Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Нова наредба регламентира дейностите по защита на горските територии от вредители и болести

Нова Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди регламентира дейностите по защита на горските територии.

Предвидените изменения обхващат почти всички аспекти от защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди. 

Текстовете на наредбата предвиждат подобряване на ефективността на дейността по защитата на горските територии. Ясно са разграничени и функциите и задачите на компетентните органи, които контролират тази дейност. Остава задължението на собственика да наблюдава територията си и да сигнализира за уврежданията по горите. Това той може да направи по досегашния ред, подавайки сигнал в държавното горско стопанство или регионалната дирекция по горите. По отношение на контролната и надзорна дейност са разписани нови и по-подробни правила за контролиращите лица.

Необходимостта от лесозащитните мероприятия се определя от:

  • – лесозащитните станции /ЛЗС/;
  • – регионалните дирекции по горите /РДГ/,

които ще дават предписания на държавните предприятия, общините, частните и други собственици.

Новата Наредба предвижда и запазване на Националната комисия по лесозащита, която се съвещава веднъж годишно. Тя изготвя становища по представените от ЛЗС справки, има право да разработва нормативни актове и излиза с мерки при възникване на кризисна ситуация.

Текстове в норматива обръщат особено внимание на мониторинга на горските територии.

Доразработва се създадената информационна система на ИАГ с база данни за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, която и занапред ще съдържа информация за сигнали, резултати от лесопатологично обследване, предписания, данни за изпълнени мероприятия. За всички документи, които са достъпни в нея ще отпадне хартиения носител, което ще улесни практическата работа и ще облекчи отчетността при прилагане на дейностите.

С новата наредба и предвидените в нея промени се цели да се постигнат в цялост законосъобразно и ефективно осъществяване на дейностите по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates