Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Графикът за ползване на водите от яз. „Тича“ е изменен по искане на земеделски производители

Във връзка с постъпили искания от МЗХГ, “Напоителни системи” ЕАД, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните относно изменение на месечния график за април 2020 г. и включване на водни количества  от яз. „Тича“ за напояване на култури, отглеждани в Напоителна система „Виница“, захранвана с вода от язовира, министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди изменение в месечния график.

Предвид указанията на МОСВ за предприемане на мерки за редуциране на лимита за напояване поради ниския обем в язовира и осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на Шумен, Търговище и Велики Преслав, “Напоителни системи” ЕАД предприе действия за намаляване на количествата и годишния лимит за напояване от язовира с цел обезпечаване на поливен сезон 2020 г. Поради ниския обем разрешените количества за напояване ще бъдат използвани от “Напоителни системи” ЕАД по изготвен от тях график за подаване на водни маси с цел потенциална икономия на вода.

В тази връзка, за да намали потреблението на водни количества от яз. „Тича“, “Напоителни системи” ЕАД предприе действия и за включване на алтернативен водоизточник за част от Напоителна система „Виница“,  като подаде заявление в Басейнова дирекция “Черноморски район” за издаване на разрешително за ползване на яз. „Шумен“ с цел напояване.

Предвид ниския обем в яз. „Тича“ и реално постъпилия приток МОСВ е изискало  информация от страна на ВиК операторите, Асоциацията на ВиК и местните власти за конкретни планирани мерки и срокове за изпълнението им, които да обезпечат питейно-битовото водоснабдяване, в т.ч. намаляване на количествата от яз. “Тича“ и предприети действия за използване води от алтернативни водоизточници.  С утвърждаването на графика за трети пореден месец ВиК операторът и община Шумен не са представили никакъв план за въвеждане в експлоатация на алтернативните им водоизточници, находящи се на територията на града, с които може да бъде обезпечено поне 40% от  питейно-битовото водоснабдяване на град Шумен, с които количества да бъде намалено водоподаването и икономията да бъде пренасочена за напояване от земеделските производители.

Яз. „Тича“ е построен през 1973 г. с основно предназначение за напояване на земеделски земи в обхвата на НС „Виница“, но на последваш етап, след като гр. Шумен е присъединен към водовземната кула на яз. „Тича“, започва ползването за питейно-битово водоснабдяване, независимо от качествата на водата. Междувременно сондажите, помпените съоръжения и прилежащата водопреносна мрежа са унищожени.

Към настоящия момент експлоатацията и поддръжката на язовира се осъществява от оператора – “Напоителни системи” ЕАД. МОСВ предвид създалата се ситуация и след запознаване с материалите по цялата преписка – подадени заявки и  разрешителни, взе решение да намали драстично заявките за напояване, за да гарантира питейно-битовото водоснабдяване на гр. Шумен, Търговище и Велики Преслав, като в същото време даде възможност и на земеделските производители да спасят реколтата си.

Изменението в графика можете да намерите тук.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates