Европейската схема за търговия с емисии за периода 2021 – 2025 г.

Актуални агро новини.Изтича срокът за подаване на заявление за разпределение на безплатни квоти в Европейската схема за търговия с емисии за периода 2021 – 2025 г..

Съгласно изискванията на чл. 4 от Делегиран Регламент 2019/331 на Комисията от 19 декември 2018 година за определяне на валидни за целия Съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, операторите на инсталации, отговарящи на условията за безплатно разпределение на квоти в съответствие с чл. 10а на Директива 2003/87/ЕС могат да подадат до компетентния орган заявление за безплатно разпределяне на квоти за периода 2021 - 2025 г. Това заявление се подава преди 30 май 2019 г. Държавите членки могат да определят алтернативен срок за подаване на такива заявления, който обаче не може да бъде по-дълъг повече от един месец.

В тази връзка Министерството на околната среда и водите удължи срока за подаване на заявления за безплатни квоти до 30 юни, с цел облекчение на бизнеса. Последен работен ден от този месец е 28 юни. За оператор, който не подаде заявление в Изпълнителната агенция по околна среда в срок до 28 юни 2019 г., няма да бъде възможно да му бъдат разпределени безплатни квоти за емисии на парникови газове за периода 2021 - 2025 г.

В съответствие с изискванията на Делегирания Регламент и Заповед № РД-379/ 14.05.2019 на Министъра на околната среда и водите, етапите по процедурата са следните:

Подаване на Заявление - срок 28.06.2019 г. Преглед и проверка на подадените заявления - съвместно ИАОС и МОСВ. В случай на открити несъответствия операторът ще бъде уведомен и ще има на разположение 7 работни дни за отстраняването им. Изготвяне на списък с оператори в Европейската схема за търговия с емисии и подаване до Европейската комисия - срок 30.09.2019 г. Проверка от страна ЕК на предоставения списък и информация.

По отношение на одобрението на заявленията, след преглед, проверка и одобрение от страна на Европейската комисия операторите ще бъдат информирани писмено. В хода на проверката на ЕК и в случай на необходимост от корекция и/или допълнителна информация, операторите ще бъдат информирани своевременно.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates