УС на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 150 000 лв. за 2020 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.

Схемата за държавна помощ дава възможност за възстановяване на част от извършените разходи за:

  • – закупуването на млекомати;
  • – построяването или приспособяване на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно;
  • – закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за инвестиции. За предоставянето на помощта е необходимо заявленията да се подават преди започване на работата по проекта или дейността, предмет на подпомагане. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на помощта.