Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

РИОСВ – София ще състави акт на фирма за насипване на земни маси в защитени зони

Актуални агро новини.РИОСВ – София ще състави акт на фирма за насипване на земни маси в защитени зони. Натрупването на земни маси в защитени зони, попадащи в "Натура 2000", е нарушение на Закона за

биологичното разнообразие

Във връзка с постъпил сигнал относно насипване на земни маси на терен в близост до Драгоманското блато е извършена проверка от експерти на РИОСВ – София,  при която се установи насипване на чисти земни маси /хумус/ върху терен от около 10 декара, попадащ в имоти 23409.176.1 и 23409.176.2, за което няма проведени съгласувателни процедури. След извършена справка в Географска информационна система (ГИС) и Кадастрално-административно информационна система (КАИС) на Агенция  по кадастъра се установи, че имотите попадат в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Драгоман“ и в защитена зона за опазване на дивите птици „Раяновци“.

Натрупването на земни маси в защитени зони, попадащи в "Натура 2000", е нарушение на Закона за биологичното  разнообразие (ЗБР), за което на нарушителя ще бъде съставен акт за установено административно нарушение и ще бъде дадено предписание със задължителен характер за премахване на натрупаните земни маси от терена, попадащ в "Натура 2000".

Нарушението е извършено от фирма „Люник“ ЕООД и към момента на проверката същото е преустановено.  

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates