Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Здравният министър забрани кооперативните пазари и цветните борси

Със своя заповед здравният министър Кирил Ананиев въвежда допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерски пазари. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Забранява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси утре, 12 април - Цветница, както и от 16 април.

Дава се възможност между 13.04 и 14.05 търговците на кооперативните пазари и цветни борси да реализират своята продукция в т.ч и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция, пише още заповедта.

Със заповедта можете да се запознаете тук:

ЗАПОВЕД номер РД - 01-199/11.04.2020
за допълнение на Заповед номер РД-01-179 от 06.04.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

I. Допълвам Заповед номер РД-01-179 от 06.04.2020 г.:
1. В т. 1, след думата "участващи" да се добави думата "земеделски"
2. Създавам т. 1а, 16 и 1 в:
1а. На фермерски пазар могат да се предлагат:

  • различни храни от животински и неживотински произход, които отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните и Наредба номер 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
  • плодове и зеленчуци;
  • посевен и посадъчен материал;
  • фуражи и фуражни суровини."

16. Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12.04. 2020 г. и от 16.04.2020 г. до второ нареждане.
1в. Дава се възможност, в периода от 13.04.2020 г до 15.04.2020 г. включително, търговците на кооперативните пазари и цветните борси да реализират своята продукция, в т.ч и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на

НАРЕЖДАМ:

противоепидемичните мерки, в т.ч социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.
3. Напомняме на всички граждани за стриктно спазване на ограниченията за социална дистанция и излизане от дома при крайна необходимост.
4. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи, министъра на земеделието, храните и горите, областните управители, кметовете, регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мярки.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates